B. var fra 1908–1914 assistent hos Hendrik Petrus Berlage i Amsterdam, deretter hos arkitekt Henrik Bull og til sist hos stadsarkitekt Balthazar Conrad Lange i Oslo. Han var i kompaniskap med faren under firmanavnet Schak Bull & Søn 1914–1929. Fra høsten 1929 egen arkitektpraksis i Bergen. B. har under kompaniskapet med faren utført en rekke større bygningsprosjekter som f.eks. barnehjem og aldershjem. Bergens Håndverk- og Industriforenings aldershjem skal i hovedsaken være tegnet av ham, men når det gjelder de øvrige bygninger, er det vanskelig å si hva som er farens eller hans eget bidrag. B.s viktigste selvstendige arbeider er en rekke frittliggende trehus på østsiden av Inndalsveien fra 1916 og et stort antall våningshus på Finbergåsen fra 1920 for Bergen kommune. Disse er utført i en nøktern klassisistisk stil samtidig som det er forsøkt å gi husene et preg av bergenske byggetradisjoner. Hans konkurranseutkast fra 1930-årene er også tegnet etter klassiske retningslinjer. Etter at kompaniskapet med faren ble oppløst, har han bare utført få større bygninger. Et av dem er Harbitz hus på Torvalmenningen i Bergen som skiller seg helt fra hans øvrige arbeider. B. var meget opptatt av eldre bygningskunst og har bl.a. utført mange oppmålingstegninger av eldre Bergens-arkitektur og har laget en rekke tegninger og akvareller av miljøer og bygninger i de gamle bydeler i Bergen.