I mai 1802 ble M. ansatt hos bokbindermester Nicolay Rehkopff i Trondheim der han ble til ultimo juni 1804. I 1804 kom han til København og fikk arbeide hos bokbindermester Nordgreen. Ifølge en attest datert Christianshavn 13. oktober 1808 ble han "demitteret" som konstabel etter å ha gjennomgått Det borgerlige artilleris ekserserskole. Da han giftet seg i 1809, oppgav han "Borgerlig Artillerist" som stilling. M. må også antas å ha praktisert som bokbindersvenn i København før han kom i stempelskjærerlære hos J. Conradsen ved Den Kongelige Mønt. I Københavns Vejviser for årene 1810–12 kalles han gravør, i senere utgaver for stempelskjærer. M. ble foreslått som stempelskjærer ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg av billedhuggeren Hermann Ernst Freund som tidligere hadde vært teknisk ekspert samme sted. Forslaget ble nevnt i et brev fra myntmester J.G. Prahm til Finanskollegiet i København 1. juni 1813, uten at det umiddelbart førte til noe. Etter oppløsningen av unionen med Danmark så M. en mulighet for karriere i den nye statens tjeneste. Den 26. april 1814 skrev han til prins Christian Frederik og tilbød sin tjeneste og fikk positivt svar. Han forlot trolig København tidlig på høsten og ble ansatt som stempelskjærer ved Mynten med 500 riksbankdaler i årlig gasje. Ansettelsen gjaldt fra 11. oktober 1814. I desember 1814 annonserte M. i Tiden at han tok imot all slags stempelskjærerarbeide både i stål og messing, signeter i alle slags metaller. En bevart regnskapsbok for årene 1824–30 viser at han ved siden av sin faste lønn ved Mynten hadde en betydelig, men usikker inntekt fra denslags arbeide. I 1817 fikk han også i oppdrag fra Norges Bank å gravere trykkeplatene til 50- og 100-speciedalersedlene. Et brev fra 1820 viser at han overveide å forlate Norge for å arbeide i Danmark eller Tyskland. På grunn av pengevanskeligheter, problemer og dårlig helse var ikke M. lenger i stand til å skjøtte sitt arbeid. Den 7. juli 1830 søkte han Kongen om avskjed, med henvisning til at han hadde tjent staten i 20 år og hadde 6 barn å forsørge. Han fikk beholde 2/3 av sin lønn.