Faktaboks

Gregorius Middelthun
Middelthun, Georg
Født
1779, Danmark (?)
Død
24. januar 1831, Kongsberg

I mai 1802 ble M. ansatt hos bokbindermester Nicolay Rehkopff i Trondheim der han ble til ultimo juni 1804. I 1804 kom han til København og fikk arbeide hos bokbindermester Nordgreen. Ifølge en attest datert Christianshavn 13. oktober 1808 ble han "demitteret" som konstabel etter å ha gjennomgått Det borgerlige artilleris ekserserskole. Da han giftet seg i 1809, oppgav han "Borgerlig Artillerist" som stilling. M. må også antas å ha praktisert som bokbindersvenn i København før han kom i stempelskjærerlære hos J. Conradsen ved Den Kongelige Mønt. I Københavns Vejviser for årene 1810–12 kalles han gravør, i senere utgaver for stempelskjærer. M. ble foreslått som stempelskjærer ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg av billedhuggeren Hermann Ernst Freund som tidligere hadde vært teknisk ekspert samme sted. Forslaget ble nevnt i et brev fra myntmester J.G. Prahm til Finanskollegiet i København 1. juni 1813, uten at det umiddelbart førte til noe. Etter oppløsningen av unionen med Danmark så M. en mulighet for karriere i den nye statens tjeneste. Den 26. april 1814 skrev han til prins Christian Frederik og tilbød sin tjeneste og fikk positivt svar. Han forlot trolig København tidlig på høsten og ble ansatt som stempelskjærer ved Mynten med 500 riksbankdaler i årlig gasje. Ansettelsen gjaldt fra 11. oktober 1814. I desember 1814 annonserte M. i Tiden at han tok imot all slags stempelskjærerarbeide både i stål og messing, signeter i alle slags metaller. En bevart regnskapsbok for årene 1824–30 viser at han ved siden av sin faste lønn ved Mynten hadde en betydelig, men usikker inntekt fra denslags arbeide. I 1817 fikk han også i oppdrag fra Norges Bank å gravere trykkeplatene til 50- og 100-speciedalersedlene. Et brev fra 1820 viser at han overveide å forlate Norge for å arbeide i Danmark eller Tyskland. På grunn av pengevanskeligheter, problemer og dårlig helse var ikke M. lenger i stand til å skjøtte sitt arbeid. Den 7. juli 1830 søkte han Kongen om avskjed, med henvisning til at han hadde tjent staten i 20 år og hadde 6 barn å forsørge. Han fikk beholde 2/3 av sin lønn.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Iwer Gregoriusen Middelthun, skipsbygger

Gift med

 • København, 1829 med Maren Margrethe Jørgensen (f. 1785)

Far til

Utdannelse

 • Bokbinderlære hos Christoph Lösch, Bergen fra nyttår 1793 (lærekontrakten lød på 7 års læretid, og M. fortsatte trolig hos enken eller Lösch jr. etter mesterens død)
 • stempelskjærerlære hos medaljør Johannes Conradsen, København fra 1809/10
 • kunstakademiet, København 1810

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stempler til Norges mynter årene 1816–30
 • Trykkeplater til Norges Banks 50- og 100-speciedalersedler 1818
 • Medaljer: Reversen til medalje for druknendes redning (?) ca. 1811 (Bergsøe 1893, nr. 133)
 • Advers til medalje i anledning gjenåpningen av Kongsberg Sølvverk, med portrett av kronprins Carl Johan, 1817, trolig ikke preget (Fölsch 1817, s. 152)
 • Kastemedalje ved Carl 14. Johans kroning i Trondheim, 1818
 • Borgerdådsmedalje, 1821
 • Krigsskolens belønningsmedalje 1826
 • Myntkabinettet, Universitetets Oldsaksamling, Oslo

Litteratur

 • Københavns Vejviser, 1810
 • Københavns Vejviser, 1811
 • Københavns Vejviser, 1812
 • Københavns Vejviser, 1813
 • Københavns Vejviser, 1814-1815
 • Københavns Vejviser, 1815-1816
 • Tiden, 02.12.1814, spalte 287
 • Fölsch, E. G., Resa i Norrige år 1817, Strengnäs, 1818, s. 152
 • Langberg, H., Norges Mynthistorie senere end 1814, Forhandlinger i Videnskabsselskabet 1866, (Kristiania, 1867, s. 19
 • Hildebrand, B. E., Sveriges och Svenska Konungahusets Minnespenningar, Praktmynt och Belöningsmedaljer, Stockholm, 1875, bd. 2, nr. 126, 130, 132
 • [Holst, C.], Kortfattet Fortegnelse over Norske Medailler siden 1814, (Kristiania, 1879, nr. 3, 5, 7
 • Bergsøe, V., Danske Medailler og Jetons fra 1789–1891, København, 1893, nr. 133–34
 • (Kristiania, 1899, s. 136, Forhandlingsprotokol ført i Regjeringsraadet og Statsraadet Marts til Decbr. 1814, utg. Det norske Rigsarkiv
 • Oppermann, T., Hermann Ernst Freund 1786–1840. En kunsthistorisk skildring, København, 1916, s. 16ff
 • Krogvig, A., Fra den gamle tegneskole, (Kristiania, 1918, s. 62
 • Bergwitz, J. K., Kongsberg som bergkoloni, bergstad og kjøpstad 1624–1924, (Kristiania, 1924, bd. 1, s. 311
 • Wallem, F. B., Trondhjemske medaljer fra ældre tid, særtrykk av Trondhjemske Samlinger, Trondheim, 1924, s. 11f
 • Holst, H., Bjørnstad, O. C., Norges mynter efter 1814, Oslo, 1927, s. 6 (ill.)
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 290
 • Wilcke, J., Specie-, Kurant- og Rigsbankdaler 1788–1845, København, 1929, s. 122
 • Lindbæk, S. A., Karl Johans brev till riksståthållaren Mörner 1816–1818, Stockholm, 1935, s. 152
 • Holst, H., Stempelskjærer Gregorius Middelthun på Kongsberg, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, Oslo, 1936, s. 77–79 (ill.)
 • Støren, R., Holst, H., Myntgravør Ivar Throndsens medaljer, jetonger og merker, Oslo, 1937, s. 14–16 (ill.)
 • Lindbæk, S. A., Omang, R., Stattholder Carl Mörners brev til Carl Johan 1816–1818, Oslo, 1938, s. 217, 236
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1940, bd. 9, s. 239
 • Gran, H., Billedhuggeren Julius Middelthun og hans samtid, Oslo, 1946, s. 1–10
 • Lindgren, T., Anteckningar om kastpenningar från och med drottning Kristinas kroning 1650, Nordisk Numismatisk Årsskrift 1947, Stockholm, 1949, s. 135f
 • Weilbach Kunstnerlesikon, København, 1949, bd. 2, s. 379f
 • Svarstad, C., Kastepengen ved Carl Johans kroning i Trondhjem 7. september 1818, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, København, 1957, s. 1–4 (ill.)
 • Svarstad, C., Kastepengen ved Carl Johans kroning i Trondhjem 7. september 1818, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, København, 1963, s. 30 (ill.)
 • Paulli, R., Gregorius Middelthun, bogbinder i Bergen, stempelskjærer på Kongsberg, Med boken som bakgrunn. Festskrift til Harald L. Tveterås, Oslo, 1964, s. 140–48
 • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1971, s. 91, 131
 • Rønning, B. R., Norges mynter 1628–1873, Oslo, 1971, s. 179–90 (ill.)

Arkivalia

 • Kgl. Bibliotek, København (Ny kgl. samling 2545 I, brev vedr. familiene Wiwel og Middelthun)
 • Københavns Stadsarkiv (Bokbinderlaugets svennebok)
 • Landsarkivet for Sjælland, København
 • Rigsarkivet, København, (Finanskollegiet, journalsaker A 1813); Riksarkivet, Oslo (Statssekretariatet 1814, bilag til journalen nr. 418, kopiboken nr. 325. 5. departement 1814, kopiboken nr. 164, 165. Finansdepartementet, journalsaker 1830 nr. 241, 339)
 • Statsarkivet, Oslo, (Kongsberg by, skifteprotokoller, B nr. 5, C nr. 3a)
 • Universitetsbiblioteket, Oslo

Faktaboks

Gregorius Middelthun