Faktaboks

Wilhelm von Hanno
Hanno, Andreas Friedrich Wilhelm von
Født
15. desember 1826, Hamburg
Død
12. desember 1882, Kristiania

Stortingsbygning. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

I sine nedtegnelser forteller H. at han opprinnelig hadde tenkt å gå i tømmerhåndverkslære, men gjennom sin tegnelærer Martin Gensler kom han i kontakt med og ble senere engasjert hos arkitekt Alexis de Chateauneuf. De Chateauneuf tilrettela H.s utdannelse både gjennom praktisk arbeid og studiereiser. Han medvirket også til at H. fikk stipend, vesentlig til oppholdet i Köln. Det har vært en alminnelig oppfatning at H. mottok undervisning av domkirkebyggmester E. F. Zwirner personlig, men ifølge H.s egne nedtegnelser fra oppholdet i Köln utførte han kun et mindre oppdrag for Zwirner, "riktignok ikke ved Domen, det var umulig, men ( ... ) et slott i middelalderstil", som det måtte hugges kapiteler til.

På anmodning fra de Chateauneuf kom H. til Christiania sommeren 1850 for å bistå ham ved oppførelsen av Trefoldighetskirken som byggelederassistent og ornamentbilledhugger. Men på grunn av Chateauneufs tiltagende sykdom og brå avreise til Hamburg, kom H. som 24-åring straks over i et nært samarbeid med den 12 år eldre landsmann, arkitekt Heinrich Ernst Schirmer. I den første tid kom Schirmer derfor til å spille en helt avgjørende rolle for H.s etablering som arkitekt i Christiania Bygningen av Trefoldighetskirken kan f.eks. ikke tenkes gjennomført uten at den erfarne Schirmer stod bak. Formelt fungerte H. som selvstendig arkitekt for Trefoldighetskirken fra høsten 1851, da arbeidet skulle påbegynnes. Det er imidlertid grunn til å anta at han mottok en grundig og praktisk opplæring gjennom de mangfoldige oppgaver ved Schirmers arkitektkontor fram til 1853, da de offisielt inngikk i kompaniskap.

Under samarbeidet H. hadde med de Chateauneuf sommeren 1850, ble han nok fortrolig med vesentlige sider ved Trefoldighetskirkens bygningsmessige problemer, ikke bare ny materialbruk, men også statiske forhold. Økonomisk knapphet ledet fram til en revidert kompromissløsning året etter. Den bygger i hovedtrekk på de Chateauneufs originale ideer, men da kirken stod ferdig i 1858, må resultatet kunne karakteriseres som stilmessig langt tørrere med bruk av tunge, forenklede gotiske former. Ved siden av hovedansvaret for arbeidsledelsen, hugde H. selv kirkens kapiteler og ornamentikk. Denne håndverksmessige nærhet til utøvelsen av sin arkitektpraksis, karakteriserer en viktig side av H.s mangfoldige virksomhet. H.s samarbeid med Schirmer førte ham ikke bare inn i store og omfattende byggeoppgaver omkring i landet, men gav ham også viktige personlige forbindelser og dermed grunnlaget for senere arbeidsoppgaver. Selvstendige arbeider av H. kan vanskelig påvises før etter 1862, da kompaniskapet opphørte.

H.s første store selvstendige oppgave ble konkurransen om Grønland kirke, skole, brannvakt og politistasjon (1864, ferdig 1869). De prøyssiske kirketypetegninger fra 1840-årene må her ha ligget vesentlig til grunn for denne kombinerte løsning av offentlige bygninger for den nye bydelen i Oslo Samtidig viste utfallet av konkurransen at Eisenach-regulativets prioritering av langkirkeformen endelig hadde slått igjennom i Norge, idet Schirmers og Emil Victor Langlets sentralkirkeutkast ble satt ut av betraktning. H.s bygningskompleks er oppført i upusset teglstein i romansk stil.

De viktigste byggverk blant H.s senere oppdrag ble utført i puss, som Gjertsens skole (1868), Oslo Militære Samfund (1876) og Norges Geografiske Oppmåling (1876–79). Disse bygninger atskiller seg fra Schirmers særpregede og nøkterne teglsteinsarkitektur gjennom bruk av puss. De karakteriseres ved H.s sikre kunnskap om og bruk av stilelementer, der han står fram som en verdig representant for tidens historisme. Denne eklektisisme overskygger kanskje til en viss grad de mer nyskapende sider ved hans virksomhet.

H. har oppnådd en sentral posisjon i norsk arkitekturhistorie også gjennom sin lærervirksomhet, tegneundervisning og ekskursjoner for vordende arkitekter. Ved siden av dette hadde han utviklet seg til å bli en habil tegner og maler av arkitekturmotiver i både olje og akvarell. Han var fremfor alt en produktiv tegner, og til sammen utgjorde hans produksjon av skisser en kronikk over dagliglivet i hovedstaden. En rekke av disse tegninger ble benyttet som illustrasjoner i bøker og tidsskrifter, deriblant Illustreret Nyhedsblad, Skilling-Magazin og Norsk Folkeblad. H. utførte også en del grafiske arbeider, bl.a. av grunnsteinsnedleggelsen til Trefoldighetskirken og av forarbeidene til Chr. Tønsbergs illustrasjoner av Oscarshall. Ved siden av sin virksomhet som arkitekt arbeidet H. som nevnt også som ornamentbilledhugger. Han spesialiserte seg på gravmæler utført etter egne tegninger, gjerne i tysk sandstein. Særlig leverte hans verksted mange monumenter til Vår Frelsers Gravlund i Kristiania.

(Arbeider H. har utført sammen med Heinrich Ernst Schirmer er omtalt under denne).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hübner von Hanno Carl, bibliotekar, musikklærer
 • Friedrica Mouw

Gift med

 • 1859-1898 med Maria Theresia (therese) Pallenberg (1827 - 1898)

Utdannelse

 • Den patriotiske tegneskole (Die hamburgische Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerben), Hamburg under Martin Gensler og arkitekt Heilmann 1840–43
 • i lære hos arkitekt Alexis de Chateauneuf (tegneundervisning i monumentalarkitektur, murerlære, treskjæring, modell- og billedhuggerarbeid, samt deltagelse i studiereiser) ved gjenoppførelsen av St. Petri kirke, Hamburg 1843-48
 • murersvenn hos murmester I. P. Geyser sst. 4 1/+2 mnd. 1849
 • byggekontrollør vesentlig hos byggmester K. Pallenberg, Köln 1849–50, samtidig studier under domkirkebilledhugger, professor Christian Mohr, Köln
 • studier ved kunstskolen sst. og dessuten mindre, temporære oppdrag for byggmester Schmidt i Mülheim og domkirkebyggmester Ernst Friedrich Zwirner i Köln

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reisestip. fra de Overhoffske og Thienenske legat, Hamburg 1849-50
 • Reise til Lübeck (besøk hos maleren J. Milde) 1844
 • 2 ukers reise sm.m. Alexis de Chateauneuf og professor H. Fersenfeldt til Harburg, Ratensburg, Verden, Nürnberg, Minden, Bradsberg, Hildesheim, Goslar, Wemingrade, Halberstadt, Magdeburg, Stendal og Tungeminde 1845
 • reise til Lübeck 1845
 • 2 ukers reise til Lüneburg og Klaser Lühne 1845
 • kortere reise til Braunschweig våren 1848
 • 12 dagers reise til Braunschweig, Harburg, Ockerthal og Goslar høsten 1848
 • Hamburg, Köln og Oberkirchen 1851-52
 • Hamburg og Verden 1852-53

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Bygningskommisjonen, Christiania 1856–82
 • redaksjonsmedlem Polyteknisk Tidsskrift 1862–82
 • styremedlem Christiania Kunstforening 1864–82
 • medlem Christiania-komiteen (sakkyndig komité for Haraldskomiteen i Haugesund) 1871
 • medlem Kommisjon for de civile og offentlige arbeider 1868

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølv æresmedalje fra Det hamburgske selskap til befordring av kunst og praktisk utdannelse i klassen for arkitektoniske monumenttegninger, Hamburg 1845
 • bronsemedalje Industriutst. Christiania 1854
 • fortjenstmedalje Verdensutst. i Wien 1873
 • medalje Brussel

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Løvehode til kirkedøren St. Petri kirke, Hamburg (bronse, 1848)
 • Minnemedalje for gjenreisning av St. Petri kirke (1849)
 • Gravurne for familien K. Pallenberg, Köln (1849)
 • Flere gravmæler til Vår Frelsers gravlund, bl.a. for byfogd N. A. Thraps grav
 • Minnestøtte over Chr. Magnus Falsen, Vollebekk, Ås (1864)
 • Meridianstøtten, Hammerfest
 • Døpefont Johanneskirken, Bergen
 • Døpefont Sandefjord kirke
 • Fortegning det norske posthornfrimerke (1872)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo (240 tegninger, 4 akvareller og 1 radering)
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Kunstindustrimuseet i Oslo (møbler, tegninger, akvareller, malerier)

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Grønland brann- og politistasjon (1865-66), skole (1865-67) og kirke (1869), oppført etter konkurranse 1864
 • Mindre ombygningsarbeider ved Det kgl. Slott (1864)
 • Villa, Josefines gt. 16 (1867)
 • Villa Søholm for generalmajor, hoffsjef F. Næser, Drammensvn. 74 (1867, revet)
 • Bygningskomplekset Gjertsens skole, St. Olavs plass 5 (1868)/ Pilestredet 26 (1882) (Kunstindustrimuseet/Kunstforeningen)
 • Egen villa, Oscars gt. 29
 • Leiegårder, St. Olavs gt. 3, 5, 7-9 (med atelierbygning senere tilflyttet fra hjørnet Pilestredet/St. Olavs gt., nå Helserådet) 11, 13, 21 a-b-c (1870-årene)
 • Atelier for billedhuggeren J. Middelthun, Hammersborg (1874)
 • Sokkel til Schweigaard-statuen på Universitetsplassen (1876)
 • Oslo Militære Samfund, Myntgt. 1 (1876)
 • Norges Geografiske Oppmåling, St. Olavs gt. 32 (1876-79)
 • Bygård for vinhandler H. Kopp, Stortorvet 2 (1879)
 • Arendal gymnas (1879-82)
 • Ny utvendig trapp, Trefoldighetskirkens hovedinngang (1882)
 • Arbeider utført sm.m. Heinrich Ernst Schirmer, se denne. Prosjekter: St. Nicolai kirke, Hamburg (1844 sm.m. Robertson)
 • Villa med hestestall ved Schleufsenbrücke, varehus ved Mühren og fasadetegning til bolig ved Holländischen Broch, alle i Hamburg for murmester Breckelbaum (1846)
 • Påbygning av to villaer, Hamburg for tømmermester Vetter
 • Tollbodgt. 12, Christiania
 • Leiegård Victoria terrasse for generalkonsul Peter Petersen, Christiania (1876). Se for øvrig H. E. Schirmer

Illustrasjonsarbeider

 • Forlegg til litografier i Almuevennen, Illustreret Nyhedsblad, Norsk Folkeblad, Ny Illustreret Tidende, Skilling-Magazin, Skandinavisk Julekalender og andre illustrerte blader
 • Forlegg til Chr. Tønsberg (utg.): Oscarshall, Christiania 1856 og Norge, Illustreret Reisehaandbog, Christiania 1874
 • Forlegg til P. A. Munch og H. E. Schirmer: Trondhjems Domkirke, Christiania 1859, sm.m. F. W. Schiertz og J. H. le Keux

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Industriutst., Christiania, 1854
 • Den første tyske akvarellutst., Hamburg, 1864
 • Internasjonal kunstutst., London, 1867
 • Verdensutst. i London, 1862
 • Den Nordiske Industri- og Kunstutst., København, 1872
 • Verdensutst. i Wien, 1873
 • Verdensutst. i Philadelphia, 1876
 • Den kulturhistoriske utst., Bygdøy, 1901
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Byhistorisk utst., Akershus Slott, 1924
 • Kungliga Akademien, Stockholm
 • Christianssands Kunstforening, 1941

Eget forfatterskap

 • Hanno, Andreas Friedrich Wilhelm Von, Schirmer, H. E., Planer over fengselsbygninger. Til det Kgl. Norske Justits-Departement. Beskrivelse af Fængselsbygningerne. Beregninger over Omkostningerne ved Opførelsen af de paa vedlagte Tegninger fremstillede Fængselsbygninger, Christiania, 1859, Sm.m.
 • ABC i elementær Frihaandstegning for Folke- og Borgerskoler i 40 Forlæggerblade med oplysende Tekst, Christiania, [u.å.]

Litteratur

 • Hamburger Nachrichten, 1847, påsken
 • Hamburger Nachrichten, 1848, påsken
 • Hamburger Nachrichten, 19.12.1882, (nekrolog)
 • Christiania kommunale Aktstykker, Christiania, 1850-1882
 • Illustreret Nyhedsbl, Christiania, 1851, s. 34-36 (ill.)
 • Illustreret Nyhedsbl, Christiania, 1854, s. 79, 159 (ill.)
 • Illustreret Nyhedsbl, Christiania, 1857, s. 92, 98
 • Illustreret Nyhedsbl, Christiania, 1858, s. 14-15, 79 (ill.), 163, 197
 • Illustreret Nyhedsbl, Christiania, 1859, s. 43, 47, 179-80
 • Illustreret Nyhedsbl, Christiania, 1860, s. 199
 • Illustreret Nyhedsbl, Christiania, 1861, s. 39
 • Illustreret Nyhedsbl, Christiania, 1863, s. 234 (ill.)
 • Illustreret Nyhedsbl, Christiania, 1864, s. 202, 237 ff
 • Almuevennen, Christiania, 1854, s. 329 (ill.)
 • Almuevennen, Christiania, 1892, følgeblad nr. 31, s. 2
 • Gaedechens, A., Rump, E., Hamburger Künstlerlexikon, Hamburg, 1854, s. 101-03, ny utg. 1912 s. 21
 • Skilling-Magazin, Christiania, 1858, s. 140-41 (ill.)
 • Skilling-Magazin, Christiania, 1870, s. 121 (ill.)
 • Skilling-Magazin, Christiania, 1871, s. 297 (ill.)
 • Skilling-Magazin, Christiania, 1877, s. 296 (ill.)
 • Skilling-Magazin, Christiania, 1882, s. 136 (ill.)
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1862, s. 61
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1864, s. 64
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1865, s. 72 (ill. pl. XI, XII)
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1866, s. 57, 72, 145, 147, 148
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1868, s. 1, 207
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1870, s. 1
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1871, s. 1, 65
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1872, s. 1, 18
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1873, s. 1, 74
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1874, s. 1, 97
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1875, s. 25
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1876, s. 1, 3
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1877, s. 1
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1878, s. 1
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1879, s. 1
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1880, s. 1
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1881, s. 1, 212
 • Norsk Folkebl, Christiania, 1870, s. 73 (ill.)
 • Ny ill. Tidende, (Kristiania, 1881, s. 419, 420 (ill.)
 • Ny ill. Tidende, (Kristiania, 1882, s. 465 (ill.)
 • Morgenbladet, 19.12.1882, (nekrolog)
 • Norsk Teknisk Tidsskrift, 1883, s. 13
 • Norsk Teknisk Tidsskrift, 1888, bilag s. 2
 • Boetticher, F. G., Malerwerke des 19. Jahrhunderts, Leipzig, 1891, ny utg. 1941, bd. 1 s. 456
 • Frotsch, K. E. O., Der Kirchenbau des Protestantismus, Berlin, 1893, s. 423-24 (ill.)
 • Folkebl, (Kristiania, 1898, s. 139-41
 • Folkebl, (Kristiania, 1903, s. 228
 • Norsk kalender, [Kristiania], 1900, s. 20 (ill.)
 • Sundt, E., Bygningsskik paa Bygderne i Norge, [Kristiania], 1900, s. 346, 347 (ill.), Samlet utgave ved H. M. Schirmer
 • Fett, H., Beskrivende katalog over Den kulturhistoriske udstillings arkitekturafdeling, (Kristiania, 1901, s. 10-14
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904-1907, bd. 1, s. 238, bd. 2, s. 353
 • Collett, A., Gamle Christiania-Billeder, (Kristiania, 1893, register s. 401 (ill.), ny utg. 1909, register s. 512 (ill.)
 • Kittelsen, Th., Folk og Trold, (Kristiania, 1911, s. 37 ff.
 • Deichmanske Bibliotek: Register til Norges Tidsskrifter, (Kristiania, 1911, bd. 2, Norsk Biografi, s. 212
 • Drammen 1811-1911, Drammen, 1911, register s. 763
 • Kolsrud, O., Olavskyrkja i Trondhjem, (Kristiania, 1914, s. 98, 108, 112, Norske folkeskrifter nr. 63
 • Halvorsen, L., Haugesund i 50 år, Stavanger, 1916, s. 46
 • F. Von Dardel, Dagboksanteckningar, Stockholm, 1918, bd. 2, s. 39, 47
 • Bull, E., Akers historie, (Kristiania, 1918, register s. 334
 • Wallem, F. B., Litt om arkitekt von Hanno og hans Kristiania-skisser, St.H, 1918, s. 1-19 (ill.)
 • Bugge, A., Grønland kirkes tilblivelseshistorie i C. J. Ecktell (red.): Grønland kirkes 50-aars-jubilæum 1869-1919, (Kristiania, 1919, s. 106-12 (ill.)
 • Salmonsen, København, 1920, bd. 10, s. 822-23
 • Oslo-Kristiania-1047–1624-1924, (Kristiania, 1924, s. 104, katalog Byhistorisk utstilling paa Akershus Slot
 • Byggekunst, 1921, s. 6
 • Byggekunst, 1926, s. 97
 • Byggekunst, 1937, s. 54-55 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, tillegg s. 49-50 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, s. 56
 • Byggekunst, 1959, s. 194 (ill.), 196
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B, Leipzig, 1922, bd. 15, s. 594-95
 • Hammer, S. C., Kristianias Historie, (Kristiania, 1928, bd. 5, register s. 557
 • Rørholt, A., Christiania Militære Samfund gjennem 100 Aar 1825-1925, (Kristiania, 1925, s. 128-30 (ill.)
 • Bugge, A., i Aftenposten, 27.03.1926
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2 s. 247, 248, 251-54
 • Bugge, A., Arkitekten, stadskonduktør Chr. H. Grosch. Hans slekt. Hans liv. Hans verk, Oslo, 1928, register s. 234
 • Overn, O. M., Trefoldighetskirkens 70-års jubileum, Oslo, 1928, Kirken og Omegn i 70 År i Tekst og Billeder
 • Trefoldighets menighet 1858-1928, Oslo, 1928
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1931, bd. 5, s. 340-43
 • Hadeland, Oslo, 1932, bd. 1, s. 273-75 (ill.), Bygdenes historie
 • Hougen, K., Sandefjords historie, Oslo, 1932, bd. 2, register s. 599
 • Pedersen, I., Litt om tegne- og arkitekturundervisning i Norge før høiskolens tid, Trondheim, 1935, s. 13
 • Sinding Larsen, H., Heinrich Ernst Schirmer, St.H, 1939, s. 97–125 (ill.)
 • Steen, S., Kristiansands historie, Oslo, 1941, bd. 2, register s. 591 (ill.)
 • Rørosboka, Trondheim, 1942, bd. 1, s. 331 (ill.)
 • Ytreberg, N. A., Tromsø bys historie, Oslo, 1946, bd. 1, s. 519
 • Urbye, J., Gamle Aker Kirke, Oslo, 1948, s. 16 (ill.)
 • Lillevold, E. (Red.), Hamars historie, Hamar, 1949, register s. 636
 • Coldevin, A., Sarpsborg gjennom hundre år 1839-1939, Oslo, 1950, register s. 607 (ill.)
 • Dagbladet, 09.03.1950, (ill.)
 • Just, C., Carl Johans gate, Oslo, 1950, s. 84-87 (ill.)
 • Norske hus, Oslo, 1950, s. 260-62 (ill.)
 • Haffner, V., Stortingets hus, Oslo, 1953, register s. 216 (ill.)
 • Sannisdal og Skåtøy, Kragerø, 1953, bd. 3, s. 513
 • St.H. registerbd, Oslo, 1956, s. 58
 • Elgvin, J., En by i kamp, Stavanger, 1956, s. 30, 128, 132, 283 (ill.)
 • Pedersen, I., Smaksskiftninger i Trøndersk arkitektur fra 1780 til 1910, Oslo, 1956, s. 23-26 (ill.)
 • Østensjø, R., Haugesund 1835-1895, Haugesund, 1958, register s. 291
 • Norberg Schulz, Chr., Trefoldighetskirken, St.H, 1958, s. 241-61 (ill.)
 • Hvoslef, B., Hofflund, P. D., Trefoldighetskirken i Oslo, restaurering 1956-58, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1959, s. 39-46 (ill.)
 • Berg, Arno, Trefoldighetskirken. Kirken bygges, Trefoldighetskirken, Oslo, 1958, s. 13-49 (ill.), Jub.skrift 1858-1958
 • Christie, S., Christie, H., Østfold, Oslo, 1959, bd. 2, register s. 352 (ill.), Norges kirker
 • Berg, Arno, Gamle Akers kirke og restaurering 1860, St.H, 1960, s. 133-43 (ill.)
 • Menigheten med den gamle kirke 1861-1961, Oslo, 1961
 • Moss kirke gjennom 350 år, Moss, 1961, s. 20, 21 (ill.), festskrift
 • Svello, H., Boka om Gol, Oslo, 1961-1963, bd. 2, s. 91
 • Hamran, R., Heinrich Ernst Schirmer og hans plass i norsk arkitekturhistorie, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1962, s. 43-84 (ill.)
 • Schirmer, Helge, H. E. Schirmer, Trondhjems Domkirke og Gamle Akers kirke St.H, 1962, s. 20, 23, 32–33 (ill.)
 • Byborgernes hus i Norge, Oslo, 1963, s. 38, 39, 284-88 (ill.)
 • N. De Seve, Molde bys historie, Molde, 1963, bd. 2, register s. 477 (ill.)
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1956, s. 142
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring registerbd, Sarpsborg, 1963, s. 324
 • Meyer, O. B., Gamle Aker kirke, Oslo, 1963
 • Pedersen, B. S., Akershusområdet i 1800-årene, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1964, s. 109-26 (ill.)
 • Brinch, Chr., Fra Karl Johans gate 16, St.H, 1964, s. 117-19
 • Lange, G., Alexis de Chateauneuf - ein Hamburger Baumeister (1799-1853), Hamburg, 1965, register s. 146
 • Tschudi Madsen, S., Alexis de Chateauneuf - Europeer i Christiania, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1965, s. 116, 119-20
 • Tschudi Madsen, S., Works of Chateauneuf in London and Oslo, 1965, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring skrifternr. 53
 • Fischer, G., Domkirken i Trondheim, Oslo, 1965, register bd. 2, s. 703 (ill.)
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 94, 130, 154, 172, 206, 215, 234, 286, 287, 297-98, 312-13
 • Juhasz, L., St. Olavs gate ("Arkitektenes gate"), Byminner, Oslo, 1966, hefte 1, s. 2-17 (ill.)
 • Backer, I., Grønland kirke - østkantens katedral, Byminner, Oslo, 1966, hefte 4, s. 25-30 (ill.)
 • Pedersen, B. S., Akersgaten, Oslo, 1967, register s. 279
 • Gobert, R. Klee, Die Hauptkirchen St. Petri - St. Katharinen - St. Jacobi, Hamburg, 1968
 • Grønland menighetsblad, 1969, s. 10 (ill.), jub.nr
 • Christie, S., Christie, H., Akershus, Oslo, 1969, bd. 2, register s. 402 (ill.), Norges kirker
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 8, s. 558
 • Brochmann, O., Hus i Oslo, Oslo, 1971, s. 59, 66, 68
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 266
 • Thiis Evensen, T., i Morgenbladet, 23.09.1972
 • Astrup, B., Stortingsbyggnaden i Oslo, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1973, s. 31-98 (ill.)
 • Kavli, G., Hjelde, G., Slottet i Oslo, Oslo, 1973, register s. 437 (ill.)
 • Lysaker, T., Domkirken i Trondheim, Oslo, 1973, bd. 3, register s. 416 (ill.)
 • Senje, S., Østmarka, Oslo, 1974, s. 204 (ill.)
 • Mangset, ø., Hartmann, E., Norske jernbanestasjoner i sveitserstil, Oslo, 1975, diplomoppgave Norges Tekniske Høyskoleregister
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 5, s. 390
 • Thiis Evensen, T., Steder i Oslo, Oslo, 1976, s. 132-53 (ill.)
 • Bjerkek, O. P., Anvendelse av asfalt som kirkegulvbelegg i det forrige århundre, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1976-1977, s. 77-84 (ill.)
 • Bjerkek, O.P., St. Olav Domkirke i Oslo. Omkring funnet av H. E. Schirmers originaltegninger, St.H, 1976, s. 100-19 (ill.)
 • Bjerkek, O. P., Plassering av St. Olavs kirke, St.H, 1977, s. 39 (ill.)
 • Kristiansen, A. (Red.), Agder, Oslo, 1977, register s. 503 (ill.), Bygd og by i Norge
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Bjerkek, O. P., Vår Frelsers Kirke, St.H, 1978, s. 133
 • Bjerkek, O. P., Morgenbladet, 12.07.1978
 • Hjelde, G., Oscarshall, lystslottet på Bygdøy, Oslo, 1978, register s. 166
 • Collett, J. P., Kirke og menighet i Grue gjennom 150 år, Elverum, 1978, s. 216-19
 • Bjerkek, O. P., To nazarenske altertavler i Norge, Kunst og Kultur, 1979, s. 161-66 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 481
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 164
 • Indahl, T. M., Victoria Terrasse - en drøm om kosmopolitisk storby, St.H, 1980, s. 174-81 (ill.)
 • Müller, I. H. Vibe, Skjelsbæk, S., Gamle Aker kirke, Oslo, 1980, s. 24-25, i(red.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 4 s. 31, 78-85, 92-99, 106, 117, 377 (ill.), bd. 5 s. 10, 26, 30, 67
 • Mamen, H. C. (Red.), Akershus, Oslo, 1981, s. 527
 • Brochmann, O., Bygget i Norge, Oslo, 1981, bd. 2, register s. 308 (ill.)

Arkivalia

 • Berg, G. H., Hanno, Andreas Friedrich Wilhelm Von, Tegninger til kjædebroen over Sarpefossen. Tegninger av portal til Sarpefossen med Detaljer, Riksantikvarens bibliotek, 1849, Innbundne tegninger datert
 • Jørgensen, R., Tendenser i norsk trearkitektur fra klassisismen til sveitserstil, Universitetet i Oslo, 1956, register s. 105, magistergradsavhandling
 • Astrup, B., Stortingsbygningen i Christiania, Universitetet i Oslo, 1972, s. 41-57, noter s. 10, 24, 46-47, magistergradsavhandling
 • Kristiania-registreringen, Oslo, 1974, s. 10, 18, 31, (Byantikvarens gule liste)
 • Bjerkek, O. P., Vår Frelsers Kirke og Trefoldighetskirken i Oslo, Universitetet i Oslo, 1977, register s. 365, magistergradsavhandling
 • Eldal, J. C., Kirkebygninger på landet 1814-1880 og Linstows typetegninger, Universitetet i Oslo, magistergradsavhandling
 • Indahl, T. M., Victoria Terrasse - Et borgerlig leiegårdsanlegg i Kristiania, Universitetet i Oslo, 1980, register s. 222, magistergradsavhandling
 • Biografiske oppl. om kunstneren i Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren og Oslo Bymuseum
 • Arkivalia i Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, Norsk Folkemuseum, Oslo Bymuseum, Oslo kommunearkiv, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, håndskriftsamlingen UBO og Universitetsbiblioteket, Bergen

Faktaboks

Wilhelm von Hanno