A. var student fra Christiansand 1737 og kom til København hvor han utdannet seg i tegning. I 1737 foretok han en reise på offentlig bekostning i Sverige og Østersjølandene for å tegne danske monumenter. I 1755 ble han ansatt som tegner ved det kgl. Geheimearkiv. I årene 1756–63 foretok han diverse reiser i Danmark og tegnet offentlige minnesmerker, vesentlig gravmonumenter. Hans tegninger er utført med den største nøyaktighet og har stor verdi som historisk-antikvarisk dokumentasjon. A. utførte dessuten portretter.