Faktaboks

Rolf Nesch
Nesch, Emil Rudolf
Født
7. januar 1893, Ober-Esslingen, Württemberg
Død
27. oktober 1975, Oslo

St. Sebastian. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Waldhorn. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

"Kom inn!". Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.
/Nasjonalmuseet.

To fiskere som sløyer. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Bykleheia. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Liljer eller blader. 1933. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Før han begynte på kunst- og håndverkskolen i Stuttgart i 1909, hadde N. vært et år i lære hos en dekorasjonsmaler i Heidenheim. I 1912 reiste han som malersvenn til Dresden, men det var kunstmaler han ville bli. Høsten samme år ble han opptatt som elev ved akademiet. Utdannelsen ble imidlertid avbrutt av krigstjeneste. N. deltok ved både Øst- og Vestfronten og endte i engelsk fangenskap i 1917. Etter krigen vendte han for noen år tilbake til Dresden, hvoretter han flyttet en del omkring. I denne tiden var han regelmessig i Berlin og Hamburg, hvor han slo seg ned i 1929. I 1933 tvang den politiske situasjonen ham til å reise fra Tyskland. N. valgte å flytte til Norge og ble boende her resten av livet.

I årene mellom 1. verdenskrig og oppholdet i Hamburg arbeidet N. parallelt med maleri, tegning og grafikk. Av maleriene og tegningene er det meste gått tapt. De bevarte grafiske bladene viser en klar tilknytning til den tyske ekspresjonismen som N. kjente fra Dresden og Berlin. Hans tidligste raderinger er i små formater og utført i tradisjonell koldnålstil. Etter hvert ble han mer opptatt av etseteknikker, så vel strek- som flateetsning. De fleste trykkene fra annen halvdel av 20-årene er svært tidstypiske i både motiv og utførelse. Men N. hadde et våkent øye for nye muligheter. I 1925 hadde han ved et uhell latt platene til Steinjomfruene (Nasjonalgalleriet, Oslo) ligge for lenge i syrebadet. Enkelte partier var blitt så kraftig etset at de ved trykkingen ikke ble dypt sorte som planlagt, men skinnende hvite. Han benyttet bevisst denne blindtrykkeffekten i Murere (1925, Nasjonalgalleriet) og Café Vaterland (1926, Nasjonalgalleriet). Årene i Hamburg ble avgjørende for N.s videre utvikling. Han hadde fått gode venner her, blant både kunstnere og mesener. Av sistnevnte spilte spesielt Gustav Schiefler, Max Sauerlandt og Carl Vincent Krogmann en stor rolle. Av kunstnere var det hovedsakelig kretsen rundt Hamburger Sezession han hadde kontakt med; spesielt var samarbeidet med Hans Bellmer viktig. De eksperimenterte med en pulver-maleteknikk som senere bl.a. Sigurd Winge tok opp. Det var imidlertid ikke innen maleriet (8 fra 1931–33 i Nasjonalgalleriet), men i grafikken N. vant nytt terreng, teknisk som kunstnerisk. I 1931 fikk han i oppdrag av byens senat å lage seks grafiske portretter av symfoniorkesterlederen Karl Muck i anledning av dennes 70-årsdag. Resultatet ble en serie på 24 sort-hvitt raderinger hvorav 11 viser dirigenten i aksjon og de øvrige forskjellige deler av orkesterets instrumentgrupper (Nasjonalgalleriet). Den rytmiske vekslingen i dimensjoner, retninger og valører gjør denne serien til et visuelt uttrykk for musikkens tonefylde og feiende foredrag. I de tilsynelatende raske og uvørne rissene og strøkene gjenspeiles spillets momentane intensitet. N. har her kombinert en fantasifull utnyttelse av tradisjonelle dyptrykkteknikker med en nennsom bruk av dypetsning med blindtrykkeffekt. Med sine grafiske og billedlige kvaliteter ville denne serien alene til fulle forsvare N.s stilling som en av det 20. århundres betydeligste grafikere.

Allerede samme år som N. utførte Muck-serien, fullførte han serien St. Pauli på 12 raderinger, dels i sort-hvitt, dels i farger (Nasjonalgalleriet). Også her har han manipulert med dyptrykkteknikk og dypetsning. Det er som om N. i disse to seriene hadde nådd den for ham maksimale uttrykksmulighet innen dyptrykkteknikkens grenser. Den utradisjonelle bearbeidelsen av platen hadde imidlertid gitt mersmak, og året etter, i 1932, kom han under arbeidet med en serie med bro-motiver fram til den såkalte metalltrykkteknikken som han er spesielt kjent for. Bunnmaterialet til trykkene i (12 av totalt 20 i Nasjonalgalleriet) er en sammensatt trykkform hvor individuelt bearbeidete (etsede og/eller graverte) metallbiter, netting og metalltråd er føyd til en (etset) sinkplate som også kan være gjennomhullet, delt og satt sammen igjen. En slik "collage-plate" overfører ikke bare et fargeavtrykk til papiret, men gir det dessuten en mer eller mindre energisk pregning. Dette relieffet i papirarket var fra da av et viktig element i N.s grafikk. (Metalltrykkbetegnelsen skal stamme fra N. selv. Den er imidlertid misvisende. I Amerika, hvor teknikken har fått større utbredelse enn i Europa, er denne kombinerte høy- og dyptrykkteknikken fra 1950-årene kalt collagraph.)

N.s utvikling som grafiker må først og fremst tilskrives hans utforskende, men samtidig kunstnerisk sikre holdning og håndlag. Av ytre impulser i Hamburg-årene var, som nevnt, spesielt Sezession-miljøet viktig. Det forenklede og samlende formspråket og den fremtredende linjeføringen i viser N.s opptatthet av miljøets senekspresjonistiske bestrebelser, samt hans gjeld til Edvard Munch.

N. kom til Norge i september 1933. De første årene holdt han til ved Oslo: Slependen 1933–35, Nesøya 1935–39, Hellvik 1939–40. Den første vinteren fant N. en givende motivkrets i sine nye omgivelser. Det snedekkede landskapets rikt nyanserte gråtoner, storslagne former og myke linjer fascinerte ham. Med utpreget sans for materialenes iboende muligheter utnyttet han den nyvunne metalltrykkteknikkens aksentuering av gråtonenes spill mot arkets hvite flate og metalltrådenes smidige strek i en serie som han kalte Sne (1933–34, 9 av totalt 20 i Nasjonalgalleriet). I Hamburg hadde N. og enkelte av hans venner fattet interesse for trykkplatenes kunstneriske egenverdi. Med logisk konsekvens gikk N. sommeren 1934 i gang med å lage bilder av de samme materialene. De to første, Babylonske dobbeltløver (1934, Nasjonalgalleriet) og Musikk (1934–35, Oslo Konserthus), er med sine påloddete metalltråder og enkle, svungne linjeføring nær beslektet med platene til Muck-serien i så vel materialbruk som formspråk. Senere utvidet han både relieffdybden og materialtilfanget. I det enkle, men uttrykksfulle Fred (1935–36, Nasjonalgalleriet), hvor en russisk og en tysk soldat ligger døde ved siden av hverandre etter å ha drept hverandre i nærkamp, er figurformene innlagt med anbrent tre, speilglass og messing. Bunnen er av blåfarget sink. I Trær (1935) og To mennesker på stranden (1935) benyttet han biter av farget glass. N. arbeidet med materialbilder parallelt med grafikken så lenge han var virksom. Han laget også en del skulpturer. I likhet med materialbildene er den fantasifulle utnyttelsen av funne naturmaterialer, og samspillet og/eller vekslingen mellom det ekspressive og dekorative i form og uttrykk, karakteristisk for hans skulpturer. N. tok aldri på ny opp maleri etter at han var kommet til Norge. Påsken 1936 var N. sammen med Carl Hudtwalcker i Lofoten. Reiseinntrykkene resulterte i en serie på 20 jevnstore metalltrykk (8 i Nasjonalgalleriet). Det er typisk for N. at det ikke så mye var naturen som livet i Lofoten, menneskene og fisket, som opptok ham. Med en målbevisst dekorativ og uttrykksladet forenkling av former og bevegelser forteller han om fiskeren og fisken, flåten, måkene og havet. Hans evne til å finne et knapt og konsist kunstnerisk uttrykk for det karakteristiske i et motiv er usedvanlig. To år senere var N. med vennene Olav Strømme og Sigurd Winge på sildefiske på Vestlandet. Denne gangen samlet han det mektige inntrykket av båter, garn, fiskere og sydende fiskestim i ett stort motiv. Han valgte breddeformatet og satte, av trykktekniske grunner, bildet sammen i flere blad (Sildefiske, 1938, Nasjonalgalleriet). Etterpå gikk han i gang med et enormt materialbilde med det samme motivet. Det ble først fullført etter at det var blitt bestilt til Industriens og Eksportens hus i Oslo, hvor det ble montert i 1965.

Den første tiden i Norge var svært vanskelig for den tyske emigrantkunstneren. Uvennlig klima møtte ham både åndelig og materielt. Av venner som faglig spilte en rolle for han, og ikke minst han for dem, er Sigurd Winge og Olav Strømme allerede nevnt; betydelig støtte fikk han bl.a. av Gauguin, Pola og Rolf Stenersen. I årene før krigsutbruddet ble forholdene mer og mer fortvilet for N.; etter okkupasjonen var de nærmest uutholdelige. Det er derfor rimelig å se triptykonet St. Sebastian fra 1941 (fragment tilsvarende midtfeltet samt hele i sort-hvitt, Nasjonalgalleriet) både som et samtidsaktuelt og selvbiografisk sinnbilde. Høsten 1943 ble N. påkjørt og unngikk tysk militærtjeneste. Skadene gjorde ham ufør resten av livet. Med freden fulgte viktige vendepunkter. I 1945 traff han skuespilleren Ragnhild Hald, i 1946 ble han norsk statsborger, i 1950 hadde han en vellykket utstilling i New York, og i 1951 kjøpte og flyttet han til en gammel fjellgård i Hallingdal. Her bodde og arbeidet han til han ble syk høsten 1972.

Personlige opplevelser og betraktninger preget alltid i avgjørende grad N.s arbeider. Bildene hans er oftest meningsladede fremstillinger av menneskelige situasjoner og karaktertrekk. Uttrykksformen tilsvarer i så måte skuespillerens, en innlevelse som kommer til uttrykk i rollebildene av Ragnhild Hald (Kom inn!, 1949, Nasjonalgalleriet; Nattfuglen, 1949, Nasjonalgalleriet). Kontakten med teatret stimulerte hans interesse for mytens, legendens og skuespillets mangfoldige forestillingsverden. Det var ikke bare det dramatiske som opptok ham. Billedtemaene fra 1950- og 60-årene er ladet med både humor og ironi. I N.s livsverk kan man spore en stadig, grensesprengende søken etter nye uttrykksformer. Han slo seg aldri til ro med sine nyvinninger; det synes snarere som om et vellykket resultat ansporet ham til ytterligere eksperimentering. Etter at han hadde funnet fram til metalltrykkteknikken og maksimalt utnyttet metalltrykkpapirets plastisitet i sort-hvitt i Sne-serien, hadde fargen igjen fått innpass, litt forsiktig i Lofoten, fyldigere i serien Til dikt av Henrik Rytter (1937, 4 i Nasjonalgalleriet) og Badescener (1939, 6 i Nasjonalgalleriet), hvor han i større grad benyttet individuelt innfargede biter lagt løst på platene. Bruken av løse former på trykkplaten umuliggjør lik gjentagelse av trykkingen. Trykkene er ikke lenger grafiske blad i tradisjonell forstand, men en slags monotypier. Fra da av spilte fargen en sentral rolle i N.s arbeide. Samtidig ble trykkenes veggbildefunksjon viktigere. De store, flerdelte komposisjonene nærmet seg faktisk monumentalmaleriet i format og utførelse (Sildefiske, 1938, Nasjonalgalleriet; St. Sebastian, 1941; San Marco, Venezia, 1961–62, Nasjonalgalleriet). Han satte også flere blad sammen i høyden (Nattfuglen, 1949, Nasjonalgalleriet; Den gale fra Chaillot, 1950–51). I begynnelsen av 50-årene, da N. tok i bruk industrielt metallkapp i sine "collage"-plater, fant en fornyelse av formspråket sted. Han benyttet gjerne de samme grunnformene til forskjellige bilder, og på grunn av gjentatt bruk av en konsentrisk rillet plate er en rekke trykk fra denne tiden gitt fellesbetegnelsen Ringgrafikk (bl.a. Jongleur, 1952; Vikinger, 1953, Nasjonalgalleriet; Blek sol, 1953, Nasjonalgalleriet). I 60-årene arbeidet N. mye med enkeltformenes detaljrikdom og kombinasjonsmuligheter. I noen år konsentrerte han seg om fugle- og fiskelignende former som han kombinerte på en rekke forskjellige måter, f.eks. i seriene Å fly (også kalt Fugler, 1969–70, 3 i Nasjonalgalleriet) og Å svømme (også kalt Fisker, 1971–72). Det dekorative aspekt, som i disse siste trykkene er blitt mer fremtredende enn det ekspressive, fremheves av de vakre og til dels muntre fargene. Et ubendig pågangsmot og en frodig arbeidsiver preget N.s rike skapende virke gjennom et langt liv med mye motgang, men også medgang. I de siste årene vant han stor anerkjennelse både i utlandet og Norge.

Andre opplysninger

 • Norsk statsborger

Familierelasjoner

Sønn av

 • Emilie Langbein
 • August Nesch, mekaniker

Gift med

 • Irma Anhalth
 • New York, 1950-1975 med Ragnhild Hald, skuespiller (1896 - 1975)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Norge

Utdannelse

 • I lære hos dekorasjonsmaler Hagenmeyer, Heidenheim 1907
 • kunst- og håndverkskolen, Stuttgart 1908–12
 • svennebrev som maler våren 1912
 • kunstakademiet, Dresden 1912–14, mesteratelier samme sted 1920–23

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise til Italia 1914 og -24
 • opphold i Davos (hos Ludvig E. Kirchner) 6 uker 1924
 • diverse reiser til Tyskland etter 1933
 • New York 1950
 • Venezia 1961 og -62
 • New York og Detroit 1969

Priser, premier og utmerkelser

 • CIT-pris 3. Bienal de São Paulo 1955
 • Ausserordentliches Mitglied, Akademie der Künste, Berlin 1956
 • Lichwark-prisen, Hamburg 1958
 • 2. pris Internasjonal fargegrafikktriennale, Grenchen 1958
 • utnevnt til æresprofessor av Land Baden-Württemberg 1959
 • æresmedlem Freie Akademie der Künste, Hamburg 1962
 • Istituto Internazionale di Arte Liturgicas pris ved 31. Biennale di Venezia 1962
 • Cornelius-Preis Stadt Düsseldorf 1965
 • Canada Council Print Award, Vancouver Print International 1967
 • Oslo kommunes kulturpris 1972
 • gullmedalje 1. Internasjonale grafikkbiennale, Fredrikstad 1972
 • Heinrich Steffens-prisen, Universität Kiel 1973
 • K. St. Olavs Orden 1973
 • Prins Eugen-medaljen, Stockholm 1973
 • R 1 St. Olavs Orden 1967

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Sildefiske, Industriens og Eksportens Hus, Oslo (1939–65)
 • Alster, Unilever, Rotterdam (1958–59)
 • Familien, Asker rådhus
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Kunstforenings Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Rolf Stenersens Samling, Oslo
 • Rolf Stenersens Samling, Bergen
 • Hamburger Kunsthalle
 • Kunsthalle Bremen
 • Nationalgalleri, Berlin
 • Württembergische Staatsgalleri, Stuttgart
 • Wallraf-Richartz-Museum, Köln
 • Museer i Hannover, Düsseldorf og München
 • Victoria & Albert Museum, London
 • Museum of Modern Art, New York
 • Museum i Detroit
 • Museum i Princetown
 • Museum i Bologna
 • Riksgalleriet
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Bibliothèque Nationale, Paris
 • The Smithsonian Institution, Washington
 • Library of Congress, Washington

Illustrasjonsarbeider

 • O. Sarvig: Legende, København 1947

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstsalon Maria Kunde, Hamburg, 1922
 • Flechtheim, Berlin, 1924
 • Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg, 1931
 • Commeter, Hamburg, 1932
 • Gal. Ferdinand Möller, Berlin, 1933
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1935
 • Kunstmuseum, Basel, 1938
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1938
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1962
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1983
 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1939
 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1963
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1946
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1948
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1949
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1952
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1954
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1956
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1966
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1971
 • Gall. Per, Oslo, 1949
 • Kleemann Gallery, New York, 1949
 • Kestner-Gesellschaft, Hannover, Kunstverein in Hamburg og Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, 1949-1950
 • Hamar Kunstforening, 1950
 • Hamar Kunstforening, 1960
 • Altes Rathaus, Esslingen, 1953
 • Kunsthalle, Bern, 1953
 • Serigraph Gallery, New York, 1953
 • Stavanger Kunstforening, 1954
 • Stavanger Kunstforening, 1971
 • Gall. Schettini, Milano, 1956
 • Meltzer Galleri, New York, 1958
 • Oslo Kunstforening, 1958
 • Oslo Kunstforening, 1967
 • Kunstverein in Hamburg, Kunsthalle Bremen, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf og Württembergische Staatsgal., Stuttgart, 1958-1959
 • Gall. KB, Oslo, 1959
 • Gall. KB, Oslo, 1983
 • Haus am Waldsee, Berlin, 1959
 • Gal. Günther Franke, München, 1962
 • Gal. Günther Franke, München, 1965
 • Gal. Günther Franke, München, 1967
 • Gal. Günther Franke, München, 1968
 • Gal. Günther Franke, München, 1969
 • Gal. Günther Franke, München, 1970
 • Gal. Günther Franke, München, 1973
 • Gal. Günther Franke, München, 1976
 • Kunsthalle zu Kiel, 1963
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1963
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1972-1973
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1973
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1978
 • Gall. 27, Oslo, 1963
 • Gall. 27, Oslo, 1972
 • Gall. 27, Oslo, 1973
 • Gall. 27, Oslo, 1977
 • Gall. 27, Oslo, 1980
 • Gall. 27, Oslo, 1981
 • Hønefoss, 1963
 • Kunstverein in Hamburg, 1964
 • Badischer Kunstverein, Karlsruhe og Kunstverein, Braunschweig, 1964
 • Festspill-utstilling Bergens Kunstforening, 1964
 • Akademie der Künste, Berlin, 1966
 • Die Kleine Galerie, Elisabethenbad, Bad Waldsee, 1966
 • Gal. Elfriede Wirnitzer, Baden-Baden, 1967
 • Unge Kunstneres Samfunn vårutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1967
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1968
 • The Detroit Institute of Arts, The Museum of Fine Arts, Houston, Nelson Gall. of Art,Kansas City, San Francisco Museum of Modern Art, Santa Barbara Museum of Art , Cincinnati Art Museum, 1969
 • Gall. Haaken, Oslo, 1969
 • Gall. Haaken, Oslo, 1976
 • Gal. Ariel, Paris, 1970
 • Festspill-utstilling Bergen Billedgalleri, 1971
 • Nationalmuseum, Stockholm, 1971
 • Riksgalleriet, 1971
 • Artes Galleri, Oslo, 1973
 • Artes Galleri, Oslo, 1981
 • XII Bienal de São Paulo, 1973
 • 27th Aldeburgh Festival of Music and the Arts, 1974
 • Tegnerforbundet utstilling, Oslo Kunstforening og Trondheim Kunstforening, 1974-1975
 • Minneutstilling, Gall. Riis, Trondheim, 1975
 • Gal. der Stadt Esslingen, 0001
 • University of Olympia, 1975
 • The Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service,, 1975-1976
 • Rolf Nesch og Nord-Norge, Riksgalleriet, 1976
 • Nasjonalmuseum, Bucuresti, 1978
 • Odakyu Grand Galleri, Tokyo, 1978
 • Rolf Nesch. Grafikk fra fem årtier, Riksgalleriet, 1979-1982
 • Skiens Kunstforening, 1982
 • Gall. Vikerødegården, Furnes, 1983
 • Bergen Billedgall. og Rolf Stenersens Samling, Bergen, 1983
 • Tromsø Kunstforening, 1983-1984

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1953-1957
 • Høstutstillingen, 1961
 • Høstutstillingen, 1976
 • Høstutstillingen, 1978
 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1939
 • Tokanten, København, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Nordisk kunst 1946-47. Grafik, Nationalmuseum, Stockholm, 1947
 • Nordisk grafik, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1948
 • Bergens Kunstforening, 1948
 • Rolf Stenersens samling, og Lillehammer Bys malerisamling, 1947
 • Kunstschaffen in Deutschland, München, 1949
 • University of Minneapolis, 1949
 • Nordisk konst,, Ateneum, Helsinki, 1950
 • Honderd jaar noorse schilderkunst, Gemeentemuseum, Haag og Palais des Beaux-Arts, Brussel, 1950
 • Norsk nutidskonst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1951
 • Deutsches Künstlerbund, Berlin, 1951
 • Norsk fargegrafikk fra Edvard Munch til i dag,, Oslo Kunstforening, 1953
 • Hin Opinbera Norska Listsýning, Reykjavik, 1954
 • Cinq artistes norvégiens, Petit Palais, Paris, 1954
 • Zeitgenössige Künstler aus Hannoverischem Privatbesitz, Kestner-Gesellschaft, Hannover, 1954
 • Nordisk Grafikunions utstilling, Oslo Kunstforening, Stavanger Kunstforening,og Trondheim Kunstforening, 1954
 • Norsk kunst fra Edvard Munch til i dag, Riksgalleriet, 1954-1957
 • Arte Nordica Contemporanea, Palazzo delle Esposizioni, Roma, 1955
 • Cercle Volney, Paris, 1955
 • Documenta, Kassel, 1955
 • 3. Bienal de São Paulo, 1955
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1955
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1959
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1961
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1962
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1963
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1964
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1965
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1967
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1971
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1972
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1977
 • Norsk grafikk siden sist, Oslo Kunstforening, 1956
 • Norsk maleri i de siste 25 år, Bergens Kunstforening, 1956
 • La gravure norvégienne contemporaine, Frankrike, 1956
 • Gall. KB, Oslo, 1957
 • Gall. KB, Oslo, 1958
 • Gall. KB, Oslo, 1961
 • Gall. KB, Oslo, 1963
 • Gall. KB, Oslo, 1965
 • Gall. KB, Oslo, 1971
 • Gall. KB, Oslo, 1972
 • Gall. KB, Oslo, 1977
 • Gall. KB, Oslo, 1979
 • Gall. KB, Oslo, 1980
 • Norsk nutidskonst, Riksgalleriet, 1958
 • Contemporary Prints from Norway, Oregon State College, Eugene, Oregon, 1958-1959
 • Norwegische Graphik des XX. Jahrhunderts, Westfälischer Kunstverein, Münster, 1958-1959
 • Norwegian Painting and Sculpture, Jerusalem, 1959
 • 2. jubileumsutstilling, Oslo Kunstforening, 1961
 • Norwegian Graphic Art, Shipley Art Galleri, Gateshead, 1961
 • Nordisk Grafikkunion 1/4 sekel. Nordisk Grafikunion 1937–62, Oslo Kunstforening, 1962
 • 31. Biennale di Venezia, 1962
 • Seks norske kunstnere, Oslo Kunstforening, 1963
 • Åbo Konstmuseum, 1963
 • Sept peintres norvégiens contemporains, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 1963
 • Nordisk konst 1953–1963, Ateneum, Helsinki, 1963
 • Nasjonalgalleriet, Oslo jubileumsutstilling, 1964
 • Grafika Norweska, Kraków, 1966
 • Vancouver Print International, Vancouver, 1967
 • Intergrafik, Berlin, 1967-1968
 • Riksgalleriet, 1967-1971
 • Modern Art in Norway, Camden Art Centre, London, 1968
 • Fra Rolf Stenersens samling, Bergens Kunstforening, 1968
 • Norske Grafikeres 50 års jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1969
 • Gall. F 15, Moss, 1969
 • Gall. 27, Oslo, 1969
 • Gall. 27, Oslo, 1970
 • Gall. 27, Oslo, 1974
 • Gravures norvégiennes contemporaines, Maison de la Culture Ibn Khaldoun, Tunis, 1969
 • Norwegian Art Today, The Herbert Art Gall. and Museum, Coventry, 1970
 • Dette betyr noe i Norge, Stockholm, 1970
 • Fra syn til drøm. Bilder fra Rolf Stenersens samling, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1970
 • Ny kunst i tusen år, Høvikodden, 1970
 • 36 norske kunstnere, Århus Rådhushal, 1971
 • Rolf Stenersens samling, Høvikodden, 1971
 • Hommage à Dürer, Nürnberg, 1971
 • 1. Internasjonale grafikkbiennale, Fredrikstad, 1972
 • Gall. Haaken, Oslo, 1972
 • Jubileumsutstilling, Riksgalleriet, 1973
 • Kvinnen og kunsten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1975
 • Oslo Kunstforening, 1975
 • Norsk tegnekunst i 60 år, Riksgalleriet, 1976-1977
 • Trondheim Kunstforening, 1978
 • 15 norske grafikere, Bergen Billedgalleri, 1979
 • Norske Grafikere 60 år, Munch-museet, 1979
 • Jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1980
 • Norwegian Prints, Houston, 1980
 • Europa til Norge, Gall. F 15, Moss, 1980

Portretter

 • Selvportrett med pipe (koldnål 1922, Nasjonalgalleriet, Oslo) gjengitt i Revold, R.: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1953, bd. 2, s. 267
 • Selvportrett en face (koldnål 1922?, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Selvportrett med hatt (koldnål 1923, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Selvportrett i badekåpe (koldnål)
 • Selvportrett i profil (etsing 1932) gjengitt i Rolf Nesch, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo, Oslo 1972, s. 8
 • Selvportrett i profil (metalltrykk Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Tegning utført av Gösta Hammarlund (penn 1969) gjengitt i Dagbladet 28.8.1969
 • Tegning utført av Karl Erik Harr (penn) gjengitt i Dagbladet 16.3.1971
 • Tegning utført av Pedro (penn og tusjlavering) gjengitt i Verdens Gang 10.1.1976

Eget forfatterskap

 • Fra Hamburg til Ål, tale ved overrekkelsen av Lichtwark-prisen i Hamburg 1958, Berlin, 1966, trykket i bl.a. katalog Akademie der Künste
 • Fra Hamburg til Ål, tale ved overrekkelsen av Lichtwark-prisen i Hamburg 1958, Oslo, 1972, trykket i bl.a. katalog Nasjonalgalleriet
 • Fra Hamburg til Ål, tale ved overrekkelsen av Lichtwark-prisen i Hamburg 1958, 1981, trykket i bl.a. Riksgalleriet

Litteratur

 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1931, bd. 25, s. 394
 • Schmacker, F., 24 Wandbilder in Hamburger Staatbooten, Hamburg, 1932, (ill.)
 • Aulie, R., Moderne norsk malerkunst, København, 1948, s. 48
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register s. 268 (ill.)
 • Østby, L., Modern Norwegian Painting, Oslo, 1949, register s. 261 (ill.), engelsk utgave
 • Hentzen, A., i Rolf Nesch/Oslo, Hannover, 1949, (ill.), katalog Kestner-Gesellschaft
 • Tidens konsthistoria, Stockholm, 1950, bd. 3, register s. 645
 • Michelet, J. F., Moderne maleri, Oslo, 1951, register s. 253 (ill.)
 • Askeland, J., Grafikk. Litt om dets teknikk og historie, Oslo, 1951
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 263–64, 267 (ill.)
 • Grohmann, W., Bildende Kunst und Architektur, i Zwischen den beiden Kriegen, Berlin, 1953, bd. 3
 • Norwegian Printmakers, Oslo, 1954, s. 44 (ill.)
 • Haftmann, W., Malerei im 20. Jahrhundert, München, 1954, bd. 1, register s. 540
 • Haftmann, W., Malerei im 20. Jahrhundert, München, 1955, bd. 2, register s. 513 (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register s. 278
 • Norske grafikere, Oslo, 1956, s. 60 (ill.)
 • Rhein, E., Die Kunst des manuellen Bilddrucks, Ravensburg, 1956, register s. 227 (ill.)
 • Händler, G., Deutsche Maler der Gegenwart, Berlin, 1956, s. 30, 97 (ill.), 197
 • Händler, G., German Painting in our Time, Berlin, 1956, s. 29, 97 (ill.), 197, engelsk utgave
 • Konow, J. Von, Om grafik, Malmö, 1956, register s. 259, 262 (ill.)
 • Grohmann, W., i Rolf Nesch, Milano, 1956, (ill.), katalog Galleri Schettini
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1956, bd. 3, s. 470
 • Lieberman, W. S., i German Art of the Twentieth Century, New York, 1957, s. 214, 217 (ill.)
 • Sauerland, M. M., Im Kampf um die moderne Kunst. Briefe 1902–1933, München, 1957
 • Seuphor, M., Dictionnaire de la peinture abstraite, Paris, 1957
 • Askeland, J., Profiler i norsk grafikk, Oslo, 1958, s. 13–17, 28–29, 52–59 (ill.), 109
 • Askeland, J., Rolf Nesch, Oslo, 1958, (ill.)
 • Askeland, J., i Gyldendals leksikon over moderne nordisk kunst, Oslo, 1958, s. 160–61 (ill.)
 • Biermann Ratjen, H. H., i Neues Hamburg, Hamburg, 1958, s. 13–15
 • Grohmann, W., i Rolf Nesch at sixty-five, New York, 1958, (ill.), katalog Meltzer Galleri
 • Hentzen, A., i Rolf Nesch, Hamburg, 1958, (ill.), katalog Kunstverein in Hamburg
 • Lexikon för konst, Stockholm, 1958, bd. 2, s. 1011
 • Roh, F., Geschichte der deutschen Kunst von 1900 bis zur Gegenwart, München, 1958, register s. 474 (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, register s. 156 (ill.)
 • Platte, H., Farbige Graphik unserer Zeit, Stuttgart, 1960, s. 32–33 (ill.), 70, 84, 128
 • Stenstadvold, H., Norsk malerkunst i norsk samfunn, Oslo, 1960, s. 172–74 (ill.)
 • Hentzen, A., Rolf Nesch. Graphik, Materialbilder, Plastik, Oslo, 1960, (ill.)
 • Seitz, W. C., i The Art of Assemblage, New York, 1961, s. 115 (ill.), 162, katalog The Museum of Modern Art
 • Leonhard, K., i Stuttgarter Leben, Stuttgart, 1962, s. 30–32
 • C. Zigrosser (Red.), Hentzen, A., Prints, London, 1963, s. 39–54 (ill.), Rolf Nesch, i
 • Rolf Nesch, Stuttgart, 1963, (ill.), (Belser Kunstmappe I)
 • Stubbe, W., History of Modern Graphic Art, London, 1963, s. 188–89 (ill.), 208, 288, 316
 • Askeland, J., Norsk malerkunst. En oversikt, Oslo, 1963, register s. 102, 104 (ill.)
 • Askeland, J., A .Survey of Norwegian Painting, Oslo, 1963, s. 65 (ill.), 68, 70–71, engelsk utgave
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register s. 161 (ill.)
 • Hentzen, A., i Rolf Nesch. Metalldrucke, Karlsruhe, 1964, (ill.), katalog Badischer Kunstverein
 • Hentzen, A., Rolf Nesch bei der Arbeit, i Antworten. Jahrbuch der Freien Akademie der Künste Hamburg 1963–64, Hamburg, 1964, s. 116–27 (ill.)
 • Askeland, J., i Rolf Nesch. Materialbilder, skulpturer og grafikk, Bergen, 1964, (ill.), katalog Bergens Kunstforening
 • Platte, H., Color Prints International, New York, 1964, s. 32–33 (ill.)
 • Tau, M., Ein Flüchtling findet sein Land, Hamburg, 1964, s. 137–38
 • Tau, M., En flyktning finner sitt land, Oslo, 1964, norsk utgave
 • Wieteck, G., i Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen, Hamburg, 1964
 • Dorival, B. (Red.), Peintres contemporains, Paris, 1964
 • Cichy, B., Moderne Malerei, München, 1965
 • Ruhrberg, K., Der Schlüssel zur Malerei von heute, Düsseldorf, 1965, register s. 447
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 77 (ill.)
 • Askeland, J., Freskoepoken. Studier i profant norsk monumentalmaleri 1918–1950, Oslo, 1965, register s. 251 (ill.)
 • Stubbe, W., Der Zyklus "St. Pauli" von Rolf Nesch, i Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen, Hamburg, 1965, s. 97–112 (ill.)
 • Grohmann, W. (Red.), Kunst unserer Zeit. Malerei und Plastik, Köln, 1966, register s. 316
 • Rolf Nesch, Berlin, 1966, (ill.), katalog Akademie der Künste
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register s. 289 (ill.)
 • Malmanger, M., Parmann, ø., Askeland, J., Matheson, F., Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, register s. 126
 • Bayl, F., i Kindlers Malerei-Lexikon, Zürich, 1967, bd. 4, s. 572–73 (ill.)
 • Sotriffer, K., Grafikens historie, København, 1968, register s. 143 (ill.)
 • Gutbrod, (Red.), Künstler schreiben an Will Grohmann, Köln, 1968
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1968-1973
 • Johannesen, O. Rønning, i Rolf Nesch, Lillehammer, 1968, katalog Lillehammer Bys malerisamling
 • Stubbe, W., i Rolf Nesch, München, 1968, (ill.), katalog Galerie Günther Franke
 • Goddard, D., i McGraw-Hill Dictionary of Art, New York, 1969, bd. 4, s. 184
 • Stenersen, R., Aksjer, kunst, kunstnere, Oslo, 1969, s. 36–43
 • Askeland, J., Rolf Nesch - alkymisten, Oslo, 1969, (ill.)
 • Scheyer, E., Askeland, J., Sharp, E., i The Graphic Art of Rolf Nesch, Detroit, 1969, (ill.), katalog The Detroit Institute of Arts
 • Berg, K., i Carte blanche à Galerie Haaken. Rolf Nesch, Paris, 1970, (ill.), katalog Galerie Ariel
 • Rolf Nesch, Oslo, 1971, (ill.), katalog Riksgalleriet
 • Askeland, J., Rolf Nesch, i Trondh, Kunstforening årsberetning, Trondheim, 1971, s. 2–9
 • Maleri og grafikk i familien Sigval Bergesen d.y.s eie, Oslo, 1971, s. 104–05 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 14, spalte 217–19 (ill.)
 • P. Vogt, Geschichte der deutschen Malerei im 20. Jahrhundert, Köln, 1972, register s. 527
 • Rolf Nesch, Oslo, 1972, (ill.), katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Dæhlin, E. O., Om maleriet i de siste 100 år. Fra impresjonisme til op og pop, Oslo, 1972, s. 63–64, 66 (ill.)
 • Bæra, G., Rolf Nesch. En bibliografi, Elverum, 1973
 • Phaidon Dictionary of Twentieth Century Art, London, 1973, s. 274
 • Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, register s. 121 (ill.)
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 58 (ill.), 90
 • Stubbe, W., Hentzen, A., Rolf Nesch. Drucke, Frankfurt am Main, 1973, (ill.)
 • Stubbe, W., Hentzen, A., Rolf Nesch. Grafikk, Oslo, 1973, (ill.), norsk utgave
 • Rolf Nesch. Prints, Aldeburgh, 1974, (ill.), katalog
 • Heydorn, V. D., Maler in Hamburg, Hamburg, 1974, bd. 1
 • Rolf E. Stenersens gave til Oslo by - Akersamlingen, Oslo, 1974, register s. 263 (ill.)
 • Leonhard, K., i Rolf Nesch. Werke aus fünf Jahrzehnten, Esslingen, 1975, (ill.), katalog Galerie der Stadt
 • Castleman, R., Prints of the Twentieth Century. A History, London, 1976, register s. 216 (ill.)
 • Askeland, J., Lofoten-serien av Rolf Nesch, Oslo, 1976, (ill.)
 • Helliesen, S., Med Rolf Nesch på teaterturné til Finnmark, Oslo, 1976, (ill.)
 • Eichenberg, F., The Art of the Print, New York, 1976, register s. 606 (ill.)
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 7, s. 686–87
 • Berg, K., Rolf Nesch - en nyskaper i europeisk kunst, i Metalltrykk av Rolf Nesch, Oslo, 1976, (ill.)
 • Breivik, A., Om grafikk, Oslo, 1977, s. 55
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register s. 281 (ill.)
 • Hjelle, E. O. (Red.), Rolf Nesch. Karl Muck og hans orkester, Oslo, 1977, (ill.)
 • Gilmour, P., The Mechanised Image, London, 1978, register s. 134 (ill.), katalog The Arts Council of Great Britain
 • Simonnæs, P., Norsk kunst i bilder, Oslo, 1978, bd. 2, register s. 148 (ill.)
 • Askeland, J., Norwegian Printmakers, Oslo, 1978, s. 18–25 (ill.), samt omslaget
 • Gjessing, S., i Sigurd Winge, Oslo, 1978, s. 23, 25–27, 29–30, 32, 43, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, registers. 189 (ill.)
 • Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 48, 56 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 532–33 (ill.)
 • Krohn Holm, J. W., Larvik Kunstforening 100 år, Larvik, 1980, s. 63, 66
 • Berg, K., Askeland, J., i Rolf Nesch. Grafikk fra fem årtier, Oslo, 1981, (ill.), katalog Riksgalleriet
 • Helliesen, S., Rolf Nesch, i Norske mesterverker i Nasjonalgalleriet, Oslo, 1981, s. 125 (ill.)
 • Askeland, J., Norsk malerkunst, Oslo, 1981, register s. 341–42 (ill.)
 • Osborne, H. (Red.), The Oxford Companion to Twentieth-Century Art, Oxford, 1981, s. 403–04
 • Helliesen, S., i Rolf Nesch, Oslo, 1983, (ill.), katalog Kunstnerforbundet, Oslo
 • Nergaard, T., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6, s. 238, 240, 244–48 (ill.)
 • Helliesen, S., Brun, H. J., Flor, H., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, register s. 493 (ill.)
 • Griffiths, A., Carey, F., The Print in Germany 1880–1933, London, 1984, register s. 272 (ill.)
 • Ganymed, Dresden, 1922, s. 312
 • Kunstchronik und Kunstmarkt, Leipzig, 1922, nr. 11, s. 206
 • Der Cicerone, Leipzig, 1923, s. 928, 1924, s. 105, 143
 • Kohlhausser, H., i Der Kreis, Hamburg, 1930, s. 645–49
 • Sauerlandt, M., "Muck", Der Kreis, Hamburg, 1931
 • Die graphischen Künste, Wien, 1931, s. 39 f. (ill.)
 • Der Kunstblatt, Berlin, 1931, s. 176 (ill.)
 • Humbla, P., i Konstrevy, Stockholm, 1931, s. 168 (ill.)
 • Schiefler, G., Kassandra und Nesch: Kritik und Aufbau, Der Kreis, Hamburg, 1932, s. 231–34
 • Willoch, S., i Konstrevy, Stockholm, 1938, s. 75
 • Willoch, S., i Konstrevy, Stockholm, 1939, s. 227
 • Bonytt, 1942, s. 51
 • Kunsten idag, 1947, hefte 2 s. 59 (ill.)
 • Kunsten idag, 1948, hefte 5 s. 60 (ill.)
 • Gauguin, Pola, Rolf Nesch, Kunsten idag, 1948, hefte 6 s. 2–23 (ill.), omslaget
 • Bonytt, 1948, s. 211
 • Bonytt, 1949, nr. 5–6 s. II
 • Die Kunst und das schöne Heim, München, 1950, s. 83
 • Die Kunst und das schöne Heim, München, 1951, s. 81
 • Bruhl, R. O., Rolf Nesch, Ver y Estimar, Madrid, 1950, nr. 18, s. 39–42 (ill.)
 • Das Kunstwerk, Baden-Baden, 1950, nr. 2, s. 10f., 38 (ill.), nr. 8–9, s. 91, 96 (ill.)
 • Panaggi, I., Rolf Nesch, Domus, Milano, 1951, s. 46–47 (ill.)
 • Scheyer, E., "Musik", ein Materialbild von Rolf Nesch, Kunst und das schöne Heim, München, 1951-1952, s. 284–85 (ill.)
 • Kunsten idag, 1951, hefte 17 s. 33
 • Panaggi, I., Rolf Nesch, Kunst og Kultur 1952, s. 119–24 (ill.)
 • Askeland, J., Moderne norske grafikere, Ord och Bild, Stockholm, 1952, s. 577–82 (ill.)
 • Grohmann, W., Artistes allemands. Fritz Winter, Woty Werner, Rolf Nesch, Cahiers d'Art, Paris, 1953, s. 147–50
 • Das Kunstwerk, Baden-Baden, 1953, nr. 3–4, s. 117 (ill.)
 • Ashton, D., i Art Digest, New York, 15.03.1953
 • The Studio, London, 1953, s. 164 (ill.)
 • Die Kunst und das schöne Heim, München, 1953-1954, s. 137 (ill.), 139
 • Gunnarsson, C. B., Nyere norsk grafikk, Kunst og Kultur, 1954, s. 238–41 (ill.)
 • Anker, P., Norsk kunst på norske skip, Kunsten idag, 1954, hefte 29–30 s. 54
 • Die Weltkunst, München, 1954, nr. 21, s. 16 (ill.)
 • Die Zeit, Hamburg, 21.10.1954
 • Domergue, R., i Les Arts, Paris, 19.11.1954, (ill.)
 • Les Nouvelles Littéraires, Paris, 02.12.1954
 • Les Arts, Paris, 08.12.1954
 • Héraut, H., i Journal de l'amateur d'art, Paris, 25.12.1954
 • Art Digest, New York, 15.03.1955
 • Tyler, P., i Art News, New York, 04.1955
 • Campbell, L., i Art News, New York, 01.1956
 • Kunsten idag, 1957, hefte 41 s. 5, 7–9
 • Bachmura, B. L., Religious Significance in the Graphic Art of Rolf Nesch, Motive, Nashville, 1958, nr. 4, s. 16–24 (ill.)
 • Klausen, A. M., Der "Internationalromantiker" Rolf Nesch. Eine Brücke zwischen norwegischem und deutschem Kunstleben, Ausblick, Lübeck, 1958, s. 35–37 (ill.)
 • Breuning, M., Nesch's Contribution to Expressionism, Les Arts, Paris, 1958, s. 54
 • Hjort, ø., Rolf Nesch, fantasten i norsk kunst, Kunst, København, 1958-1959, nr. 1, s. 3–4, 7 (ill.)
 • Askeland, J., Rolf Nesch - alkymisten, Konstrevy, Stockholm, 1959, s. 5–8, 42 (ill.)
 • Kunsten idag, 1959, hefte 47 s. 49
 • Leonhard, K., Rolf Nesch oder die dreifache Realität des Kunstwerks, Kunst und das schöne Heim, München, 1960, s. 292–95 (ill.)
 • Strøm, T., A Significant Modern. Rolf Nesch, a Pioneer in Graphic art, The Norseman, Oslo, 1960, nr. 2, s. 13–17 (ill.)
 • Simmons, R. H., : With Eye and Heart. The Art of Rolf Nesch, Artist's Proof, New York, 1961, nr. 1, s. 2–11 (ill.)
 • Bonytt, 1962, s. 110
 • Stenstadvold, H., Rolf Nesch - prakt, glede og gru, Bonytt, 1962, s. 157–62 (ill.)
 • Kunsten idag, 1962, hefte 59 s. 21, hefte 60 s. 49–50 (ill.)
 • Scheyer, E., Review of Alfred Hentzen: Rolf Nesch. Graphik, Materialbilder, Plastik, Stuttgart, 1960
 • Criticism, Detroit, 1962, s. 256–59
 • Kunsten idag, 1963, hefte 63 s. 48, hefte 66 s. 52
 • Programbladet, Oslo, 10.02.1963, (ill.)
 • Holten, R. Von, Collage på papper och plåt, Ord och Bild, Stockholm, 1963, s. 443–45 (ill.)
 • Mc Nulty, K., The New Dimension in Printmaking, Artist's Proof, New York, 1963, nr. 1, s. 8–17 (ill.)
 • Gjessing, G., Alkymisten fra Ål, A.-magasinet, 07.11.1964, (ill.)
 • Anker, P., Rolf Nesch, Paletten, Göteborg, 1964, s. 112–17 (ill.)
 • Bonytt, 1965, s. 60, 63
 • Kunsten idag, 1965, hefte 72 s. 51
 • Rom. P., "Sildefisket", Kunsten idag, 1966, hefte 75 s. 32–47 (ill.), 56–57 (ill.), omslaget
 • Gerold, K. G., "Marco de caminho" do Norte. Anotacoes à obra de Rolf Nesch, Humboldt, Hamburg, 1966, nr. 14, s. 34–50 (ill.)
 • Meunier, L., Der grosse "Heringsfang" des Rolf Nesch, Weltkunst, München, 1966, s. 279–80 (ill.)
 • Askeland, J., Rolf Nesch, The American-Scandinavian Review, New York, 1966, s. 11–19 (ill.)
 • Bonytt, 1966, s. 68
 • Kunsten idag, 1967, hefte 82 s. 10
 • Programbladet, Oslo, 1967, nr. 52, s. 20
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 188
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 67
 • Kunsten idag, 1969, hefte 88 s. 10, 12
 • Kunsten idag, 1970, hefte 91 s. 21
 • Berg, K., Rolf Nesch: "Å fly", Kunsten idag, 1970, hefte 92 s. 4–23 (ill.)
 • Farmand, Oslo, 1970, nr. 6, s. 21, 23, nr. 22, s. 82–83 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 57, 81, 84, 117
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 16, 66
 • Blomqvist, H., i Farmand, Oslo, 1971, nr. 38, s. 55
 • Programbladet, Oslo, 1971, nr. 15, s. 28–29 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 115–16, 230
 • Rom. P., Hommage à Rolf Nesch, Kunsten idag, 1972, hefte 102 s. 5–56 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 53, 183
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 128–30 (ill.), 143
 • Kunsten idag, 1973, hefte 103 s. 6, 28, 61 (ill.), hefte 105–06 s. 81, 86 (ill.), 87, 95
 • Remfeldt, P., Hans kunst sprenger alle nasjonale grenser, F 15 Kontakt, Moss, 1973, nr. 11, s. 8–9 (ill.)
 • Hamberg, L., Grafikern Rolf Nesch, Finsk Tidskrift, Helsinki, 1973, s. 274–81 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 57, 122
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 63
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 191
 • Berg, K., Rolf Nesch in memoriam, Kunst og Kultur, 1976, s. 1–2 (ill.)
 • Durban, A., i Farmand, Oslo, 16.10.1976, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 51, 53, 160
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 51, 180
 • Durban, A., i Farmand, Oslo, 18.02.1978, (ill.)
 • Kunst, Oslo, 1978, nr. 2, s. 1
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 195
 • Kunst og Kultur, 1981, s. 114
 • Kunst og Kultur, 1983, s. 182, 282
 • Farmand, Oslo, 12.11.1983, (ill.)
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 03.09.1935
 • Kielland, E. Christie, Oslo Illustrerte, 12.06.1937, (ill.)
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 11.01.1938
 • Aulie, R., i Arbeiderbladet, 11.01.1938
 • Aftenposten, 28.01.1938
 • Dagbladet, 28.01.1938
 • Dagbladet, 31.01.1938
 • Morgenposten, 19.11.1946, (ill.)
 • Finne, H., i Friheten, 23.11.1946
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 28.11.1946
 • , Revold, R., i Morgenbladet, 29.11.1946
 • Gran, H., i Aftenposten, 30.11.1946
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 30.11.1946
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 03.12.1946
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 06.12.1946
 • Dagbladet, 28.01.1948, (ill.)
 • Verdens Gang, 29.01.1948
 • Aftenposten, 30.01.1948
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 02.02.1948
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 02.02.1948
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 03.02.1948
 • Greve, E., i Dagbladet, 04.02.1948
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 05.02.1948
 • Jynge, G., i Friheten, 09.02.1948
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 10.02.1948
 • Kyllingstad, S., i Vårt Land, 12.02.1948, (ill.)
 • Bergens Tidende, 08.11.1948, (ill.)
 • Dagbladet, 07.02.1949, (ill.)
 • Dagbladet, 02.11.1949, (ill.)
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 09.02.1949
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 12.02.1949
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 14.02.1949
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 11.11.1949
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 15.02.1949, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 16.11.1949
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 17.02.1949
 • Michelet, J. F., i Morgenbladet, 18.11.1949, (ill.)
 • Morgenposten, 03.11.1949, (ill.)
 • Morgenbladet, 03.11.1949
 • Hamar Stiftstidende, 04.10.1950
 • Hamar Arbeiderblad, 09.10.1950
 • Hamar Stiftstidende, 03.08.1951
 • Dagbladet, 09.02.1952
 • Aftenposten, 16.02.1952, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 22.02.1952
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 23.02.1952
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 27.02.1952
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 28.02.1952
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 01.03.1952
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 04.03.1952
 • Roald, P., i Morgenbladet, 04.03.1952, (ill.)
 • Eikeland, R., i 1ste Mai, 04.10.1952, (ill.)
 • Verdens Gang, 07.01.1953
 • Morgenbladet, 07.01.1953
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 07.01.1953
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 07.10.1953
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 10.10.1953
 • Morgenposten, 29.01.1954
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 03.02.1954, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 03.02.1954
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 04.02.1954
 • i Aftenposten, 04.02.1954, (ill.)
 • Refsum, T., i Vårt Land, 10.02.1954
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 12.02.1954
 • Stavanger Aftenblad, 13.03.1954, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 16.03.1954
 • 1ste Mai, 13.03.1954, (ill.)
 • Bøe, Andreas, i Stavanger Aftenblad, 20.03.1954
 • Aas. A. J., i Aftenposten, 02.10.1954
 • Gunnarsson, C. B., i Dagbladet, 07.10.1954
 • Hamar Stiftstidende, 01.11.1954
 • Hallingdølen, 02.11.1954, (ill.)
 • Devree, H., i New York Times, 10.11.1954
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 13.11.1954
 • Jørgensen, R., i Bergens Tidende, 13.11.1954, (ill.)
 • Le Parisien Libéré, 17.11.1954
 • Breivik, T., i Morgenavisen, 19.11.1954
 • Leivestad, A., i Dagen, 19.11.1954
 • Morgenbladet, 30.11.1954
 • New York Times, 20.03.1955
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 13.10.1955
 • Gunnarsson, C. B., i Dagbladet, 19.10.1955
 • Adresseavisen, 26.11.1955
 • Aftenposten, 18.09.1956, (ill.)
 • Morgenposten, 18.09.1956, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 20.09.1956
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 22.09.1956
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 24.09.1956, (ill.)
 • Aas. A. J., i Aftenposten, 25.09.1956
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 25.09.1956
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 11.10.1957
 • Verdens Gang, 07.01.1958
 • Morgenbladet, 07.01.1958
 • Klausen, A. M., i Dagbladet, 07.01.1958, (ill.)
 • Dagbladet, 14.02.1958, (ill.)
 • Dagbladet, 20.09.1958
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 19.02.1958
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 21.02.1958
 • Aas. A. J., i Aftenposten, 26.02.1958
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 27.02.1958, (ill.)
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 05.03.1958
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 27.02.1958, (ill.)
 • Refsum, T., i Vårt Land, 03.03.1958
 • Lien , A., i Dagbladet, 05.03.1958
 • Moe, O. H., i Dagbladet, 05.03.1958
 • Stray, J., i Dagbladet, 05.03.1958
 • Klausen, A. M., i Frisprog, 08.03.1958, (ill.)
 • Rasmussen, F., i Nybrott, 11.03.1958
 • Fremtiden, 13.11.1958
 • Aftenposten, 13.11.1958, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 13.11.1958
 • Dagbladet, 19.02.1959, (ill.)
 • Aftenposten, 19.02.1959, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 20.02.1959, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 25.04.1959
 • Vårt Land, 23.02.1959, (ill.)
 • Revold, R., i Aftenposten, 24.02.1959
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 26.02.1959
 • Morgenposten, 24.04.1959
 • Fremtiden, 09.03.1960
 • Hallingdølen, 12.03.1960
 • Werenskiold, N., i Dagbladet, 19.03.1960, (ill.)
 • Hamar Stiftstidende, 05.12.1960
 • Hamar Stiftstidende, 13.12.1960, (ill.)
 • Hamar Stiftstidende, 14.12.1960, (ill.)
 • Hamar Arbeiderblad, 13.12.1960, (ill.)
 • Morgenposten, 23.09.1961, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 23.09.1961
 • Dagbladet, 26.09.1961, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 04.10.1961
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 06.10.1961
 • Gløersen, I. A., i Tønsbergs Blad, 07.10.1961
 • Stette, H., i Sunnmørsposten, 07.10.1961, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 12.10.1961
 • Revold, R., i Aftenposten, 14.10.1961
 • Hallingdølen, 17.10.1961, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 05.01.1963, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 11.01.1963
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 05.01.1963
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 05.01.1963
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 07.01.1963
 • Durban, A., i Morgenposten, 07.01.1963
 • Durban, A., i Morgenposten, 13.03.1963
 • Rogalands Avis, 08.01.1963, (ill.)
 • Hallingdølen, 10.01.1963, (ill.)
 • Hallingdølen, 15.06.1963, (ill.)
 • Hallingdølen, 26.10.1963
 • Arbeiderbladet, 11.01.1963
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 18.01.1963
 • Rostad, B., i Dagbladet, 19.01.1963, (ill.)
 • Dagbladet, 22.02.1963, (ill.)
 • Dagbladet, 20.03.1963
 • Steen Johnsen, S., i Verdens Gang, 12.03.1963
 • Ellingsen, S., i Vårt Land, 27.03.1963
 • Morgenposten, 31.08.1963
 • Morgenavisen, 16.11.1963
 • Bergens Arbeiderblad, 16.11.1963
 • Bergens Tidende, 28.01.1964
 • Bergens Tidende, 22.05.1964, (ill.)
 • Bergens Arbeiderblad, 22.05.1964
 • Dagbladet, 22.05.1964, (ill.)
 • Dagbladet, 12.10.1964
 • Dagbladet, 14.10.1964, (ill.)
 • Dagbladet, 24.10.1964
 • Dagbladet, 26.10.1964
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 23.05.1964, (ill.)
 • Aftenposten, 25.05.1964
 • Dagbladet, 14.10.1964
 • Dagbladet, 24.10.1964
 • Dagbladet, 27.10.1964
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 26.05.1964
 • Jørgensen, R., i Bergens Tidende, 26.05.1964, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 10.10.1964
 • Arbeiderbladet, 14.10.1964
 • Friheten, 12.10.1964
 • Morgenposten, 24.10.1964
 • Møller, A., i Verdens Gang, 31.10.1964
 • Dagbladet, 23.04.1965
 • Dagbladet, 01.09.1965, (ill.)
 • Hallingdølen, 31.08.1965, (ill.)
 • Hallingdølen, 04.09.1965
 • Hallingdølen, 11.12.1965
 • Gran, H., i Morgenbladet, 02.09.1965, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 08.09.1965
 • Dagbladet, 21.03.1966
 • Dagbladet, 17.09.1966, (ill.)
 • Aftenposten, 23.03.1967
 • Aftenposten, 23.02.1967
 • Hallingdølen, 27.06.1967
 • Dagblad, 28.12.1967
 • Mæhle, O., 04.01.1968
 • Mæhle, O., 22.02.1968
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 06.01.1968
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 06.01.1968
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 05.12.1968
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 06.01.1968, (ill.)
 • Hallingdølen, 16.01.1968, (ill.)
 • Hamar Arbeiderblad, 15.02.1968
 • Hamar Arbeiderblad, 07.03.1968, (ill.)
 • Hamar Arbeiderblad, 08.03.1968, (ill.)
 • Sunnmørsposten, 15.06.1968, (ill.)
 • Dagbladet, 30.08.1968, (ill.)
 • Verdens Gang, 12.03.1969, (ill.)
 • Verdens Gang, 13.03.1969
 • Rostad, B., i Dagbladet, 12.03.1969, (ill.)
 • Rostad, B., i Dagbladet, 28.08.1969
 • Aftenposten, 14.03.1969
 • Aftenposten, 28.08.1969, (ill.)
 • Johnsrud, E. Hebbe, i Aftenposten, 21.03.1969
 • Johnsrud, E. Hebbe, i Aftenposten, 23.08.1969, (ill.)
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 09.04.1969
 • Dagbladet, 11.04.1969
 • Havers, K., i Verdens Gang, 28.08.1969
 • Morgenposten, 23.12.1969
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 05.01.1970, (ill.)
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 08.01.1970, (ill.)
 • Morgenbladet, 17.04.1970, (ill.)
 • Dagbladet, 17.04.1970
 • Dagbladet, 22.04.1970
 • Dagbladet, 21.05.1970
 • Bergens Tidende, 25.04.1970
 • Jutrem, A. J., i Bergens Tidende, 09.05.1970
 • Aftenposten, 21.05.1970
 • Aftenposten, 24.06.1970
 • Frisprog, 23.05.1970, (ill.)
 • Bech, i Aftenposten, 28.11.1970
 • Hallingdølen, 01.12.1970, (ill.)
 • Reff, V., i Aftenposten, 09.12.1970
 • Verdens Gang, 11.03.1971, (ill.)
 • Dagbladet, 12.03.1971, (ill.)
 • Dagbladet, 09.11.1971
 • Bech, T., i Aftenposten, 12.03.1971
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 16.03.1971
 • Johnsrud, E. Hebbe, i Aftenposten, 20.03.1971
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 23.03.1971, (ill.)
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 23.03.1971
 • Bergens Tidende, 20.04.1971
 • Rostad, B., i Dagbladet, 28.04.1971, (ill.)
 • Rogalands Avis, 03.05.1971, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 07.05.1971, (ill.)
 • Jutrem, A. J., i Stavanger Aftenblad, 21.05.1971, (ill.)
 • Gram, N., i Verdens Gang, 28.05.1971
 • Morgenavisen, 28.05.1971, (ill.)
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 01.06.1971, (ill.)
 • Breivik, T., i Bergens Arbeiderblad, 04.06.1971
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 07.06.1971, (ill.)
 • Lauhn, E., i Morgenavisen, 09.06.1971
 • Flor, H., i Dagbladet, 12.06.1971, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 19.06.1971
 • Hallingdølen, 05.08.1971, (ill.)
 • Helland, R. T., i Adresseavisen, 29.09.1971
 • Hamar Arbeiderblad, 02.10.1971
 • Hamar Arbeiderblad, 04.10.1971, (ill.)
 • Aftenposten, 09.11.1971, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 04.02.1972
 • Rostad, B., i Dagbladet, 14.10.1972, (ill.)
 • Rostad, B., i Dagbladet, 18.11.1972
 • Aftenposten, 19.10.1972, (ill.),
 • Rostad, B., i Dagbladet, 23.10.1972
 • Rostad, B., i Dagbladet, 30.11.1972, (ill.)
 • Morgenbladet, 21.10.1972, (ill.)
 • Morgenbladet, 21.12.1972
 • Kolberg, å., i Verdens Gang, 21.10.1972, (ill.)
 • Throndsen, L., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 21.10.1972, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 25.10.1972
 • Flor, H., i Dagbladet, 30.10.1972, (ill.)
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 30.10.1972
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 31.10.1972, (ill.)
 • Johnsrud, E. Hebbe, i Aftenposten, 03.11.1972, (ill.)
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 13.11.1972
 • Røed, H., i Arbeiderbladet, 24.11.1972
 • Stenersen, R., i Dagbladet, 14.12.1972
 • Dalgard, O., i Dag og Tid, 04.01.1973, (ill.)
 • Dagbladet, 04.01.1973
 • Dagbladet, 09.01.1973
 • Dagbladet, 10.01.1973
 • Dagbladet, 15.01.1973
 • Dagbladet, 16.01.1973
 • Dagbladet, 09.03.1973
 • Dagbladet, 22.03.1973
 • Dagbladet, 24.03.1973
 • Dagbladet, 30.11.1973
 • Hallingdølen, 04.01.1973
 • Hallingdølen, 10.01.1997
 • Hallingdølen, 20.04.1973
 • Aftenposten, 05.01.1973
 • Aftenposten, 24.03.1973
 • Aftenposten, 26.06.1973, (ill.)
 • Bergens Tidende, 06.01.1973
 • Nationen, 06.01.1973
 • Nationen, 15.01.1973
 • Nationen, 21.03.1973
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 06.01.1973
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 16.03.1973
 • Flor, H., i Dagbladet, 06.01.1973
 • Hamar Arbeiderblad, 06.01.1973
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 27.01.1973
 • Egeland, E., i Aftenposten, 22.03.1973, (ill.)
 • Pahr Iversen, K., i Stavanger Aftenblad, 28.03.1973, (ill.)
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 04.04.1973
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 27.04.1973
 • Stray, J., i Morgenbladet, 11.04.1973
 • Morgenbladet, 28.11.1973
 • News Of Norway, 14.03.1975, (ill.)
 • Adresseavisen, 03.04.1975, (ill.)
 • Moen, U., i Adresseavisen, 21.04.1975
 • Dagbladet, 16.10.1975
 • Dagbladet, 05.11.1975
 • Vårt Land, 29.10.1975
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 20.10.1975
 • Nationen, 29.10.1975
 • Johnsrud, E. Hebbe, i Aftenposten, 29.10.1975
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 29.10.1975, (ill.)
 • Flor, H., Rostad, B., i Dagbladet, 29.10.1975
 • Hougen, P., i Morgenbladet, 31.10.1975
 • Uthaug, J., i Morgenbladet, 15.11.1975, (ill.)
 • Aftenposten, 17.11.1975
 • Hartmann, A., i Verdens Gang, 10.01.1976, (ill.)
 • Aftenposten, 14.01.1976
 • Aftenposten, 03.06.1976, (ill.)
 • Aftenposten, 03.09.1976
 • Dagbladet, 31.03.1976
 • Finnmark Dagblad, 28.07.1976, (ill.)
 • Tromsø, 30.07.1976, (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 09.08.1976, (ill.)
 • Morgenbladet, 04.09.1976
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 06.09.1976
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 01.10.1976, (ill.)
 • Hygen, J. B., i Vårt Land, 12.10.1976
 • Gundersen,. R., i Fredriksstad Blad, 17.01.1977, (ill)
 • Opstad, G., i Fædrelandsvennen, 11.03.1977, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 02.08.1977
 • Sarpsborg Arbeiderblad, 25.11.1977
 • Stavanger Aftenblad, 25.11.1977
 • Aftenposten, 11.01.1978, (ill.)
 • Aftenposten, 17.06.1978, (ill.)
 • Gaup, A., i Verdens Gang, 20.01.1978, (ill.)
 • Gaup, A., i Verdens Gang, 10.02.1978, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 24.01.1978
 • Rogalands Avis, 31.01.1978
 • Rogalands Avis, 16.03.1978, (ill.)
 • Dag og Tid, 10.03.1978
 • Flor, H., i Dagbladet, 15.06.1978, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 20.06.1978, (ill.)
 • Ebbing, N., i Morgenavisen, 04.09.1978
 • Remfeldt, P., i Stavanger Aftenblad, 22.09.1978, (ill.)
 • Willumsen, U., i Sandefjords Blad, 14.04.1980
 • Beer, D., i Nationen, 09.08.1980, (ill.)
 • Mjøen, M., i Sør-Trøndelag, 21.02.1981
 • Bugge, E. M., i Aftenposten, 01.07.1981
 • Rostad, B., i Dagbladet, 20.07.1981, (ill.)
 • Oppland Arbeiderblad, 24.07.1981, (ill.)
 • Sønvisen, O., i Nordlys, 19.09.1981, (ill.)
 • Rostad, B., i Dagbladet, 28.12.1982
 • Egeland, E., i Aftenposten, 17.01.1983
 • Egeland, E., i Aftenposten, 05.02.1983, (ill.)
 • Bergens Tidende, 27.01.1983, (ill.)
 • Rostad, B., i Dagbladet, 28.01.1983
 • Renberg, U., i Arbeiderbladet, 29.01.1983
 • Bugge, E. M., i Aftenposten, 01.02.1983, (ill.)
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 04.02.1983, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 04.02.1983
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 11.02.1983
 • Flor, H., i Dagbladet, 15.02.1983, (ill.)
 • Willumsen, U., i Frisprog, 26.02.1983, (ill.)
 • Dagsland, S. H., i Bergens Tidende, 21.05.1983, (ill.)
 • Larssen, V. L., i Morgenbladet, 04.11.1983, (ill.)
 • Radioprogram: Rolf Nesch i samtale med Lille Graah, i serien I kunstnerens verksted, Norsk rikskringkasting, 15.02.1963
 • Radioprogram:Billedkunstneren Rolf Nesch forteller i samtale med Oddvar Folkestad, Norsk rikskringkasting, 23.10.1970
 • Radioprogram: Revyen, Norsk rikskringkasting, 01.12.1970
 • Radioprogram: Maleren Rolf Nesch i samtale med Jakob Skarstein, Min middagsstund, Norsk rikskringkasting, 09.07.1971
 • Radioprogram: Innslag om Nesch-utstilling i Nasjonalgalleriet, Oslo ved Arve Moen, Revyen, Norsk rikskringkasting, 24.10.1972
 • Radioprogram: En nyskaper i bildende kunst. Bildebandprogram om Rolf Nesch ved Jan Askeland, Norsk rikskringkasting, 02.05.1973
 • TV-program: Epoke, Norsk rikskringkasting, 04.07.1968
 • Kunstneren Rolf Nesch. Reportasje fra utstilling i Nasjonalgalleriet, Oslo, ved Kari Borg Mannsåker, Norsk rikskringkasting, 15.01.1973
 • Film: Clifford West: Rolf Nesch Trilogy (A Visit to Ål, The Graphic of Rolf Nesch, Material Pictures), 1971-1972
 • Clifford West: The Studio (12 Photographies from the Rolf Nesch Studio), 1976, Mappe med fotografier

Arkivalia

 • Rolf Nesch. Samtalenotater, Strøm, T., 23.01.1943, manuskript i familien Strøms eie
 • intervju ved Knut Berg, Oslo, 05.1971, manuskript etter lydbåndopptak i kunstnerens families eie
 • Studier i norsk modernistisk maleri, Universitetet i Oslo, 1977, magistergradsavhandling

Faktaboks

Rolf Nesch