N. har hatt eget arkitektkontor i Oslo. I 1930-årene tegnet han mange forretnings- og leiegårder der i tidens vanlige funksjonalistiske utforming. Hans største arbeid var hoveddelen av den store boligutbyggingen i Iladalen for Iladalen boligselskap I, IV, VI og VII (1933–39). Bebyggelsen er i tre og fire etasjer og plassert etter en plan hvor den delvis markerer akser i landskapet, delvis er mer fritt plassert og tilpasset terrenget. Aksene er gjerne markert ved at de langstrakte blokkene som vanligvis har saltak, er tilføyd en høyere del med kvadratisk plan og flatt tak i den ene eller begge kortender. De høyere partiene har fasader ispekket tegl som kontrasterer mot de lavere blokkenes malte pussfasader. Dette strenge preget mykes noe opp med Iladalen kirke som både er plassert uavhengig av aksesystemet og utformet asymmetrisk. Rett etter 2. verdenskrig utførte N. en rekke større leiegårder for OBOS og Oslo kommune i området som grenser til Iladalens østside. Hans vesentligste arbeidsområde i etterkrigstiden har imidlertid vært arbeider ved eldre kirker i nært samarbeid med Riksantikvaren. Han har ledet en lang rekke større kirkerestaureringer i tillegg til tallrike mindre arbeider som tegning av dører, bygningsdetaljer, orgelfasader, sakristiinnredninger, bårehus, uthus osv. Hans kirkerestaureringer bærer vanligvis mer preg av respekt for kulturminnenes historie og egenart og er gjerne mindre personlig utformet enn vanlig i denne perioden.