S. tilhørte en husmannsslekt som talte flere dyktige bygningshåndverkere. S. gikk i lære hos sin far og arbeidet sammen med ham til ca. 1863. Fra ca. 1867 virket han som selvstendig byggmester. Han var bosatt i Surnadal til 1884, da han flyttet til Namsos. S. bygde i årene 1863–74 fire tømmerkirker på Nordmøre, tre etter tegninger av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan. Også senere var oppførelse av kirker etter tegninger av Nordan og andre arkitekter en viktig del av hans virksomhet. Den første kirken han skal ha levert tegninger til, er Vik kirke i Sømna på Helgeland (1874–76). Den viser i alle enkeltheter nær tilknytning til de kirkene S. oppførte på Nordmøre etter Nordans tegninger i 1860- og 1870-årene - en enkel tømmerkirke med detaljer i dekorativ nygotikk og sveitserstil. Dette skjemaet gjentas med små variasjoner i de kirkene S. oppførte i Nord-Norge de første årene etter at han flyttet til Namsos. I flere tilfelle ser det ut til at han mer eller mindre direkte har kopiert eldre Nordan-tegninger han har vært i besittelse av. Det er også karakteristisk at da Nordan i sine kirker fra 1880-årene gikk over til en nygotikk der konstruksjonene går tydeligere fram (f.eks. Tana kirke i Finnmark, som S. oppførte 1891–92), gjenspeiles dette stilskiftet i de kirkene S. tegnet fra ca. 1890 og fremover til 1910. Disse kan nærmest betegnes som varianter av Nordans 1880-tallskirker. S. skal bl.a. ha tatt del i gjenreisningen av Namsos etter bybrannen i 1897, men det meste av det han utførte her strøk med under bombingen i 1940.