M.s første læremester var naboen Sjur Jamtsæter, og sammen med ham utførte M. som ganske ung sitt eneste kjente større arbeide, altertavlen i Lønset kapell (ca. 1860). M. oppholdt seg et år i Christiania (1872–73) og foretok også en kort reise til Stockholm i 1874. Etter dette ervervet han plassen Molund og drev denne ved siden av sin treskjærervirksomhet. M.s produksjon var meget stor og bestod hovedsakelig av mindre bruks- og prydgjenstander, fra syskrin til små dåser og knivskaft, dekket av treskurd. Dekoren var til å begynne med ganske tradisjonsbundet med akantusranker slik de tidligere ble utformet i Gudbrandsdalen og på Dovre. Fra Christiania-besøket i 1872 fins også bevart eksempler på dragestilen som den gang var den store mote. Litt etter litt utviklet M. sin egen særpregete stil, inspirert av både drageslyng og akantusranker. Iøynefallende er de innflettede båndslyngninger. M.s treskurd er teknisk meget dyktig utført og karakteriseres ved en nitid utarbeidelse av detaljene. Han arbeidet mest med bjerk. De fleste hittil registrerte gjenstander er stemplet med signaturen på en fals eller under bunnen, og det var uvanlig at treskjærere i tiden stemplet sine arbeider. Stemplet tyder på at M.s produksjon var omfattende, og han må ha skaffet dette før 1878. M. deltok på flere utstillinger i utlandet, fikk en rekke utmerkelser og fikk ærefulle oppdrag bl.a. fra den svensk-norske kongefamilien og keiser Wilhelm 2. av Tyskland.