Dokumenterte, men nå forsvunne arbeider er tre blinde felter og et utskåret trebilde til alteret i Nes kirke, Luster. En ubekreftet tradisjon forteller at B. arbeidet på altertavlen i Brevik, (Norsk Folkemuseum) og det kan være grunn til å tro at han har laget relieff-bildene der. To gravplater av jern fra 1680-årene i Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, i Skien (og derfor trolig laget ved Fossum jernverk) tilskrives også ham. Grunnlaget for disse attribusjoner er at han tilhører generasjonen etter Christopher Ridder uten å være en av hans navngitte elever. De tingene som tilskrives ham, har ikke stilistisk sammenheng med Ridder, og det er derfor natulig å knytte disse til B.s navn. Men noen konkret sammenheng mellom B. og de bevarte arbeider som tilskrives ham, kan faktisk ikke påvises. Han antas å ha vært en omvandrende kunsthåndverker, uten tilknytning til noen sentral billedhugger-krets.