Faktaboks

Kristofer Lange
Lange, Kristofer Andreas Vi
Født
6. september 1886, Kristiania
Død
27. april 1977

Fra 1912 var L. lærer ved Kristiania tekniske aftenskole, og arbeidet som assistent hos Oscar Hoff 1913 - 15. Han etablerte egen praksis i Kristiania i 1915. Tiden som assistent for Hoff har antagelig betydd mye for L., idet han etterfulgte Hoff som en av landets ledende reguleringsarkitekter. Denne posisjon bekreftes av en lang rekke premier i reguleringskonkurranser. L.s planer kjennetegnes av en god utnyttelse av og tilpassing til det eksisterende terreng, og sterk hensyntagen til lokale klimatiske forhold. Sinsenbyen, Oslo gir en god illustrasjon av L.s kvaliteter som reguleringsarkitekt. L. fikk en rekke kommunale reguleringsoppdrag; likevel er hans planer fulgt i sterkt varierende grad. I årene etter 1910 arbeidet L. i tidens vanlige nordiske nybarokk, som eksempelvis preger hans første større selvstendige arbeid, Kristiania Materialprøvningsanstalt, og får sitt fineste uttrykk i utkastet til omkonkurransen om Kristiania Rådhus (1918). Byplanleggeren L. røper seg ofte også i utformingen av enkeltbygg, som i Løvenskiolds gt. 20, Oslo, som tar opp i seg Arno Bergs plass' sirkulære form, og dermed aksentuerer denne. Med Majorstuhuset, Oslo, klarer L. å gi karakter av plassrom til et område som hovedsakelig består av trafikkareal. Dette gjør han ved å gi bygningen et forhøyet midtparti, trekke bygningskroppen tilbake fra Kirkeveien og markere inngangspartiet til Holmenkolbanen med en fremspringende baldakin. Majorstuhusets detaljering er klassisistisk, men det har også typisk funksjonalistiske trekk, som markeringen av trapperom med smale vinduer løpende gjennom alle etasjer. L.s bruk av arkitektoniske virkemidler er meget måteholden, ofte bruker han bare ett eller to etasjeskillebånd på en pusset murflate. Det er derfor ingen større forskjell på hans leiegårder og forretningsbygg fra 20-årene og de fra 30-årene, selv om bruken av puss reduseres til fordel for spekket tegl, og de klassisistiske detaljer forsvinner. Mest karakteristiske for sin tid er Lagerbygningen for Norsk Hydro på Herøya (1929) og Treplantningsselskapets restaurant i Stenmalen, Tønsberg (1932). Den siste er naturlig nok bygd i tre, men ellers er L.s arbeider gjennomgående murbygg. I tiåret etter siste verdenskrig har også L.s bygg ofte materialknapphetens karakteristiske pregløshet. Dette fortrenger likevel ikke inntrykket av L.s produksjon som en stillfarende, men kvalitativt høytragende arkitektur som røper forståelse for bygningers samspill med omgivelsene.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • (Kristiania, 1913 med Marie Cathrine (lill) Bull (f. 1890)

Utdannelse

 • Examen artium 1905
 • Krigsskolens nederste avdeling 1906
 • eksamen bygningsavdelingen Kristiania tekniske skole 1909
 • Den kgl. Tegneskole 1905 - 09
 • assistent hos arkitekt Henrik Bull, Kristiania 1909 - 11 og 1912 - 13
 • studier ved Königlich Technische Hochschule, Charlottenburg, Berlin 1911 - 12, samtidig ansatt ved arkitektkontor samme sted

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1917
 • Studiereiser til en rekke tyske byer og Praha 1911 - 12

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem komité for Sundts premie 1920
 • medlem Oslo Arkitektforenings 10-mannsråd 1926 - 32
 • medlem Tilsynsrådet for byens utseende, Oslo 1930
 • sekretær Norsk Byplanforbund 1920
 • jurymedlem i konkurranser om Handelshøyskole i Bergen 1922
 • og skolebygg i Kristiansand S. 1938

Utførte arbeider

 • Folkeskole i Kristiansund N. etter 1. premie i konkurranse (1913), sammen med Balthazar Lange
 • Reguleringsplaner: Skien (1917 - 18) etter konkurranse 1916
 • Sogn hageby etter 1. premie i konkurranse (1920)
 • Tønsberg (1922) etter 1. premie i konkurranse 1920
 • Lundsiden i Kristiansand S. (1923)
 • Gunnarsbø-området i Tønsberg (1930)
 • Bodø (1940 - 43)
 • Leiegårder i Oslo: Eckersbergs gt. 57 - 63 (1928 - 29)
 • Schives gt. 1 - 3 (1929 - 30) og 6 - 12 (1928 - 30)
 • Briskebyvn. 84 - 86 (1930)
 • Løvenskiolds gt. 20–24 (1930)
 • Schønings gt. 24 (1931)
 • Havsfjordsgt. 39 (1933)
 • Bebyggelse på Dælenengen (1931 - 36), f.eks. Chr. Michelsens gt. 2 og 9 (1934) og 15 - 17b (1935) og Dælenenggt. 12 - 14 (1936), sammen med Henrik Nissen d. y.
 • Sørkedalsvn. 15 - 17 (1950) og 21 - 23 (1949)
 • Munkedamsvn. 81 (1951)
 • Trondhjemsvn. 172 - 82 (1935) og Sinsenbyen (1934 - 39) som utgjøres av bebyggelsen i Bjørn Stallaresvei, Båhusvn., Knut Alvssons vei, Olaf Schous vei, Schouterrassen, Silovn., Sinsenterrassen, deler av Sinsenvn. og Trondhjemsvn. 141 - 93 sammen med Th. Chr. Hauff
 • Forretningsgårder og andre bygg: I Oslo når ikke annet er nevnt. Kristiania Materialprøvningsanstalt, Fuglehauggt. 11 (1916 - 17)
 • Tønsberg Industri- og Sjøfartsbank, Storgt. 20, Tønsberg (1922)
 • Majorstuhuset, Kirkevn. 64 og Valkyriegt. 8 (1928 - 32)
 • Undergrunnsstasjonen for A/S Holmenkolbanen (1928)
 • Lagerbygning på Herøya (ca. 1929)
 • Bananmodneri på Filipstad (1929, ødelagt 1943)
 • Holtangården, Grønlandsleiret 25 (1932)
 • Treplantningsselskapets restaurant i Stenmalen, Tønsberg (1932)
 • Grand Hotell med kinolokale, Tønsberg (1933)
 • Storgt. 39, Tønsberg (1936)
 • Egenesgården, Tønsberg (1936)
 • Tønsberg krematorium (1937) sammen med Ø. O. Klingenberg
 • Horten kino (1936)
 • Lakkegt. 19 (1938)
 • Trondhjemsvn. 139 (1938)
 • Oslo Frie Missionsforening, Mariboes gt. 2b og Møllergt. 26 (1939)
 • Skolekompleks ved Bankgata, Bodø, (1946 - 51) sammen med Georg Greve
 • Norges Bank, Bodø
 • Horten tekniske skole og kommunale yrkesskole (1953)
 • Prosjekter:Premie transformatorkiosk i Kristiania (1911)
 • 2. premie regulering og bebyggelse av Frydenberg i Østre Aker (1912)
 • 1. premie regulering og utbygging av Årstad, Bergen, sammen med Oscar Hoff (1915)
 • Innkjøp, musikkpaviljong Stavanger (1915)
 • Premie Kristiania Rådhus (1916), nytt utkast (1918)
 • 4. premie, Røde Kors-klinikk i Kristiania (1917, medarbeider for O. Hoff)
 • 3. premie bebyggelse på Fastings Minde til bruk for et vordende universitet i Bergen
 • Premie regulering av Hammersborg, Oslo (1919)
 • 1. premie regulering av Harstad (1919, senere bearbeidet av Sverre Pedersen)
 • 1. premie regulering av Akershus-området i Oslo (1919, sammen med G. Oulie-Hansen), endelig prosjekt (1920)
 • 1. premie regulering av Ytre Sandviken, Bergen (1920)
 • Innkjøpt regulering av Blindernområdet, Oslo (1923)
 • 1. premie regulering av Bodø (1920)
 • Regulering av Tromsø (1922)
 • Tyholmen i Arendal (1924)
 • 1. premie regulering av Bakkehaugen i Vestre Aker (1933)
 • Administrasjonsbygning for A/S Holmenkolbanen på Vindern (1946)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1916

Eget forfatterskap

 • Lange, Kristofer Andreas Vi, Nyfløt J. S., Akershusreguleringen. Den færdige plan, Teknisk Ukeblad, 1920, s. 333–35 (ill.), Sammen med
 • Akershusreguleringen, Teknisk Ukeblad, 1922, s. 434–39 (ill.)
 • Bebyggelsen på Langgaardsløkken, 1929, s. 124–25 (ill.), Prof. Dahls gt. m.m

Litteratur

 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930-1973
 • Pedersen, O., Sinsen, Oslo, 1938
 • Berg Arno, Sinsen, St. Hallvard, 1939, s. 136–39 (ill.)
 • Vem är vem i Norden?, Stockholm, 1945, s. 765
 • Erichsen E. Werner, Holmenkolbanen gjennom 50 år, Oslo, 1948, s. 125 (ill.)
 • Simensen,S., Harstad gjennom femti år 1903–1953, Oslo, 1953, s. 44
 • Johnsen, O. A., Tønsbergs historie, Oslo, 1954, bd. 3 register s. 1223
 • St. Hallvard-register bd, Oslo, 1956, s. 83
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1956, bd. 3, s. 167–68
 • Akersposten, 14.09.1956
 • Arkitektnytt, 1956, s. 161–64
 • Nyquist, J., Hofflund, P. D., Oslo gårdkalender 1925–45, [u.å.] register s. 371
 • Hofflund, P. D., Nyquist, J., Oslo gårdkalender 1945-1955, [u.å.] register s. 134
 • Østvedt, E., Skiens historie, (Skien, 1959, bd. 3, s. 591–92
 • Baggethun, R., Horten, Horten, 1960, s. 483, 563 (ill.)
 • Heiberg Helge, i Aftenposten, 05.09.1961
 • Coldevin, A., Bodø by 1816–1966, Bergen, 1966, register s. 569
 • Oslo Byleksikon, 1966, s. 68, 84, 96, 130, 136, 146, 176, 185, 189, 196, 198, 257, 259, 314, 329
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 218
 • Ytreberg, N. A., Tromsø bys historie, Tromsø, 1971, bd. 3, s. 343
 • Tønnesen, J. N., Kristiansands historie 1914–1945, Kristiansand, 1974, s. 76, 255
 • Calmeyer, R., Industriarkitekturen i Norsk Hydro, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1980, s. 49
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1915, s. 136–42 (ill.)
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1916, s. 83–84 (ill.), 93–95, 214
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1918, s. 93–94 (ill.), 158–67 (ill.)
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 122–24 (ill.)
 • Byggekunst, 1920, s. 185
 • Byggekunst, 1922, s. 16, 79, 183, tillegg s. 4, 26
 • Byggekunst, 1923, s. 47, tillegg s. 4 (ill.), 12, 25
 • Byggekunst, 1924, s. 32, 112
 • Byggekunst, 1925, s. 46–47
 • Byggekunst, 1926, s. 96
 • Byggekunst, 1927, s. 16
 • Byggekunst, 1929, s. 124–25 (ill.)
 • Byggekunst, 1931, s. 1, 40, 93 (ill.), 115 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, s. 15, tillegg s. 2
 • Byggekunst, 1933, s. 10–11, s. 47 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, s. 37 (ill.), tillegg s. 40
 • Byggekunst, 1935, s. 192–93 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, s. 10, 13, 40
 • Byggekunst, 1937, s. 46, 47
 • Byggekunst, 1938, s. 167, tillegg s. 1
 • Byggekunst, 1940, s. 57
 • Byggekunst, 1943, s. 3
 • Byggekunst, 1944, s. 49–65 (ill.)
 • Byggekunst, 1950, s. 185
 • Teknisk Ukeblad, 1915, s. 623 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1917, s. 17–18 (ill.), 81–85 (ill.), 260
 • Tønsbergs Blad, 17.04.1920, (ill.), Aviser
 • Tønsbergs Blad, 07.08.1926, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 17.11.1926, (ill.), Aviser
 • Tønsbergs Blad, 23.05.1930, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 27.07.1930, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 30.10.1930, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 11.11.1930, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 28.11.1930, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 02.12.1930, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 10.12.1930, (ill.), Aviser
 • Tønsbergs Blad, 13.03.1931, (ill.), Aviser
 • Tønsbergs Blad, 13.02.1933, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 21.07.1933, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 16.11.1933, (ill.), Aviser
 • Tønsbergs Blad, 26.05.1934, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 15.11.1934, (ill.), Aviser
 • Tønsbergs Blad, 19.01.1935, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 03.04.1935, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 27.04.1935, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 24.08.1935, (ill.), Aviser
 • Tønsbergs Blad, 20.03.1937, Aviser
 • Tønsbergs Blad, 20.12.1937, (ill.), Aviser
 • Tønsbergs Blad, 18.06.1938, (ill.), Aviser

Arkivalia

 • Myklebust, D, Akershus slotts restaurering 1895–1922, Universitetet i Oslo, 1979, s. 210–13, 218, magistergradsavhandling
 • Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren