Etter endt utdannelse begynte Ø. i 1905 som arkitekt ved byggeavdelingen i farens firma i Stavanger Etter hvert gikk han over i firmaets administrative ledelse og fortsatte bare i mindre utstrekning å tegne hus. Hans virksomhet som arkitekt synes i hovedsak å være knyttet til en 10 - 15 års periode etter 1905. Ø. arbeidet innenfor en tysk-østerriksk influert jugendstil, og tegnet først og fremst eneboliger av en art som ellers er uvanlig i Norge. Karakteristisk for hans formspråk er veksling mellom rettvinklede og buede hjørner, hyppig bruk av karnapper og markering av hjørner, gavler, dør- og vindusomramninger med kontrasterende materialer. Husenes rent dekorative karakter kommer særlig fram i murhusene, mens trehusene hadde en mer alminnelig karakter. Blant de best bevarte hus må fremheves det eksteriørmessig fullstendig intakte Jelsagt. 49. I nasjonal sammenheng utmerker huset seg ved sin rike og fantasifulle jugendutforming. Ø. tegnet også en del møbler og inventar i en geometriserende stram jugendstil.