H. er kjent som murmester i Christiania fra 1776. Det året ble han av stiftamtmann Levetzau fremhevet som "den Eneste her paa Stedet der forstaar at forfærdige en Tegning." Det siktes her til ferdigheter i arkitekturtegning, evnen til å anskueliggjøre bygningsideer, som skilte de fremste byggmestere i hovedstaden København fra håndverksmestere i provinsbyen Christiania. Et par utkast fra H.s hånd er kjent. Et forslag til ombygging av Generalkrigskommisærgården til lokaler for overhoffretten viser enkle tegneferdigheter. H. har utført Dollhuset ved Oslo Hospital etter egne tegninger. Det var en enkel, enetasjes murbygning, med celler lagt langs en korridor. I slutten av 1770-årene oppførte H. den nye Tollboden i Christiania . Bygningen, som H. skal ha prosjektert i sin helhet, er kjent fra en oppmåling utført av professor Peter Meyn i 1783. Den var bygd i utmurt bindingsverk uten forblending, hadde symmetrisk fasade med pedimentgavl og et høyt valmtak inspirert av samtidig dansk arkitektur. H. må ha vært virksom flere steder i landet. I 1779 leverte han en tegning til orgelfasade for Skiens kirke. Prisoverslaget ble funnet for høyt og arbeidet ble overdratt til andre. Rett før sin død leverte H. forslag til en ny Tollbod i Christiania på branntomten fra 1785. Oppdraget ble imidlertid overdratt den nylig innvandrede og bedre skolerte murmester Hans Chr. Lind.