Faktaboks

Johan Daniel Berlin
Født
12. april 1714, Østersjøbyen Memel
Død
1787, Trondheim

B. fikk tidlig musikalsk opplæring og ble 17 år gammel sendt til København, der han ble satt i 6-årig lære hos stadsmusikanten. I 1737 ble han utnevnt til stadsmusikant i Trondheim Han beholdt denne stillingen til 1767, men virket for øvrig i byen livet ut, bl.a. som innehaver av offentlige verv: Domorganist 1740–87, organist i Vor Frue Kirke 1752–61. "Oberbrandmester" 1763-87, vanninspektør 1777–87.

B. var med i den krets av vitenskapelig interesserte menn som med biskop Gunnerus i spissen i 1760 stiftet Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim.

B.s virke som arkitekt er belagt gjennom prosjekttegningene til ny katedralskolebygning, inkl. lokaler for Videnskabsselskabet og tårn for astronomiske observasjoner (ca. 1774). I detaljene er prosjektet preget av den militært pregede stil fra Frederik 4.s København, med reminisenser fra foregående epokes pilasterarkitektur. Det mest interessante er kanskje komposisjonen av lærdomsanstalt, vitenskapelig samling og observatorium. Om ideen var Berlins eller f.eks. Gunnerus' er usikkert. Et mulig forbilde er Kunst- og raritetskammeret i St. Petersburg oppført 1718–34, foruten Trinitatis-komplekset i København B.s tegninger ble ikke godkjent i København, men gjennom arkitekten C.F. Harsdorffs første korreksjon ble B.s tårnløsning sannsynligvis ført over i dansk arkitektur, først ved det astronomiske tårn på kirken i Sorø, senere ved C.F. Hansens spesielle kirketårntype. Ellers er B.s deltagelse ved oppførelsen av Stiftsgården dokumentert; forslagene om at han også var arkitekt for denne, "Harmonien", m.fl. er likevel rene gjetninger. Auksjonskatalogen for B.s dødsbo oppgir fem lærebøker i bygningskunsten. Av det som i dag kan klassifiseres som kunsthåndverk, er bevart domorganistens innsamlingsbøsse, (Sakshaug museum), et monochord fra 1752, (Musikkhistorisk Museum på Ringve), og diverse enkelt dekorerte treplater til å notere meteorologiske og astronomiske observasjoner på (Folkemuseum for Trondheim og Trøndelag).

Av malervirksomheten er 6 kart over Trondheim og omegn bevart i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim' bibliotek. "Han maalte Jorder op, og giorde gode Charter, kun alt for zirlige", kommenterer den danske historiker Peter Frederik Suhm. Ellers påkalles den greske oldtidsmaler Apelles i B.s gravtale, og auksjonskatalogen inneholder tre lærebøker i malerkunst.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Elisabeth Falckenhagen
  • Johan Heinrich Berlin, musiker

Gift med

  • København med Dorothea Sophia Friis

Litteratur

  • Fortegnelse over mathematiske og musicaliske Instrumenter som ... 1788 blive bortsolgte i Overbrandmester Berlins Hus, Trondheim, 1788
  • Suhm, P. F., Skrifter....X, Trondheim, 1793, s. 38
  • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1923, bd. 1, s. 474–75
  • Weilbach, Fr., Architekten C.F. Harsdorff, København, 1928, s. 145–50, (ill.)
  • Schmidt Nielsen, S., Johan Daniel Berlin, Det kgl. Norske videnskabers selskabs forhandlinger, 1939, 12, 1939 nr. 10
  • Kavli, G., Trønderske trepaleer, Oslo, 1966, register s. 350

Arkivalia

  • Michelsen, K., Johan Daniel Berlin, Univ. i Trondheim, 1971, hovedoppgave i musikkhistorie