Faktaboks

Johan Christoffer Johnsen
Født
1788, Bergen
Død
20. mars 1825, samme sted

J. arbeidet i Bergen som maler og tegnelærer. I aug. 1818 søkte han malerlauget i Bergen om å bli laugsmester, men lauget avslo under henvisning til laugsbestemmelsene fra 1684, som forbyr den som ikke har gått i lære hos en mester å bli laugsmester. Av brevet fra laugets oldermann går det fram at J. har vært et par år ved akademiet i København. J. slo seg ikke til ro med avslaget, for i juli 1820 gav magistraten i Bergen ham tillatelse til å bli laugsmester hvis han først gjorde et svennestykke, lot seg innskrive som svenn, og deretter gjorde et mesterstykke. Den 28. desember samme år avla han svenneprøven, og den 14. januar året etter tok han borgerskap som malermester. J. arbeidet som tegnelærer, både før og etter at han ble laugsmester. I 1812 ble det opprettet en tegneskole i tilknytning til Søndagskolen (opprettet 1802), og J., som hadde vært elev ved skolen og senere assistent, ble ansatt som tegnelærer. Han virket også som tegnelærer ved Bergens realskole (opprettet 1806). Parallelt med denne virksomheten drev han privat undervisning i tegning og "calligraphie". I Efterretninger fra Adressecontoiret i Bergen averterte han fra 1813, og fagkretsen ble utvidet til å omfatte lesing, regning og ortografi. I Efterretningene anbefalte han også sitt malerarbeid, bl.a. "landskaber paa Staaltraadrammer". Etter J.s død forsatte enken verkstedet med en mestersvenn. Omfanget av J.s produksjon som maler er ukjent. Bare seks malerier er forløpig funnet, alle olje malt på lerret. Fire av disse befinner seg på Alvøen Hovedgård. De viser gården og fabrikkanlegget og er signert og datert 1808. Historisk museum i Bergen har to malerier av ham. Det ene viser Domkirken med bispegården og er påskrevet på baksiden: "Optaget fra Nye Gade den (?) 20de Martz: 13/-/ J.C. Iohnsen". Det andre er et landskapsbilde påskrevet: "Fortunen d. 8. Juli 1811/ Malet af J.C. Johnsen."

Familierelasjoner

Gift med

 • Maria Helland

Utdannelse

 • Kunstakademiet i København

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Historisk museum, Bergen

Litteratur

 • Efterretninger fra Adressecontoiret i Bergen, 1813, nr. 16
 • Efterretninger fra Adressecontoiret i Bergen, 1814, nr. 44
 • Efterretninger fra Adressecontoiret i Bergen, 1820, nr. 4
 • Efterretninger fra Adressecontoiret i Bergen, 1821, nr. 14 og 43
 • Efterretninger fra Adressecontoiret i Bergen, 1823, nr. 31
 • Efterretninger fra Adressecontoiret i Bergen, 1824, nr. 77 og 88
 • Efterretninger fra Adressecontoiret i Bergen, 1825, nr. 30
 • Schjelderup, W. M., Bergens offentlige søndagsskole 1802-1902, Bergen, 1902
 • Bergen 1814-1914, Bergen, 1921, register bd. s. 39

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket, Bergen, Malerlaugets protokoller MS/167-93 og MS/ 167-87