S. var sammen med sin bror Willem assistent ved oppførelsen av Emden rådhus (1574-78). Sammen med Antonis van Opbergen reiste han i 1578 til Danmark og ble ansatt som murmester på Kronborg Slot under Opbergens ledelse. Høsten 1582 etterfulgte S. Hans van Paeschen som kongelig byggmester (bestalling 8.11.1583). Innenfor dansk og svensk kunsthistorie er S. tidligere blitt tilskrevet en rekke betydelige arbeider som arkitekt og billedhugger. I Norge er S. bare kjent for sin virksomhet som fortifikasjonsingeniør. Som kongelig byggmester hadde han ledelsen over rikenes befestningsarbeider, og fra 1598 foretok han flere reiser til Norge for å besiktige festningsanlegg og foreslå forbedringer. Hans planer (1592) for befestning av Akershus resulterte i anlegg av to bastioner, Scherpenhoeck og Christians (senere Kronprinsens) bastion. Planen som ikke ble fullført i S.' tid, fulgte det italienske befestningssystem med bratte steinbekledte voller etter mønster av Kronborg. S.' "skabelon" (malt tremodell) er tapt, men dersom to 1600-talls gjengivelser av festningen bygger på denne tapte modell - slik det er sterke indisier for - har S.' prosjekt vært langt mer omfattende enn hva som kom til utførelse, bl.a. med en indre og en ytre befestningslinje. S.' festningsvoller har brukne kurtinemurer og de korte bastionsflankene var planlagt med "orilloner" ("ører"). Mot øst var planlagt en våtgrav og foran Scherpenhoeck en smal tørrgrav. Deler av de to nordre bastioner og kurtinemuren ble utført 1593-1604, men da arbeidene ble gjenopptatt fra 1616, ble bare den ytre befestningslinje utført. Orilloner ble sløyfet, kurtinemurer ble bygd rette og den søndre bastion (Frederiks, i dag Prins Carls) ble oppført senere, etter en endret trasé. De deler av S.' prosjekt som kom til utførelse har likevel, tross atskillige senere vidløftig prosjektering, vært bestemmende for festningsvollenes karakter i dag. S.' befestningsarbeider på Varberg (1589) og Båhus (1592) var basert på det italienske befestningssystem, men i Halmstad (1598) har han benyttet det eldre nederlandske system, med lavprofilerte jordvoller og brede våtgraver.