R. fikk kgl. bevilling som eneste bilthugger i Christiania i 1701, antagelig som følge av hans klage over at fremmede svenner "ved Contracter og ellers i andre Maader skal betage og fravende hannem som er Borger og bosat Mand der i Byen hvis ringe Bilthuggerarbeide der kand forefalde, og siden naar dennem lyster sig derfra Byen til andre Stæder igjen bortbegiver." Denne særstilling, som varte til 1711, later ikke til å ha gjort ham populær. Han var også en hard mester. Hans svenn og kollega, Johan Jørgen Schram som var utdannet i Tyskland, anklaget R. for å være en "fusker". R. drev kjøpmannskap ved siden av sin kunst. Etter 1714 bosatte han seg på Eid i Urskog.