Faktaboks

Frits Thaulow
Thaulow, Johan Fredrik; Thaulow, Johan Fredrik (Frits eller Fritz)
Født
20. oktober 1847, Christiania
Død
5. november 1906, Volendam, Nederland

Rød kirkevegg. Frits Thaulow. 1894. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Gate i Kragerø. Frits Thaulow. 1882. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Haugsfossen ved Modum. Frits Thaulow. 1883. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Vinter. Frits Thaulow. 1886. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Ved Madeleine-kirken i Paris. Frits Thaulow. 1897. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Vinter ved Simoa. Frits Thaulow. 1883. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Fra Paris. Frits Thaulow. 1879. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Fra Skarpsno. Frits Thaulow. 1880. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

T. vokste opp i et liberalt og velstående hjem i Kristiania Hans morfar var maleren Jacob Munch. Faren, apoteker H.C.T., samlet seg en betydelig formue. I hjemmet på Løveapoteket i Storgaten møttes en rekke av de betydeligste menn fra alle leire, med en viss overvekt på den radikale side, med Bjørnstjerne Bjørnson i spissen. Som personlighet kom Bjørnson alltid til å øve en viss innflytelse på T., som ved siden av malerkunsten fant tid til å følge med i det som skjedde innenfor litteratur, teater og musikk. Høsten 1862 meldte T. seg 14 1/2 år gammel, inn på Tegneskolen, og i aspirantprotokollen heter det at han var "bestemt til Maler". Fra denne tiden er det bare bevart en enkelt tegning, Hester i kamp (1862), som er helt forskjellig fra alt han senere foretok seg som kunstner. T. var ikke elev ved J. F. Eckersbergs malerskole, men holdt kontakt med elevene der. Gerhard Munthe og Eilif Peterssen ble i slutten av 1860-årene hans venner. I noen tid tilpasset han seg miljøets sosiale forventninger. Han tok eksamen artium 1866, anneneksamen 1867 og farmasøyteksamen i mai 1870. Ifølge en kilde skal han så ha tilbrakt en tid i Hamburg for å forberede seg på å overta farens apotek, mens han i sin fritid begynte å male. Fra slutten av året var han i København og i kontakt med kunstakademiet der. Hans lærer ble marinemaler Carl Frederik Sørensen, som ikke var formelt tilknyttet akademiet, og hvis innflytelse på T. er vanskelig å definere nærmere. Vel så mye å si fikk hans jevnaldrende malerkamerater Eilif Peterssen, Holger Drachmann og Michael Ancher, som han hadde omgang med i København En liten samling oljestudier (privat eie) later til å stamme fra året 1872. De gir inntrykk av å være påvirket av Hans Gudes kystbilder i sin lette og luftige karakter, og sannsynligheten taler for at T. hadde truffet ham i Norge, da Gude dette året malte studier langs Sørlandskysten. Det må være denne tidlige kontakten faren hentyder til, når han i et brev til sønnen 1872 skriver at: "Jeg vil kun kort sige, at Stormesteren Hans Gudes Bifald ikke har overrasket mig". Det første bilde T. solgte til Kunstforeningen i Kristiania, Marine efter Storm (privat eie), er fra samme år. Et skip krenger på et opprørt hav der bølgene slår mektig over klippene i forgrunnen. En stor Marine med forfallen rorbu (1873, privat eie) har et mer idyllisk preg, men er lite artikulert i fargen. Derimot virker komposisjonen utstudert med et visst preg av eleganse. Under den følgende studietiden hos Gude i Karlsruhe (1873–74 og 1874–75) gjorde T. et seriøst inntrykk på sine medelever.

Maleren Frederik Collett skriver at "jeg i det hele er tilbøielig til at underskrive Sindings Dom, i "at Thaulow er den eneste her som duer Noget"". Vennskapet med Collett fikk betydning for T.s videre utvikling. Marine med opptrukket båt (1875, privat eie) viser hvor langt Gudes innflytelse kunne strekke seg, med sin blanding av idyll og drama og hovedvekten på komposisjonen. Det skal også ha vært Gude som henviste ham til fargen som det element i kunsten som spesielt lå for ham. I den senere halvdel av 1870-årene ble Gudes påvirkning hurtig et tilbakelagt stadium, og i stedet orienterte T. seg i retning av moderne fransk friluftsmaleri. Her ble først Collett hans veileder, og fra 1875 svensken Carl Skånberg. Skånberg var "kolorist", og hans holdning til lys og luft var i slekt med den impresjonisme som på denne tid brøt fram i fransk kunst. En liten studie fra havnen i Le Havre (1875, privat eie) fra hans besøk der sammen med Skånberg, og hans løst henkastede portrett av Frederik Collett (1875, Oslo Bymuseum) med den tente sigaren, viser tydelig de nye sider ved T.s kunst. Et lengre opphold hjemme 1875–76 kan også tillegges en viss betydning, da han her fikk demonstrert sin evne til å samle et fruktbart miljø omkring seg. Moren skrev at "her var saa mange af Malere hjemme i Sommer, og de havde sit Standquarter hos os". Hun nevner spesielt Eilif Peterssen og Chr. Krohg. Et bilde Fra Christianias Havn (1876, privat eie), med Akershus i bakgrunnen og en landgangsbrygge i forgrunnen, viser fremdeles formale tilknytninger til Gude, men samtidig en utvikling i retning av nøktern realisme. Under gjentatte opphold i Paris i tiden 1876–79 ble denne utviklingen fortsatt. Særlig gjorde salongrealisten Jules Bastien-Lepage inntrykk på ham, noe som især ble ham bevisst på Salongen i 1879. Selv fikk han utstilt en serie kystbilder på Paris-salongene 1877–79. De er til dels inspirert av studieopphold på Lista 1877 og på Jæren 1878. Studien Fra Lista, fiskerbåter (1877, privat eie) er kjølig fornem i sine harmonier av blått, grått og brunt, mens Fra Jæren, landskap med telefonstolper (1878, Nasjonalgalleriet, Oslo) har en dristig komposisjon. Hans Strandbredd (1879, Bergen Billedgalleri) med små figurer er et breddebilde med en kjølig blå himmel og med en viss fransk atmosfære, skjønt scenen er fra Jæren. T. har selv oppsummert sin utvikling som marinemaler: "Har fra Begyndelsen af særlig studeret Marinemaleriet: Fremstillingen af det aabne Hav; Er lidt efter lidt gaaet over til at studere Kystnatur med stadig Interesse for det bevægede Hav. Har altid foretrukket "Graaveirets" bløde Farver for Solskinnets skarpe Lys og Skygger" (desember 1877).

I mai 1879 sendte han for utstilling i Kunstforeningen Utsikt fra Montmartre (Nasjonalgalleriet) med to hvite hester i forgrunnen og med røykspyende skorsteiner i bakgrunnen. Det vakte uvilje blant kritikerne, som også hadde funnet enkelte av hans kystbilder for overfladiske. T. drog så til Skagen og traff der sin venn Chr. Krohg. Sammen besluttet de å prøve å slå igjennom hjemme i Kristiania Han skrev til Edvard Diriks: "Jeg er kommen til det Resultat at Bilder malen er noget Sludder og at man saavidt mueligt aldrig skal male andet end efter Naturen. Jeg bygger mig derfor et transportabelt Atelier til Vinteren". Av Skagenbildene kan man særlig fremheve det store Hjemvendende fiskere (1879, privat eie). I de første par årene i Kristiania (1879–81) kom han inn i en sterk utvikling som gjorde inntrykk både på publikum og presse. Den smule motstand som hans tidlige produkter hadde vakt, forsvant hurtig, og den moderate, franskinspirerte realisme ble anerkjent. T. ble fremfor alt byens maler. I Slottsparken fant han en rik kilde til motiver, slik som vårbildet Slottet (1880, privat eie), som fikk mange etterfølgere. At motivet med elegante figurer i et parklandskap ikke er av norsk opprinnelse, sier seg selv. Det første i serien er også malt før han kom til Norge, nemlig Høst. Fra Frederiksbergs Have (1879, privat eie). T. kunne også rendyrke de maleriske verdier i gulnende trær uten figurstaffasje, som i Bjerketrær (1880, privat eie) og I november, fra en park nær Kristiania (1880, privat eie). Genuint i sin Oslo-tone er Kongen, Motiv fra Akershus (1879, privat eie) med den store bronsekanon og flaggheisende gardister. Et par bilder av den samme kanonen uten gardister er fra 1880. Fra havnen malte han Fra bryggene (1881, privat eie), som den unge Edvard Munch fant "stygt". Dette bymaleri er fritt for spesifikk sosial tendens, motivene kan være hentet fra den elegante vestlige landevei (Fra Skarpsno, 1880, Nasjonalgalleriet), til den ydmyke østkanten (Fra Saxsegaardsgaten, 1880, Oslo Bymuseum), eller midt på Karl Johan (Stortingsplass, 1881, Oslo Bymuseum). Med samme suksess flyttet T. sitt staffeli til byens landlige omgivelser og malte Frøensjordet (1880, privat eie), et stort, sollysende landskap øyensynlig inspirert av Bastien-Lepage, mens Toget kommer (1881, privat eie, studie Nasjonalgalleriet) kan minne om impresjonistenes kombinasjon av landskap og frembrusende tog. Marinemaleren fornektet seg heller ikke helt, i 1880 erhvervet han en "lystkutter", og i årene som kom malte han en rekke friske studier fra sjøen, f.eks. Fisker i båt (1881, privat eie). En tidlig spesialitet ble det store, bølgende snølandskapet fra byens utkanter. Det første av dem var Smestadbakkene (1881, privat eie) med skiløpere og bygninger, et bilde som begeistret den unge Andreas Aubert: "Skaresne i hvidbleg Rosa og med luftlette Blaaskygger. Medens Fjernet var svagt, var Sneen givet med en Skjønhed, der vistnok paa denne Maade var noget nyt". Aubert hadde også en klar forståelse for at nye og uvante motivvalg ikke bunnet i noen oppfatning av at alt kunne males, men hadde sin grunn i rene kunstneriske overveielser. Han sier: "der er imidlertid et Moment, der ikke hidtil har fundet en tilsvarende Betoning. Det er Stemningens Forhold og Rækkevidde inden den Kunstretning, til hvilken Thaulow hører. Ved Siden af det i intens Forstand koloristiske har netop for denne hyppig Stemning en fremskudt og beherskende Interesse. Stemningen er selvfølgelig intet særligt for de nyere, - men dette, at de for Stemningens Skyld fatter Interesse for Motiver, som tidligere Kunstnere gik mer eller mindre ligegyldig forbi". (1882). Under det forholdsvis korte oppholdet i Kragerø 1881–82 malte T. flere av sine mest kjente bilder, Gate i Kragerø med akende barn (1882, Nasjonalgalleriet), Fra Kragerø, fjellvegg (1882, Göteborgs Konstmuseum) og Rentlergården (1882, privat eie). Disse bildene er koloristisk raffinerte, har en klar atmosfære og undertiden et stenk av melankoli. I Rentlergården er den overdimensjonerte portalen til venstre og de to ryggvendte figurene foran det forfalne huset ganske sikkert emosjonelt ladet, for i årenes løp vendte T. stadig tilbake til disse og andre spesielle motiver, f.eks. allerede i 1884 i vinterbildet Et begravelsesfølge (privat eie). Her er den store, murte inngangsportalen til kirkegården på en måte bildets hovedmotiv, mens følget beveger seg langsomt bort fra beskueren inne i billedperspektivets forsvinningspunkt. Under den senere del av 1880-årene og frem til 1892 ble T.s utvikling mer springende og flere ganger avbrutt av kortere opphold i utlandet. Det er lett å se at et bilde som Fra Slottsparken (1882, Nasjonalgalleriet) virker som en gjentagelse av bildene fra 1880, og Gammelt herresete på Grünerløkken (1882, privat eie) ligger i stemning nær opp til Kragerø-bildene. En ny serie med vinterbilder fra Vestre Aker fra tiden 1885–86, fra Telemark 1890 og fra Hvalstad i Asker 1891–92 gjentar skjemaet fra Smestadbakkene (1881), men de bidrog til å gjøre ham kjent i utlandet. Slike bilder ble innkjøpt til Luxembourg-museet i Paris og Nationalmuseum i Stockholm. Under et opphold i Paris 1882–83 fikk T. enkelte impulser fra impresjonistene, slik f.eks. Fra Luxembourg-haven (1883, privat eie) bærer preg av. Under det følgende opphold på Modum i 1883 ble det sagt at han malte med fransk "teint", dvs. impresjonistisk, og denne episoden førte til en hissig debatt i pressen der Lorentz Dietrichson, Erik Werenskiold og Andreas Aubert deltok. Inntrykket fra denne debatten var tydelig slik at de ledende realister ikke tok sikte på å innføre denne spesielle malerstilen direkte i Norge. På Modum malte T. sin ambisiøse Haugsfossen (1883, Nasjonalgalleriet) og fremfor alt den atmosfæriske pastellen Vinter ved Simoa (1883, privat eie), der han for første gang for alvor viste hvilke maleriske muligheter det lå i det langsomt flytende vann. Det såkalte Friluftsakademiet på Modum var et uformelt samvær med en rekke av de yngre realister, og det fikk en viss betydning for flere av dem, selv om T. bare deltok som lærer i 1883 og senere neppe vendte tilbake til stedet. På en tur til Skottland sommeren 1884 malte han Ettermiddag (1884, privat eie), i Venezia 1885 Under Rialtobroen (privat eie) og i Hamburg 1886 pastellen Elbpark (Göteborgs Konstmuseum). Etter å ha blitt separert fra sin første hustru i 1883 giftet han seg på ny i 1886 og slo seg for noen tid ned på Grini gård. Her malte han sin kjente pastell Isløsning (1887) med motiv fra Lysakerelva. Den finnes i en rekke varianter og ble senere spredt over hele Europa gjennom fargereproduksjoner. I 1880-årene fikk realistenes dyrkelse av den spesifikt norske landskapet av østlandsk karakter et mektig oppsving, og T. har gitt sitt eget bidrag til dette i bilder som Elv (1886, Rasmus Meyers Samlinger) og Fra Bærum (1887, flere varianter).

Ved midten av 1880-årene hadde T. og Krohg kommet mer på avstand fra hverandre. T. hadde ingen sans for Krohgs krav om et sosialt element i kunsten. Likevel treffer et bilde som Fra Kristianias Østkant (1888, privat eie) med sin juletravelhet i gaten den lokale koloritt uten bruk av oppstilte figurer og påtrengende litterær tendens. En grunntanke hos T. var det at kunstnerne skulle styre sine egne saker og at tidsmessige institusjoner måtte ivareta deres interesser. Han stod bak grunnleggelsen av Høstutstillingen i 1882 og Bildende Kunstneres Fagforening i 1887. Gjennom arrangementet "Borgen" i Slottsparken 1887 håpet han å få til et grunnfond for en kunstnernes utstillingsbygning, men tanken var på denne tid ennå ikke moden til å realiseres. Gjennom sin virksomhet i den eldre Kristiania Kunstnerforening håpet han en tid at et bredere kunstnermiljø ville oppstå og at teaterfolk, musikere og arkitekter ville gjøre felles sak med billedkunstnerne. Bohembevegelsen i 80-årene virket sprengende på alle forhold, og de politiske motsetninger brakte forstyrrelser inn i bildet. Mot slutten av årtiet kom han i et visst motsetningsforhold til Erik Werenskiold. En rekke av disse faktorer ligger bak det faktum at han forlot hovedstaden i 1888 og forsøkte å bosette seg på Vestlandet. En tid bodde han i Leirvik på Stord og malte Vestlandsnatur i bilder som Doktorhesten (1888, privat eie, studie Bergen Billedgalleri), Løvsprett (1889, Trøndelag Kunstgalleri) og pastellen Vinter på Stord (1889, Göteborgs Konstmuseum). I 1891 vendte han tilbake og lot seg velge som formann i Det norske Studentersamfund, mens han malte høst- og vinterbilder ute på Hvalstad i Asker. Sommer i Hokksund (1891, privat eie) med de to kuene langsomt diltende gjennom gaten gir et betydningsfullt bidrag til oppfatningen av det norske landskapet i 80-årene. Det holder balansen mellom det raffinerte og det realistiske, men det viser også at han neppe kunne ha fortsatt på denne vei uten fare for enten å henfalle til det manierte eller det banale. Løsningen for ham ble å søke seg ut for alvor og dermed fornye seg radikalt. Etter en felles utstilling med Werenskiold i Stockholm i 1892, flyttet han med sin familie til Frankrike. I tiden 1892–94 var han mest knyttet til Montreuil-sur-Mer og småbyene i omegnen. Særlig ble han fascinert av en Fransk fiskerhytte (1892, privat eie), der den lave hytten stenger for utsikten og en ryggvendt kvinne presser seg fram mot den kraftige vinden. Bildet ble sendt til Høstutstillingen sammen med Barkemøllen ved Montreuil, et av en serie motiver med en bred, rolig dam der himmel, trær og bygninger speiler seg. Først i Frankrike blir motivene med det rinnende vann en spesialitet som dyrkes for sin egen skyld. Den bløte atmosfære i de nordfranske kystbyer appellerte til ham, og T. oppdaget måneskinnets lys over landsbyens hus og torg. I dette var han selvfølgelig påvirket av malere som Jean Charles Cazin og James Whistler, noe som både da og senere er blitt påtalt med skepsis. Det vakte også oppsikt at han i 1893 fikk kontrakt med en ledende kunsthandler i Paris om salg av sine bilder bare gjennom denne. Dette fikk neppe noen stor betydning for hans utvikling som kunstner, da han i alle år fortsatte å stille ut sine bilder på salonger og kollektivutstillinger i de forskjellige europeiske land. Den stadige reisevirksomhet og de linjer som vil kunne spores i hans kunst, tyder også på at behovet for utvikling og fornyelse stadig var bevisst hos ham. I Montreuil-tiden faller vinteroppholdet i Paris 1892–93, der han malte Seinen i forskjellige måneder fra samme standplass. I Seinen i desember (1892–93, privat eie) skimtes Notre Dame i bakgrunnen mens en kraftig trebro svinger seg fram over vannet fra høyre. Dette og de øvrige i serien vakte stor oppsikt på Marsmarksalongen i 1893, og samme år hadde han suksess med sine pasteller på en egen fransk pastellutstilling i Paris.

Tiden i Dieppe (1894–98) ble en fruktbar periode. En serie med blåtonete sjøstykker med fiskebåter på byens havn eller ute til havs (1894-95) later til å være noe inspirert av Delacroix, og noen nattstykker fra landsbyen Arques-la-Bataille viser ham som stemningsmaler. Elvebildene fra Arques har et intimt preg, ofte med et stykke mur skytende fram i forgrunnen. Han kan også la elven slynge seg fram over en blomstrende slette mot en landsby i bakgrunnen, slik som i et par bilder datert 1895. Symbolmettet er også noen bilder fra Amiens fra tiden 1895–97, f.eks. Midnatt, Amiens (Nasjonalgalleriet), der to figurer speider ut over elvens mørke vann fra kanalens rekkverk. Mot slutten av denne tiden faller et kort opphold i Venezia 1897, der lagunebyens luft og friske koloritt atter en gang virket fornyende på ham. Like etter dette oppholdet malte han Ved Madeleine-kirken, Paris, Paris (1897, Nasjonalgalleriet), som er en frisk, impresjonistisk øvelse. Ved årsskiftet 1897–98 maler T. for første gang de røde fabrikkbygninger ved Akerselvas bredder under et kort opphold hjemme. De sene franske elvebildene fra Dieppe-tiden viser en tendens i retning av konstruksjon og orden, slik som de med kraftig utskytende kastanjetrær fra den ene siden (ca. 1896), og forsøkene på å forbinde elven og landsbyen med en liten bro i bakgrunnen (ca. 1897).

T.s kontaktskapende evne gjorde at han hadde utbytte av omgangen med de ikke-skandinaviske kunstnere i Frankrike. Grunnlaget for dette ble lagt da han fungerte som jurymedlem på Verdensutstillingen i Paris 1889, og da han sendte en serie med bilder til den nye Marsmarksalongen i 1890. Spesielt vinterbildene gjorde inntrykk, og hans behandling av det franske landskap ble oppfattet som original. Hans nye venner var lederne av den nye salongen, som Auguste Rodin, Puvis de Chavannes, Ernest Meissonier og Alfred Roll. Litt senere kom Claude Monet til, antagelig gjennom kunsthandler Georges Petit. I Montreuil- perioden ble T. midtpunktet for en krets av franske og belgiske unge kunstnere, og i Dieppe-tiden kom flere engelske til. Han pleide også omgang med menn fra litteraturens og teatrets verden. Et nytt marked åpnet seg i Amerika da han ble innbudt av Andrew Carnegie til å være jurymedlem ved den årlige utstilling i Pittsburgh i 1898. I årene som fulgte ble et kresent utvalg bilder kanalisert i denne retning. Han benyttet anledningen til å male motiver både fra Pittsburgh, New York og andre steder under rundreisen i USA høsten 1898. De siste årene i Paris (1898–1906) er preget av større aktivitet enn noensinne. Han var blitt rammet av diabetes, kalt sukkersyke i 1897, men forsøkte nå å motvirke sykdommen ved å holde seg i aktivitet som maler. Han reflekterte også over sitt standpunkt som kunstner. Som realist følte han at han måtte avvise 90-årenes symbolistiske og dekorative strømninger, skjønt han fulgte dem med interesse. I et brev til Andreas Aubert fra november 1898 skriver han: "Jeg maler nøiaktige, tørre og omhyggelige Studier; men jeg er kommen til, at Billeder er noget andet end Studier. I mit Atelier - det første jeg har haft paa 15 Aar - vil jeg søge at forenkle det jeg nu samler. Jeg føler mig ligesaa ung, febrilsk og begeistret som i Ungdommens Dage". I Venezia 1899 malte han Marmortrappen (privat eie) i en lys og lett tone og lenger inne i landet flere varianter av Broen i Verona. Under et nytt vinteropphold i Kristiania malte han Treschow Bro (1901, Lillehammer Bys Malerisamling) og senere samme år tallrike bilder fra Quimperlé i Bretagne, spesielt Vaskekoner i Quimperlé for Salongen i Paris 1902 (privat eie). Under en rundreise i Nord-Frankrike og Belgia sommeren 1902 valgte han med forkjærlighet motiver hvor landskapets store linjer kan gi seg uttrykk, slik som i Myr ved Frévent (privat eie). I 1903 oppdaget han en landsby og et landskap som passet hans gemytt, Beaulieu i Syd-Frankrike. Et stort antall bilder stammer fra dette oppholdet, som Landeveien ved Beaulieu (privat eie) med platanalleen, og en serie med utsikter over den flytende elv i høstfarger med et bølgende landskap bak.

I sine siste år 1904–06 lot T. ofte fargene spille med større dristighet enn noensinne, slik som i bildene fra Ottaelva under en tur til Norge i 1904, i Nyholm Vakt (1904, privat eie), malt under tilbaketuren i København, og i vårbildene fra Amiens i 1905 med det sterkt blåskinnende vann i kontrast med de hvite hus langs bredden. Særpreget er også de siste serier med bilder fra Nederland 1905, fra Lillehammer og Kristiania 1905–06 og fra Volendam, Nederland senhøsten 1906.

Som maler stod T. innenfor den realistiske tradisjon og mente at man hadde å forholde seg til naturen, men at denne skulle fortolkes subjektivt. Den musikalske og personlige farge var hans uttrykksmiddel. Hans utvikling var langsom, og selv om hans bilder undertiden kunne virke overfladiske, var ikke grunnlaget for dem uten dybde. Han var en dårlig elev, og av en maler som Gude tok han til seg bare det han ønsket å bruke, men han var på den annen side en god og inspirerende lærer, selv om han ikke kom til å danne noen skole.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Harald Conrad Thaulow, apoteker (1815 - 1881)
 • Nicoline (nina) Munch (1821 - 1894)

Gift med

 • 1886-1955 med Alexandra Lasson (1862 - 1955)
 • 1874-1886 med Ingeborg Charlotte Gad (1852 - 1908)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole kort tid høsten 1862–63
 • Veiledning av arkitekt Christian Vilhelm Nielsen, København til desember 1870
 • Kunstak., København gipsklassen 1871 (72?)-januar 1873
 • Undervisning i marinemaleri hos Carl Frederik Sørensen samme sted
 • Elev av Hans Gude, Karlsruhe vintrene 1873–74 og 1874–75
 • Elev av den franske trykker og grafiker Eugène Delatre, Paris 1903

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studietur til Paris og London april 1874, sommeropphold norsk eller svensk kyst
 • Paris, Normandie med Le Havre og London fra mai 1875, deretter norsk eller svensk kyst
 • opphold i Kristiania november 1875-september 1876 med kort tur til Philadelphia sommeren 1876
 • Paris fra september 1876-sommeren 1877, som tilbringes på Lista (Farsund)
 • København oktober 1877, deretter Paris - mai 1878
 • til Norge via Nederland
 • opphold på Jæren sommeren 1878
 • Paris høsten 1878 - juni 1879
 • Skagen juli - november 1879
 • Kristiania november 1879 - desember 1881
 • sommertur til Lysekil 1880
 • Göteborg juni og Sørlandet (Kragerø) september 1881
 • København til november 1881
 • opphold i Kragerø desember 1881 - våren 1882
 • båttur til Skagen og Helsingør juli, Tåtøy og Sandøsund august 1882, deretter opphold i Kristiania
 • Paris desember 1882 - våren 1883
 • båttur Oslofjorden, Holmestrand juli 1883
 • opphold på Modum september-desember 1883, deretter Kristiania
 • Bergen februar 1884 - forsommeren
 • båttur til Skottland juni-august 1884, med opphold i Leith og Buckhaven og utflukt til London
 • til Lyngør september 1884
 • reise til København november 1884, opphold i Kristiania 1884–85
 • reise til Venezia via Hamburg våren 1885, retur via Paris
 • vinteropphold i Hamburg 1885–86
 • tur til Nederland (Dordrecht) september 1886, deretter bosatt på Grini gård, Bærum oktober 1886 - våren 1888
 • reise til København juni 1888, studietur til Vestre Slidre sommeren
 • bosatt på Lervik, Stord oktober 1888 - sommeren 1889
 • reise til Paris
 • bosatt i Eide, Hardanger september 1889 og ut året
 • opphold i Telemark (Seljord) januar-februar 1890
 • Kristiania fra mars
 • reise Dordrecht og Paris april-juni 1890, besøk i Hvitsten og Larvikskanten i juni, deretter tilbake til Telemark sommer og høst
 • opphold i Kristiania november og desember, København årsskiftet 1890/91
 • trolig nytt opphold i Telemark mai 1891
 • Hvalstad, Asker juni
 • reise til Göteborg og København sommeren, reise til Berlin og München juni og juli, sommeropphold i Hokksund (Lilleby gård)
 • bosatt på Hvalstad, Asker høsten 1891-mars 1892
 • bosatt i utlandet fra 1892
 • reise til Stockholm mars, Berlin april, Paris mai og London juni, Camiers-sur-Étaples juli, Montreuil-sur-Mer september, opphold i Paris november 1892-våren 1893
 • Montreuil juni 1893 - april 1894
 • Antwerpen april og Paris mai
 • opphold i Norge mai - høsten
 • bosatt i Dieppe 1894–98, besøk i Abbéville vår eller høst 1894, kort Norgesbesøk november 1894, Gent august 1895, Amiens i tidsrommet 1895–97, Monte Carlo januar 1896, Villafranca, foruten malerutflukter til landsbyene Arques la Bataille og St. Martin Église
 • reise til Venezia mars-april 1897, utflukt til Roma
 • til Kristiania desember 1897 via København, retur Dieppe februar 1898, London juni
 • reise til Pittsburgh og rundreise i USA høsten 1898, studiereise til Issoudun (Indre) november, bosatt i Paris til sin død 1906
 • reise til Verona og Venezia i april og Picquigny november 1899
 • Ambleteuse (Pas-de-Calais) august 1900 og ved slutten av året København
 • opphold i Kristiania januar-februar 1901
 • Quimperlé (Bretagne) juli-november 1901
 • Dompierre-sur-Autrie en Somme mai og Petit Fort Philippe en del av sommeren 1902
 • T. har også oppholdt seg i Bergues, Dunkerque, Gravelines, Audenarde og Ruppelmonde
 • lengre opphold i Beaulieu (Corréze) og nærliggende landsbyer Meyssac og Bretenoux 1903
 • kort opphold april avbrutt av tur til Spania i mai (Cordova, Burgos Avila), deretter Beaulieu til november, tilbake i Paris desember
 • opphold i Norge (Filtvet) sommeren 1904, utflukt til Otta høsten
 • maleropphold i København oktober-november på tilbakereisen til Paris
 • maleropphold ved Amiens april-mai 1905
 • La Panne, Belgia, sommeren 1905
 • Dordrecht og Overschie september-november
 • opphold i Lillehammer (Mesna) og Kristiania november 1905-februar 1906, deretter Paris, Karlsbad juni
 • Glomsaas i Odalen juli-august
 • Volendam og Edam oktober-november 1906

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medstifter kunstnernes første Høstutstilling 1882, jurymedlem 1882–86, medlem utst.komiteen 1887
 • Formann Kunstnerforeningen i Kristiania 1883 og 1885–87
 • Formann Bildende Kunstneres Fagforening 1887–88
 • Arrangerte "Borgen" i Slottsparken 1887
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem norsk komité Norwegian Art Association, Minneapolis 1888
 • Internasjonal jurymedlem Verdensutst. i Paris 1889
 • Medlem Société Nationale des Beaux-Arts (Marsmarksalongen), Paris fra 1890
 • Korresponderende medlem Sezessionen, München 1893
 • Første suppleant juryen for Marsmarksalongen, Paris 1894
 • Norsk kommissær Verdensutst. i Antwerpen 1894
 • Internasjonal jurymedlem utst. Gent 1895
 • Medlem The Pastel Society, London fra 1899
 • Jurymedlem Biennalen i Venezia 1899
 • Medlem Société Nouvelle de Peintres et de Sculpteurs fra 1900
 • Norsk kommissær Verdensutst. i Paris 1900
 • Medlem Salon de l'eau forte en couleurs fra 1904

Priser, premier og utmerkelser

 • Mention honorable Antwerpen 1885 og Berlin 1886
 • Ridder franske Æreslegionen 1889, offiser 1901
 • Medalje 2. klasse München 1890
 • Æresdiplom Dresdner akvarellutst. 1890
 • Æresmedlem kunstak., München 1890
 • Belgisk Leopold Orden 1894
 • Store gullmedalje Wien 1894
 • Æresmedlem kunstak., Stockholm 1895
 • Gullmedalje Berlin 1896
 • En tredjedel av Store pris Venezia 1897
 • Medalje 2. klasse Pittsburgh 1897
 • Æresmedlem kunstak., København 1897
 • Æresmedlem Künstlerverein, Wien 1898
 • Æresmedlem International Society of Painters, Sculptors and Gravers, London 1898
 • Grand Prix Verdensutst., Paris 1900
 • Medalje 1. klasse München 1901
 • R1St. Olavs Orden 1892, K2St. Olavs Orden 1905
 • Offiser Franske Æreslegion
 • Også dekorert med italiensk, tunisisk, ungarsk og andre ordener

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Det Kgl. Slott
 • Rasmus Meyers Samlinger
 • Bergen Billedgalleri
 • Lillehammer Bys Malerisamling
 • Stavanger Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Christianssands Faste Galleri
 • Norsk Folkemuseum
 • Hilmar Rekstens samling, Bergen
 • Århus Kunstmuseum
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Skagens Museum
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm
 • Thielska Galleri, Stockholm
 • Malmö Mus
 • City of Aberdeen Art Galleri
 • Victoria and Albert Museum, London
 • Louvre, Paris
 • Petit Palais, Paris
 • Musée Rodin, Paris
 • Museene i Rouen, Dieppe, Bordeaux, Strasbourg
 • Walters Art Galleri, Baltimore
 • Museene i Philadelphia, Saint Louis, Boston
 • Museet i Brussel
 • Eremitagen, Leningrad
 • Pujhkinmuseet, Moskva
 • Museene i Poznan (Polen), Riga, Leipzig, Venezia. En rekke museer i USA og Tyskland, som forekommer i andre oppslagsverk, har i tidens løp tapt eller avhendet sine T.-arbeider, mens det er uklart om han ennå kan være representert i museer i Budapest, Halle a. d. Saale og Pittsburgh
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Kragerø Kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Auksjonsutst., 1907
 • Charlottenborgudstillingen, 1910

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1882-1892
 • Høstutstillingen, 1894
 • Høstutstillingen, 1897
 • Høstutstillingen, 1900
 • Høstutstillingen, 1903
 • Høstutstillingen, 1908
 • Salongen, 1877-1880
 • Salongen, 1883
 • Marsmarksalongen, 1890-1907
 • Charlottenborgudstillingen, 1873
 • Charlottenborgudstillingen, 1879
 • Charlottenborgudstillingen, 1882
 • Charlottenborgudstillingen, 1884
 • Charlottenborgudstillingen, 1898
 • Biennalen i Venezia, 1895
 • Biennalen i Venezia, 1897
 • Biennalen i Venezia, 1899
 • Biennalen i Venezia, 1901
 • Biennalen i Venezia, 1905
 • Biennalen i Venezia, 1907
 • Biennalen i Venezia, 1909
 • Verdensutst. i Philadelphia, 1876
 • Tidemandsutst., 1877
 • Verdensutst. i Paris, 1878
 • Kunstnerfor.s almene utst., 1879
 • Skandinaviske utst., 1879
 • Akademiske utst., 1880
 • Nordisk utst., 1881
 • Turnéutst. under kunstnerstreiken, 1882
 • 18. November Udst., 1882
 • Konkurranseutst. sølvbryllupsgaven, 1883
 • Kunst- og Industriutst., 1883
 • Nordiske utst., Charlottenborgudstillingen, 1883
 • Verdensutst. i Antwerpen, 1885
 • Les XX, 1886
 • Allmänna Konstutst., 1886
 • Bilder i privat eie, 1886
 • Skandinavisk utst., 1887
 • Skisseutst., 1888
 • Nordisk utst., 1888
 • Verdensutst. i Paris, 1889
 • Norske utst., 1889
 • Akvarellutst., 1890
 • Jahresausst., 1890
 • Landsutst., 1891
 • Nordiske utst., 1891
 • Jahresausst., 1891
 • Konkurranse-utst., 1892
 • Verdensutst. i Chicago, 1893
 • Sezession, 1893-1895
 • Norsk-dansk utst., 1895
 • Salongen, 1895
 • Stuttgarter Gemälde-Ausst., 1896
 • Sezession, 1896
 • Salongen, 1896
 • Allmänna Konst- och Industri-Utst., 1897
 • Wiener Jahresausst., 1897
 • Nordisk utst., 1897
 • Utst. La Libre Esthétique, 1898
 • Wiener Jahresausst., 1898
 • Sezession, 1898
 • Sezession, 1899
 • Verdensutst. i Paris, 1900
 • Internasjonal utst., 1901
 • Nordiske utst., 1902
 • Salon de la gravure originale en couleurs, vandreutstilling, 1905
 • Norsk utst., 1906
 • Grosse Berliner Kunstausst., 1907
 • Sezession, 1913
 • Norsk utst., 1913
 • Norsk utst., 1914
 • Jubileumsutstillingen, 1914
 • Norsk utst., Charlottenborgudstillingen, 1915
 • Panama Pacific Exposition, 1915
 • Eldre maleres, 1920
 • Brukseier Skamarkens samling, 1921
 • Den norske utst., 1928
 • Nordisk utst., 1929
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, 1932
 • Kunstverker utloddet gjennem 100 år, 1936
 • 18. November Udst., 1942
 • Honderd jaar noorse schilderkunst, 1950
 • Høstutstillingen 1882–83, 1961
 • 150 Jahre Norwegischer Malerei, 1964
 • Norwegian Romantic Landscape 1820–1920, 1976
 • Jub.utst., Høstutstillingen, 1977
 • Norwegische Landschaftsmalerei, 1977
 • The Art of Norway 1750–1914, 1978-1979
 • Skagensmalerne, 1980

Portretter

 • Malerier utført av Hjalmar Johnssen (1882, privat eie og Kragerø Kunstforening)
 • Tegning utført av Michael Ancher (blyant 1885, privat eie Sveits 1979)
 • Maleri utført av Hans Heyerdahl (1885, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Maleri utført av Alfred Roll (1890, Den franske stat)
 • Maleri utført av Carolus Duran (1890, Oslo Bymuseum)
 • Tegning utført av Gustav Lærum (1892, privat eie)
 • Maleri utført av Edvard Diriks (1893, tilhørte grosserer Feinsilber 1930)
 • Maleri utført av John White Alexander (1894, tidligere Wilstach Collection, Philadelphia Museum of Art, solgt 1954)
 • Gruppeportrett med nordiske kunstnere i Paris utført av Severin Segelcke (1894 eller 1897) gjengitt i M. Schulerud: Norsk kunstnerliv, Oslo 1960, s. 357
 • Malt gruppeportrett av familien T. utført av Jacques-Emile Blanche (1895, Louvre, Paris)
 • Maleri utført av P.S. Krøyer (1898, privat eie)
 • Tegning utført av Kristofer Sinding-Larsen (kull 1906, privat eie)
 • Byste utført av Andreas Enderle (Høstutstillingen 1910)
 • Statuett utført av Gustav Lærum gjengitt i Folkebl., Kra 1915, s. 232–33
 • Tegning utført av Ragnvald Blix (utst. 1959)
 • Tegning utført av Olaf Gulbransson (tusj, utst. Nasjonalgalleriet, Oslo 1962 katalog nr. 48)
 • Relieff utført av Per Hasselberg (plastelin, Göteborgs Konstmuseum)
 • Maleri utført av Eilif Peterssen (privat eie).
 • Portretter utført av Chr. Krohg: Gruppe, Utenfor Engebret (tegninger, ca. 1880, Nasjonalgalleriet, Oslo og variant Oslo Bymuseum)
 • Gruppe, Bryggen i Lysekil (1880 i 3 varianter)
 • Maleri (1881, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Tegning (1881, solgt Blomqvists Kunsthandel, Oslo desember 1966)
 • Tegning Liggende figur (Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Tegning (sommeren 1881, Nationalmuseum, Stockholm)
 • Gruppe, Fra Grands storhetstid (tegning, senest 1890, privat eie)
 • Tegning gjengitt i Kunstnere 1. serie 1891 (Nasjonalgalleriet, Oslo, muligens variant utst. Stiftelsen Modums Blaafarveværk 1979, utenfor katalog)
 • Tegninger (privat eie) gjengitt i Verdens Gang 4.9.1897 og 22.2.1898

Eget forfatterskap

 • De viktigste av T.s avis- og tidsskriftsartikler utg. av Alexandra Thaulow i Kamp og i Fest, Kristiania 1908, Valhall s. 3–5 og B.B. s. 73–77 muligens ikke publisert tidligere, boken inneholder ingen kilde- og tidsangivelser. I denne oversikt er artiklene opptatt i boken fra 1908 merket med KF
 • Hr. Redaktør, Aftenposten, 03.04.1880
 • Hr. Redaktør, Aftenposten, 29.09.1881
 • Om Udstillingen af Berømte Mesteres Original-Oljemalerier, Aftenposten, 01.10.1883
 • Opfordring til vore Kunstnere, Aftenposten, 05.11.1883
 • Om en "Salon" i Kristiania, Aftenposten, 10.11.1883
 • Svar til Hr. r, Aftenposten, 13.11.1883
 • Kunstnernes Høstudstilling, Aftenposten, 22.12.1883
 • Om Høstudstillingerne, Morgenbladet, 23.12.1883
 • Udtog af "B.B's Dagbog, Dagbladet, 28.09.1884, (KF), oversatt til svensk i Ord och Bild, Stockholm 1892, s. 348-52
 • I Anledning Billedet af Statsminister Sverdrup, Dagbladet, 29.10.1884
 • Svar til Düsseldorfferne, Aftenposten, 25.07.1885
 • Svar til Düsseldorfferne, Dagbladet, 29.07.1885
 • Svar til Hr. Marinemaler C.W. Barth, Aftenposten, 14.08.1885, og rettelse sst. 15.08.1885
 • Svar til Formanden i Kristiania Kunstforenings Direktion, Aftenposten, 24.08.1885
 • Om vor nationale Kunst, Aftenposten, 03.09.1885
 • Muncaczy, Dagbladet, 02.10.1885, (KF)
 • Hr. redaktør, Aftenposten, 03.09.1886
 • Norsk Kunst i Udlandet, Aftenposten, 09.10.1886
 • Appel til vore Rigmænd, Aftenposten, 20.10.1886
 • Svar til Chr. Krohg, Aftenposten, 26.10.1886
 • Kunstudstillingen, Morgenbladet, 26.10.1886
 • Generalforsamlingen i Kristiania Kunstnerforening, Aftenposten, 24.02.1887
 • Svar til Hr. Landskabsmaler Herm. W. Anker, Aftenposten, 28.02.1887
 • Svar til Bestyrelsen for Kunstnerforeningen, Aftenposten, 05.03.1887
 • Portrætudstillingen, Aftenposten, 19.03.1887
 • Kunstnerforeningens Vaarudstilling, Aftenposten, 09.04.1887
 • Kunst og Industriudstillingen i Minneapolis, Dagbladet, 20.07.1887
 • Den Thaulow-Schibstedske Sag, Dagbladet, 12.09.1887
 • Kunstforeningen, Dagbladet, 20.12.1887
 • Paa Glatis, Dagbladet, 04.02.1888
 • Thaulows private Forsvarsskrift for Højesteret i Ørefigsagen, Dagbladet, 07.03.1888
 • Blade af "B.B"s Journal, Dagbladet, 12.05.1888, (I)
 • Blade af "B.B"s Journal, Dagbladet, 15.05.1888, (II)
 • Blade af "B.B"s Journal, Dagbladet, 16.05.1888, (III) (KF)
 • Kunstnernes Kjøbenhavnertur, Dagbladet, 07.06.1888
 • Bildende Kunstneres Fagforening, Dagbladet, 06.01.1889
 • Dilettantismens Djævel, Stavanger Avis, 26.01.1889, (KF)
 • Om Forfalskning af Kunst, Stavanger Avis, 19.02.1889, (KF)
 • Fersk Fisk, Stavanger Avis, 22.02.1889, (KF)
 • Fra Malerjuryen ved Pariserudstillingen, Stavanger Avis, 05.09.1889
 • Fra Malerjuryen ved Pariserudstillingen, Dagbladet, 09.09.1889
 • Tordenskjoldmonumentet, Dagbladet, 05.12.1889, (KF)
 • Præsidentens Ankomst, Dagbladet, 24.12.1889, (KF)
 • En Kunstelsker, Verdens Gang, 24.12.1890
 • Meissonier, Dagbladet, 09.02.1891, (KF)
 • En Kunstauktion, Skilling-Magazin, 14.03.1891, (KF)
 • Kunstnerne og Berlinerudstillingen, Morgenbladet, 31.05.1891
 • Kunstbreve, Verdens Gang, 27.06.1891
 • Kunstbreve, Verdens Gang, 16.07.1891
 • Kunstbreve, Verdens Gang, 21.07.1891
 • Kunstbreve, Verdens Gang, 23.07.1891
 • Kjære Werenskiold, Verdens Gang, 05.10.1891
 • Vore Kunstnerstipendier paa Afveje, Dagbladet, 17.12.1891, (KF)
 • Kunstnere I, 1891, s. 23–27
 • Fru Admiralinde Ihlen, Verdens Gang, 16.01.1892
 • Kunstnerfesten, Verdens Gang, 18.01.1892
 • Malerbrev, Verdens Gang, 04.10.1893
 • Kjære Ullmann, Verdens Gang, 14.10.1893, (KF)
 • Kunstforeningen, Verdens Gang, 19.02.1894
 • Til Kunstnerne, Verdens Gang, 21.04.1894
 • Cykle-Brev, Verdens Gang, 20.09.1894, (KF med tittel: Telemarken)
 • Pariserbrev, Verdens Gang, 24.01.1895, (KF med tittel: Paris)
 • Hr. Redaktør, Verdens Gang, 28.02.1895
 • Kunstbrev. De siste Dages Hellige, Verdens Gang, 17.06.1895, (KF)
 • En af de aller Yngste, Verdens Gang, 29.10.1896, (KF)
 • Sarah Bernhardt, Verdens Gang, 16.12.1896, (KF)
 • "Hvorfor", Verdens Gang, 09.01.1897
 • "Hvorfor", Verdens Gang, 18.01.1897
 • Japaneserne, Verdens Gang, 04.03.1897, (KF)
 • Kunst og Kritik, Verdens Gang, 29.05.1897, (KF)
 • Rolier, Verdens Gang, 18.10.1897
 • Stradivarius 1682, Samtiden, 1891, s. 416–18
 • Kunst og Politik, Verdens Gang, 03.12.1897, (sammen med Krohg, C.)
 • Kunst og Bygdepolitik, Verdens Gang, 18.12.1897, (sammen med Krohg, C.)
 • Kunst og Agrarpolitik, Verdens Gang, 20.12.1897, (sammen med Krohg, C.)
 • Hr. Redaktør, Verdens Gang, 27.12.1897
 • Hr. Redaktør, Verdens Gang, 28.12.1897, (sammen med Krohg, C.)
 • Til Amerika, Verdens Gang, 22.10.1898, (KF)
 • Amerikabrev, Verdens Gang, 09.12.1898, (KF)
 • Amerikabrev, Verdens Gang, 12.12.1898, (KF)
 • Venedig og Kunstudstillingen, Verdens Gang, 29.12.1899, (KF)
 • Til frk. Kitty L. Kielland, formand i B.K.F., Verdens Gang, 12.11.1901
 • Svar til B.B., Kristiania Intelligenssedler, 29.03.1902, (KF)
 • Svar til N.N., Dagbladet, 1902, nr. 76
 • Svar til hr. Osc. Nandrup, Dagbladet, 1902, nr. 89
 • Brev til min Nevø, Verdens Gang, 26.04.1903, (KF)
 • Atter en Omvendelse, Verdens Gang, 12.10.1904
 • Hollandsbrev, Verdens Gang, 18.11.1905, (KF)
 • Kunstneriske Fotografier, Aftenposten, 13.12.1905
 • Den franske Udstilling, Verdens Gang, 26.05.1906
 • Den franske Udstilling, Verdens Gang, 29.05.1906
 • Markedshallen i Ypres, Aftenposten, 29.05.1906, (KF)
 • Reisebreve, Verdens Gang, 14.06.1906
 • Literaturmaleri, Literaturmusik, Literaturdans, Verdens Gang, 21.06.1906
 • Loïe Fuller, Korsaren, 20.01.1906, også trykt i Aftenposten nr. 40 og VG nr. 22
 • Litteratur-maleri, litteratur-musik, litteratur-dans, Samtiden, 1907, s. 4–8

Litteratur

 • Aftenposten, 20.07.1879
 • Aftenblad, 17.12.1879
 • Aftenblad, 15.01.1879
 • Aftenblad, 19.02.1879
 • Aftenblad, 29.10.1880
 • Aftenposten, 23.02.1880
 • Dagbladet, 27.02.1880
 • Dagbladet, 30.10.1880
 • Morgenbladet, 31.10.1880
 • Aftenposten, 10.11.1880
 • Dagbladet, 01.02.1881
 • Dagbladet, 17.12.1881
 • Aftenblad, 19.03.1881
 • Aftenposten, 25.03.1881
 • Aftenposten, 29.04.1882
 • Aftenposten, 05.06.1883
 • Aftenposten, 17.05.1882
 • Aftenposten, 03.10.1883
 • Aftenposten, 07.11.1883
 • Aftenposten, 08.11.1883
 • Aftenposten, 10.11.1883
 • Aftenposten, 12.11.1883
 • Aftenposten, 15.11.1883
 • Verdens Gang, 10.11.1883
 • Dagbladet, 03.12.1883
 • Dagbladet, 08.12.1883
 • Aftenposten, 08.12.1883
 • Dagbladet, 15.12.1883
 • Dagbladet, 21.12.1883
 • Charlottenborg-Utstillingerne i Aarene 1807 til 1882, 1883, s. 665
 • Dagbladet, 03.11.1884
 • Aftenposten, 08.11.1884
 • Morgenbladet, 20.12.1884
 • Nyt Tidsskrift, 1884, s. 555–56, 558
 • Dagbladet, 01.02.1885
 • Ny illustreret Tidende, 1885, s. 81
 • Nyt Tidsskrift, 1885, s. 514–15, 520–21, 525, 527, 574–75, 589, 590
 • Morgenbladet, 06.10.1886
 • Morgenbladet, 13.11.1886
 • Aftenposten, 08.03.1887
 • Aftenposten, 10.03.1887
 • Aftenposten, 20.03.1887
 • Aftenposten, 24.08.1887
 • Aftenposten, 29.08.1887
 • Impressionisten, 1887, nr. 4 og nr. 6
 • Det norske Nationalgaleri, 1887, s. 49, 51
 • Kunstbl., 1888, s. 31, 68, 135–36, 200, 293
 • Bergens Kunstforening i femti aar, 1888, s. 37–40, 42, 81
 • Aftenposten, 07.03.1888
 • Aftenposten, 04.09.1889
 • Dagbladet, 17.05.1888
 • Revue des deux Mondes, 1889, s. 165–66
 • Morgenbladet, 17.05.1890
 • Morgenbladet, 04.09.1890
 • Samtiden, 1890, s. 227
 • Revue des deux Mondes, 1890, s. 933
 • Folkebl., 1890, s. 17–19 (ill.)
 • Norges Farmaceuter fra 1815–1890, 1890, s. 26
 • Catalogue illustré, 1890, årlig til 1907 (ill.), Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts
 • Dagbladet, 22.11.1891
 • Dagbladet, 18.12.1891
 • Dagbladet, 22.12.1891
 • Skilling-Magazin, 1891, s. 216, 249, 256 (ill.)
 • Die Kunst unserer Zeit, 1891, bd. 2
 • Die Kunst unserer Zeit, 1893, bd. 4 (ill.)
 • Verdens Gang, 04.03.1892
 • Dagbladet, 14.03.1892
 • Revue des deux Mondes, 1892, s. 212
 • Kunstchronik, 1892, s. 54, Neue Folge, 3
 • Ny Illustrert Tidning, 1892, s. 81, 95 (ill.)
 • Om Werenskiold och Thaulow, Ord och Bild, 1892, s. 131–36 (ill.), gjenopptrykt i Om konst och annat, Sthm. 1908, s. 57-63 (ill.) og Sthm. 1919, s. 65-71 (ill.)
 • Morgenbladet, 27.04.1893
 • Verdens Gang, 15.06.1893
 • Revue des deux Mondes, 1893, s. 170–71
 • Nordisk Tidskrift, 1893, s. 389, 395
 • Autografier och porträtt af framstående personer, 1893, hefte 9 (d)
 • Verdens Gang, 02.04.1894
 • Dagbladet, 18.07.1894
 • Kunstchronik, 1894, s. 25, 449, Neue Folge, 5
 • Geschichte der Malerei im 19. Jahrhundert, 1894, bd. 3, register (ill.)
 • Revue des deux Mondes, 1895, s. 669
 • L'arte europea a Venezia, 1895
 • Morgenbladet, 29.01.1896
 • Die Zeit, 1896, s. 124
 • Gazette des Beaux-Arts, 1896, bd. 2, s. 347–48
 • Kunstchronik, 1896, s. 116, Neue Folge, 7
 • The Studio, 1896, bd. 8, s. 18–20 (ill.)
 • Gazette des Beaux-Arts, 1897, bd. 1, s. 505 (ill.), bd. 2, s. 24–26
 • The Studio, 1897, s. 4, 7 (ill.), (Special number)
 • Fritz Thaulow-The Man and the Artist, The Studio, 1897, bd. 2, s. 3–16 (ill.)
 • Modern Konst. Reproduktioner af samtida konstnärers verk, 1897, (ill.)
 • Nyt dansk Kunstnerlexikon, 1897, bd. 2, s. 612
 • Morgenbladet, 16.01.1898
 • Dagbladet, 16.01.1898
 • Norske Intelligenssedler, 21.01.1898
 • Verdens Gang, 22.02.1898
 • Dagbladet, 11.03.1898
 • The Studio, 1898, bd. 13, s. 198 (ill.)
 • A record of Art in 1898, 1898, del 3, s. 38 (ill.), utgitt The Studio
 • Zeitschrift für bildende Kunst, 1898, s. 44, Neue Folge, 9
 • Kunstbl., 1898, s. 48, 179
 • Norsk familie-journal, 1898, s. 41
 • Le Musée national de Luxembourg, 1898, s. 97, 114 (ill.), Cat.
 • Verdens Gang, 01.03.1899
 • Verdens Gang, 03.05.1899
 • Verdens Gang, 02.09.1899
 • Morgenbladet, 04.09.1899
 • Dagbladet, 06.09.1899
 • Politiken, 24.11.1899
 • Morgenbladet, 25.11.1899
 • The Studio, 1899, bd. 16, s. 129
 • The Studio, 1899, bd. 17, s. 4, 19 (ill.)
 • The Studio, bd. 18, s. 137 (ill.)
 • Gazette des Beaux-Arts, 1899, bd. 1, s. 450, 455
 • Revue des deux Mondes, 1899, s. 413
 • L'arte mondiale a Venezia, 1899, s. 7 (ill.)
 • Af Hans Gudes Liv og Værker, 1899, s. 82, 101
 • Silhouettes d'Artistes, 1899, s. 249–52
 • Le Figaro, 19.11.1900
 • Aftenposten, 23.11.1900
 • Illustreret Familiebl., 1900-1901, s. 60
 • Norway, 1900, register s. XXXIII (ill.)
 • Das Museum, 1900, V, nr. 111, s. 84–85, 97 (ill.)
 • Gazette des Beaux-Arts, 1900, bd. 2, s. 492
 • Krøyer og Frits Thaulow paa Verdensudstillingen i Paris, Illustreret Tidende, 1900, s. 611–12, 614–15 (ill.), 41
 • Ord och Bild, 1900, s. 668
 • Kunstchronik, 1900, s. 169, Neue Folge, 11
 • The Studio, 1900, bd. 20, s. 76
 • Norge i det nittende aarhundrede, 1900, register i bd. 2, s. 460, 468 (ill.)
 • De bildende konsternas historia under 19: de århundradet, 1900, register
 • Artistes et amateurs, 1900, register
 • Verdens Gang, 08.01.1901
 • Aftenposten, 22.02.1901
 • Morgenbladet, 23.02.1901
 • Verdens Gang, 23.02.1901
 • Morgenbladet, 21.04.1901, (extranr. 16)
 • Aftenposten, 12.09.1901
 • Aftenposten, 22.09.1901
 • Allers Familie-Journal, 24.03.1901, tillegg nr. 12
 • Die Kunst für Alle, 1901, bd. 16, s. 321, 326, 553 (ill.)
 • The Studio, 1901, bd. 24, s. 33
 • Malerwerke des 19. Jahrhunderts, 1901, bd. 2, del 2, s. 879–80
 • Svundne Tider, 1901, bd. 3, s. 78
 • Svundne Tider, 1917, bd. 4, s. 203, 210–12, 226, 231
 • Studien und Kritiken, 1901, bd. 1–2, register s. 8 og 7
 • Die Rheinlande, 1901-1902, bd. 2 september hefte s. 23
 • Die Rheinlande, 1903-1904, bd. 4, s. 397
 • Les Arts, 1902, nr. 4, s. 21 (ill.)
 • Gazette des Beaux-Arts, 1902, bd. 1, s. 470 (ill.)
 • Ord och Bild, 1902, s. 64 (ill.)
 • Mir Isskustva, 1902, s. 144, 152, 156 (ill.)
 • Des hommes devant la nature et la vie, 1902
 • Aftenposten, 22.10.1903
 • Kunstchronik, 1903, s. 394, Neue Folge, 14
 • The Studio, 1903, bd. 27, s. 302 (ill.)
 • Erindringer, 1903, s. 6, 9, 13–18
 • Revue des deux Mondes, 1903, s. 662, 667–77, 681
 • Aftenposten, 12.01.1904
 • Aftenposten, 27.01.1904
 • Verdens Gang, 09.10.1904
 • Politiken, 12.11.1904
 • Les Arts, 1904, nr. 29, s. 16, 22
 • The Studio, 1904, bd. 31, s. 63, 67 (ill.)
 • Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst, 1904, bd. 1–3, register, ny utgave München 1915, register
 • Norsk billedkunst, 1904, register
 • Det nye Norges malerkunst 1814–1900, 1904, s. 40, 47, 51–55, 82–87, 93 (ill.)
 • Norske malere og billedhuggere, 1904-1907, bd. 1–3, register s. XIX (ill.)
 • Verdens Gang, 14.12.1905
 • The Studio, 1905, bd. 35, s. 120, 127 (ill.)
 • The Studio, bd. 36, s. 261–62 (ill.)
 • Revue des deux mondes, 1905, s. 609
 • L'arte mondiale a Venezia, 1905, s. 21–22, 43, 271 (ill.)
 • La peinture au XIXiéme Siècle, 1905, register (ill.)
 • Nordens Billedkunst, 1905, register (ill.)
 • Aftenposten, 10.02.1906
 • Dagbladet, 13.02.1906
 • Aftenposten, 14.02.1906
 • Aftenposten, 11.09.1906
 • Morgenbladet, 16.02.1906
 • Verdens Gang, 28.05.1906
 • Verdens Gang, 31.05.1906
 • Verdens Gang, 11.06.1906
 • Verdens Gang, 14.06.1906
 • Verdens Gang, 05.12.1906
 • Illustreret Ugerevy, 1906, nr. 10 og nr. 48, tillegg Norsk Familie-Journal
 • Illustreret Familiebl., 1906-1907, tillegg nr. 8 og nr. 11
 • Allers Familie-Journal, 25.11.1906, tillegg nr. 47
 • Norsk Familie-Journal, 1906, s. 78, 361
 • Folkebl., 1906, s. 321–24 (ill.)
 • Husmoderen, 1906, s. 377–78
 • Signal, 1906, s. 548
 • Urd, 1906, s. 85
 • Farmaceutisk tidende, 1906, s. 237
 • Om virtuositet i maleri med spesielt henblik paa Frits Thaulow, Det ny Aarhundrede, 1906-1907, bd. 4, s. 336–38, gjenopptrykt i Kampen for tilværelsen, ny utgave, Oslo 1952, s. 36–38
 • Illustreret Tidende, 1906-1907, nr. 6 (ill.)
 • Svenska Dagbladet, 06.11.1906
 • Göteborgs Handelstidning, 06.11.1906
 • Dagens Nyheter, 06.11.1906
 • Politiken, 06.11.1906
 • Stockholms Dagbladet, 11.11.1906
 • Dagens Nyheter, 15.11.1906
 • Politiken, 16.11.1906
 • Neue Freie Presse, 10.12.1906
 • Extrabl., 1906, nr. 277
 • Nuova Antologia, 1906, bd. 126, s. 747
 • L'Illustrazione italiana, 1906, bd. 33, s. 531
 • The Studio, 1906, bd. 38, s. 141, 144 (ill.)
 • The Studio, bd. 39, s. 262, 356
 • Tilskueren, 1906, s. 855, 865–66
 • The Royal Academy of Arts, 1906, bd. 7, s. 351
 • Les archives biographiques contemporaines, 1906, s. 10
 • Aftenposten, 24.01.1907
 • Berlingske Tidende, 15.05.1907
 • Emporium, 1907, bd. 25, s. 81
 • Mercure de France, 1907, s. 376–77
 • Zeitschrift für bildende Kunst, 1907, s. 249–52, Neue Folge, 18
 • The Art Journal, 1907, s. 31, 188, 360
 • Kunstchronik, 1907, s. 72, 148, 152–53, 551, Neue Folge, 18
 • The Studio, 1907, bd. 40, s. 146 (ill.), bd. 41, s. 134
 • L'arte mondiale a Venezia, 1907, s. 86, 123 (ill.)
 • Frits Thaulow, Samtiden, 1907, s. 65–69
 • Samtiden, 1907, s. 632–34
 • Atelier Frits Thaulow, 1907, (ill.), katalog
 • Levned, 1907, bd. 2, s. 359, 360–62
 • Breve fra Alexander L. Kielland, 1907, bd. 2, s. 70–73, 79–81, 93–94, 140
 • Kunstchronik, 1908, s. 25, Neue Folge, 19
 • Berichte der Städtischen Museen für Kunst und Kunstgewerbe, 1908, s. 11 (ill.)
 • Min første sommer i København og andre erindringer, 1908, s. 167
 • Dage og nætter blandt kunstnere, 1908, s. 22–23
 • Nuova Antologia, 1908, bd. 139, s. 385
 • Ord och Bild, 1909, s. 65 (ill.)
 • Geschichte der Malerei, 1909, bd. 3, register (ill.)
 • The life of James McNeill Whistler, 1909, bd. 2, register
 • Reisen til Monaco og andre erindringer, 1909, s. 161
 • Malerier og Studier, 02.1910, (ill.), katalog Charlottenborgudstillingen, samt norsk og svensk utg.
 • Vort Land, 26.01.1910
 • Sidste Nyt, 27.01.1910
 • Politiken, 05.02.1910
 • Aftenposten, 11.03.1910
 • Aftenposten, 22.03.1910
 • Morgenbladet, 15.03.1910
 • Verdens Gang, 16.03.1910
 • Frits Thaulow, Kunstbl., 1910, s. 375–76
 • Norsk tidsskrift for genealogi, 1910, bd. 1, s. 182–87
 • Syn og Segn, 1910, s. 100–01
 • Tidens Tegn, 14.03.1911
 • Aftenposten, 19.05.1911
 • Christiania Kunstforening 1836–1911. Festskrift, 1911, (ill.)
 • Geschichte der Kunst, 1911, bd. 3, s. 672
 • Brunlanes, 1911, s. 509
 • Norsk malerkunst i Nationalgalleriet, 1912, s. 17, 21, 33 (ill.)
 • Lexikon der bildenden Künstler Hamburgs, Altonas und der nähen Umgebung, 1912, s. 140
 • Dictionaire des ventes d'art, 1912, bd. 7
 • Exhibition of Works by the Modern Norwegian Artists, 1913, register (ill.), katalog Public Art Galleri
 • Frits Thaulow. 10 reproduktioner, 1913
 • Frits Thaulow, Vore Høvdinger, 1914, s. 261–64, folkeutg., Trondheim 1929, bd. 2, s. 176–82
 • Norge 1814–1914, 1914, bd. 1, s. 326–28, 333, 335–36, 349–50, 352, 363 (ill.)
 • Norges kunst, avsnitt II nr. 455–68 og IV nr. 265–86 (ill.), katalog Jubileumsutstillingen 1914
 • Frits Thaulow. Mappe I og II, 1914, (ill.)
 • Hvad jeg saa og hvem jeg mødte, 1914, s. 136–37, 143, 147–48
 • A Century of Loan Exhibitions, 1914, bd. 3
 • Tidens Tegn, 03.01.1915, (ill.)
 • Dagbladet, 03.01.1915
 • Norske Intelligenssedler, 07.01.1915
 • Folkebl., 1915, s. 230–33
 • Aftenposten, 28.08.1916
 • Kunstchronik, 1916, s. 329–30
 • Studenterne fra 1866, 1916, s. 99–101
 • Det norske Studentersamfund gjennem 100 aar 1813–1913, 1916, bd. 1–2, register
 • Tidskrift för Konstvetenskap 2, 1917, s. 40
 • Ur Albert Edelfelts Pariserbrev till sin mor, 1917, register s. 256
 • Svundne tider, 1917, bd. 4, s. 203, 210, 212, 226, 231
 • Kunst, kamp, kultur, 1917, s. 12, 18, 23, 25, 37, 45–46, 54, 84
 • Minder fra Bjørnson-tiden 1874–1909, 1917, s. 120
 • Akers historie, 1918, register og s. 455 (ill.)
 • Kristiania, 1918, s. 60, 74, 80, 92, 96, 115 (ill.)
 • Norske Selskab 1818–1918, 1918, register (ill.)
 • Tidens Tegn, 06.11.1919
 • Aftenposten, 11.11.1919
 • Verdens Gang, 14.11.1919
 • L'Art et les artistes, 1920, bd. 1, s. 226 (ill.), (N.S.)
 • Kampen for tilværelsen, 1920, bd. 1, s. 36–43, 45–46, 84, 121–25, 189, 297, 300
 • Kampen for tilværelsen, 1921, bd. 2, s. 245–50, bd. 3, s. 130–47, 210–14, 226, 233–34, 300
 • Kampen for tilværelsen, 1954, s. 36–38, 123–26, ny utgave
 • The Studio, 1921, bd. 82, s. 252, 255 (ill.)
 • Art Sales, 1921, bd. 3, s. 205
 • L'Art norvégien contemporain, 1921, s. 85–86, 89–91
 • Der Kunstwanderer, 1921-1922, s. 322
 • Der Kunstwanderer, 1923-1924, s. 285 (ill.)
 • Musées de la Ville de Strasbourg, 1922, s. 8, 10 (ill.), Compte-rendu 1919–21
 • Kunsthalle zu Hamburg, 1922, s. 221, katalog der neueren Meister
 • Breve fra Grieg, 1922, s. 153
 • Slægterne Thaulow, 1922, s. 92–95
 • Scandinavian Art Illustrated, 1922, register (ill.)
 • Aftenposten, 15.12.1923
 • Nordisk konst, 1923, bd. 2, register
 • Nordisk konst, 1925, bd. 3, register (ill.)
 • Schwedische und Norwegische Kunst seit der Renaissance, 1924, register (ill.)
 • Le Musée du Luxembourg. Écoles étrangères, 1924, s. 7, 371–72
 • Die Kunst des XIX.Jahrhunderts und der Gegenwart, 1925, bd. 2, register
 • Göteborgs Museum, 1925, s. 59, 62–63 (ill.), Årstryck 1925
 • Manuel de l'amateur d'estampes des 19e et 20e siècles, 1925, s. 518
 • Konstrevy, 1926, hefte 2, s. 7
 • Konstrevy, 1932, hefte 8, s. 167
 • Konstrevy, 1933, hefte 9, s. 181
 • Histoire de l'Art, 1926, s. 723, 8
 • Norges kunst, 1926, s. 242, 247–51 (ill.)
 • Salmonsens Konversationsleksikon, 1927, bd. 23, s. 310–11
 • Bulletin of the Museum of Fine Arts, 1927, s. 85, 25
 • Propos de Peintre, 1927, s. 97–100, 105–06, 118, 271–76
 • Norsk kunsthistorie, 1927, bd. 2, register (ill.)
 • Das Deutschtum in Rom, 1927, bd. 2, s. 591
 • Haugesunds Avis, 09.06.1928
 • Kristianias historie, 1928, bd. 5, register
 • The Connoisseur, 1928, nr. 82, s. 189
 • Om grafisk kunst, 1928, s. 63, 65–67, 102, XXII (ill.)
 • Skagens Malere og Skagens Museum, 1929, register (ill.)
 • Samtida konst i Norge, 1929, s. 10, 53 (ill.)
 • Mens Frits Thaulow malte, 1929
 • Konsten i Norden, 1930, register (ill.)
 • Introduksjon til Norges kunst i 99 billeder, 1930, s. XVII, 58 (ill.)
 • Ur Albert Edelfelts brev: Kring Sekelskiftet, 1930, register
 • Samtiden, 1931, s. 517–18
 • Samtiden, 1931, s. 663
 • Histoire de l'expansion de l'art francais, 1931, bd. 3, register
 • Men and Memories, 1931-1932, bd. 1–2, register
 • Konstrevy, 1932, nr. 8, s. 167
 • Samtiden, 1932, s. 81–83
 • Christian Krohg, 1932, s. 59, 66–68, 82, 85, 86–87, 188, 211, 213–16
 • Sveriges allmänna Konstförening 1832–1932, 1932, register
 • Konstrevy, 1933, nr. 8, s. 181 (ill.)
 • Edvard Munch og hans samtid, 1933, s. 52, 77–78, 84–88, 90, 92–93, 98, 101, 103, 106, 114–15, 126, 137, 140, 146, 150, 157, 167, 180, 189–90 (ill.)
 • Norges billedkunst siden 1814, 1933, s. 42–44
 • Nordisk Familjebok, 1933, bd. 19, spalte 196–97 (ill.)
 • Bare ungdom, 1934, s. 263, 268
 • Fra naturalisme til nyromantikk, 1934, register (ill.)
 • Diaghileff, 1935, (reprint 1978)
 • Det norske folks liv og historie, 1935, bd. 10, register (ill.)
 • Verdens kunsthistorie, 1935, bd. 5, s. 62, 173–74
 • Kungl. Akademiens för de fria konsternas utställningar 1794–1887, 1935, s. 282
 • Gjennem Normandie til verdensberømmelse, Kunst og Kultur, 1936, s. 155–64 (ill.)
 • Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, 1936, register (ill.)
 • Samtiden, 1937, s. 24
 • Nasjonalgalleriet gjennem hundre år, 1937, register
 • Man minnes mangt, 1937, s. 136–37, 172
 • Danske i Paris gennem Tidene, 1938, bd. 2, del 2, register
 • Bergens Kunstforening 1838–1938, 1938, register (ill.)
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, 1938, bd. 34, s. 583–84
 • The life and death of Conder, 1938, register
 • Slik var det dengang, 1938, s. 71, 74–75, 84–88, 91, 110, 141–42, 146
 • Slekten Lasson, 1939, register
 • Norsk grafikk i det tyvende århundre, 1941, register (ill.)
 • Norske malerier gjennom hundre år, 1942, register (ill.)
 • Telemark i norsk malerkunst, 1942, s. 45–46 (ill.)
 • Norske malere fra J.C. Dahl til Edvard Munch, 1943, s. 16–17, 21–23, 28, pl. XV-XVII
 • Malerskikkelser fra 80-årene, 1943, s. 14, 57–71 (ill.)
 • Bonytt, 1943, s. 165–66 (ill.)
 • Bonytt, 1944, s. 6
 • Bonytt, 1947, s. 214
 • Bonytt, 1952, nr. 3 mot s. XII, nr. 4 mot s. XII
 • Bonytt, 1953, s. 36, nr. 1 s. II
 • Bonytt, 1955, s. 210
 • På gamle stier, 1944, register
 • Kunst i privat eje, 1944, bd. 1, s. 374–75
 • Kunst i privat eje, 1945, bd. 2, s. 251, 299 (ill.)
 • Kvinneportretter i norsk maleri, 1945, s. 39–40, 81, pl. 4M
 • Konstnärsförbundets historia, 1945, bd. 1, register
 • Konstnärsförbundets historia, 1965, bd. 2, register
 • Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860–1885, 1945, register
 • Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900–1919, 1946, register (ill.)
 • Morgenbladet, 20.10.1947
 • Aftenposten, 20.10.1947
 • Drammens Tidende, 06.12.1947
 • Vinduet, 1947, s. 356–58
 • Norge som malerne så det, 1947, s. 9–10, 51 (ill.)
 • Den kongelige Norske Sankt Olavs Orden 1847–1947, 1947, register
 • Hugo Birger, 1947, register
 • Carl Skånberg, 1947, s. 98, 163–68, 252, 360, 367, 371
 • Frederik Collett, 1947, s. 4, 58–59, 77, 83, 94, 103, 109
 • Gudbrandsdalen og malerne, 1948, s. 57, 63, 71, 156 (ill.)
 • Kristiansands historie, 1948, bd. 2, register
 • Dagbladet i tigerstaden, 1949, s. 177, 281, 380, 437
 • Oslo Bymuseum. Fra dets Samlinger, 1949, bd. 1, s. 6, 60, 74 (ill.)
 • Av norsk palett. Fra Bergljot og Sven Bruns samling, 1949, s. 27, 34–35
 • Edvard Munchs brev. Familien, 1949, Oslo kommunes kunstsamlinger skrifter, register
 • Albert Edelfelt, 1949, s. 138, 293, 385, 392, 400
 • Zorn, 1949, register
 • Tidens konsthistoria, 1950, bd. 3, register (ill.)
 • Oslo-billeder og forstadsproblemer, 1950, s. 2–4, 14–16, 22, 50, 53 (ill.)
 • Frits Thaulow. Mannen og verket, 1951, register (ill.), også engelsk og fransk tekst
 • Verdens Gang, 22.12.1951
 • Norges billedkunst, 1951, bd. 1, s. 186, 243–47, 254–59, 263, 358, 363, 364, 409
 • Samtale med Alexandra Thaulow, Julehelg, 1951, s. 32–34 (ill.)
 • Malerier fra Norge, 1951, bd. 1, s. 18, 20–21, 24, 28–29 (ill.)
 • Göteborgs Konstmuseum. 103 målningar, 1951, s. 144–45 (ill.)
 • Ernst Josephson, 1951, register
 • Modums historie, 1951, bd. 2, s. 366–68 (ill.)
 • Aftenposten, 16.02.1952
 • Dagbladet, 21.02.1952
 • Verdens Gang, 21.02.1952
 • Arbeiderbladet, 29.02.1952
 • Weilbach Kunstnerleksikon, 1952, bd. 3, s. 358–59
 • Skagen i nordisk kunst, 1952, s. 13, 17, 26–31, 70 (ill.)
 • Gerhard Munthe, 1952, register
 • Malerier fra Norge, 1952, bd. 2, s. 21, 24, 27, 29-30 (ill.)
 • The Studio, 1953, bd. 146, s. 111
 • Mine Erindringer, 1953, register
 • Malerier fra Norge, 1953, bd. 3, s. 7–8, 16, 25, 29–30 (ill.)
 • Med pensel og feleboge, 1954, s. 49, 100–24
 • Modum i malerkunsten vår, 1954, s. 61, 100–10 (ill.)
 • Mogning og manndom. Brev, 1954, register
 • Göteborgs Konstförening genom hundra år, 1954, register
 • Om kunst og kunstnere, 1955, register
 • Trondhjems Kunstforening 1845–1945, 1955, register
 • Kunsten idag, 1955, hefte 34 s. 14
 • Kunsten idag, 1957, hefte 42 s. 9, 11
 • Kunsten idag, 1959, hefte 50 s. 59 (ill.)
 • Kunsten idag, 1960, hefte 53-54 (ill.)
 • Kunsten idag, 1973, hefte 105–106 s. 77
 • Norske portretter. Forfattere, 1956, register
 • Gustav Wentzel, 1956, s. 6–7, 26, 30, 53, 57–60, 69, 84, 92
 • På vidvanke gjennom livet, 1958, (ill.)
 • Harriet Backer, 1958, register
 • Den smukke Nymphe Azurblaa, 1958, s. 29, 36 (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 05.09.1959
 • Gullalderens mestere, 1959, s. 25–26, 29, 32, 36–40, 160–67
 • L'Estampe, 1959, nr. 1, s. 191, 401
 • Ernst Josephsons konst, 1959, bd. 2, register
 • Norsk kunstnerliv, 1960, register
 • Norske kunstnere i Rom, 1960, register
 • Norsk malerkunst i norsk samfunn, 1960, s. 25, 55–59, 66
 • Edvard Munch. Modningsår, 1960, register
 • Streiftog og glimt, 1960, register og tillegg. s. 143
 • Oluf Wold-Torne, 1961, s. 25
 • Norges litteratur fra 1880-årene til første verdenskrig, 1961, register, ny utg.
 • Minner om mennesker, 1962, register
 • Kunstnerliv på Bjørnegaard 1894–95, Asker og Bærum historielag, 1962, s. 49
 • Harald Sohlberg, 1963, register
 • Norsk malerkunst, 1963, s. 32 og register (ill.)
 • Dette er Norge 1814–1964, 1964, register, bd. 3 s. 537 (ill.)
 • Gullalderens mestere. Ny samling, 1964, s. 18–29 (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, 1965, register
 • Kalle Løchen, 1965, s. 33–34
 • Illustrert, 09.02.1966, s. 24–26 (ill.)
 • Kunstnerliv i Kragerø, 1966, s. 9–19, 25 (ill.)
 • Jonas Lie i Paris, 1967, s. 50, 57, 62, 109
 • Drammens Kunstforening 1867–1967, 1967, register
 • Frits Thaulow, Norwegian Impressionist, Bulletin of the Walters Art Gallery 20, 1967-1968, s. 3–4 (ill.)
 • Gauguin og Impressionisterne, 1968, register
 • Christian Krohg. En bibliografi, 1968, register
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1969, bd. 16, s. 164–71
 • P.S. Krøyer, 1969, register
 • Farmaciae, Culturibus, Humorialis, 1969, s. 18–46
 • Med kunstnerauge, 1969, register
 • Allgemeine Geschichte der Kunst, 1969, register (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, 1971, s. 44, 135, 252
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 144–45
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 62, 180, 190
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 16, 18
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 63
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 239
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 148, 245, 258
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 91
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 259
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 195
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 66, 68, 80–81, 241
 • Kunst og Kultur, 1981, s. 136, 142, 145, 151–52, 154, 275
 • Kunst og Kultur, 1982, s. 3, 6, 13 (ill.), 72–73, 77, 116–28
 • Christian Krohgs portretter, 1971, register (ill.)
 • Maleri og grafikk i familien Sigval Bergesen d.y.'s eie, 1971, s. 10, 54–55 (ill.)
 • Quand Dieppe était anglais 1814–1914, 1971, register
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, 1972, bd. 18, spalte 834 (ill.)
 • Det hendte i de dage, 1972, s. 158
 • De norske Matisse-elevene, 1972, register
 • Strindbergs måleri, 1972, register
 • Strindberg och bildkonsten, 1972, register
 • Arne Bruun Rasmussen. Eftersyn 1948–1973, 1973, register
 • Fredrikstad Bys historie, 1973, bd. 3, register
 • Slottet i Oslo, 1973, register (ill.)
 • På Grand i hundre år 1874–1974, 1974, s. 51, 53, 79, 85, 93
 • Monet i Norge, Prisma-Informasjon Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1974, nr. 5, s. 3–4, 8, 11
 • The World of Serge Diaghilev, 1974, register
 • Telemark, 1975, register (ill.), Bygd og by i Norge
 • Walter Sickert, 1976, register
 • Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures: Dictionnaire, 1976, bd. 10, s. 132–33
 • Buskerud, 1977, Bygd og by i Norge, register
 • Akerselven, 1977, s. 127, 129
 • Norges kunsthistorie, 1977, register (ill.)
 • Nordiska konstförbundet. Kunst i Norden, 1977, register
 • Statens 90. Høstutstilling, 1977, s. 6–7, 27–29, 34–35, 38, katalog
 • Norsk kunst i bilder, 1977-1978, register bd. 2, s. 149 (ill.)
 • Farmand, 19.08.1978
 • Edvard Munch. Mennesket og kunstneren, 1978, register
 • The Art of Norway, 1978, register, katalog
 • Richard Bergh, 1978, register
 • Arne Bruun Rasmussen. Eftersyn 1973–1978, 1979, register
 • Blant kunstnere i det gamle Asker, Asker og Bærum Historielag, 1979, s. 85–86
 • Complexite et Importance des Contacts des Peintres Nordiques avec l'Impressionnisme, 1979, s. 68–69, 72, 127, 132–34, 154
 • Fritz Thaulow i 1880-årene, 1979, (ill.), katalog Stiftelsen Modums Blaafarveværk
 • Morgenavisen, 28.08.1979
 • Bergens Tidende, 23.04.1980
 • Bergens Tidende, 05.05.1980
 • Bergens Tidende, 10.05.1980
 • Vestfold, 1980, register, Bygd og by i Norge
 • Kunstnernes Hus 1930–1980, 1980, s. 14–21, 25, 188
 • Thaulow, Rodin og Steichen, Fotoforum, 1980, nr. 1, s. 16–23 (ill.)
 • Norges kulturhistorie, 1980, bd. 5, s. 242 (ill.)
 • Akershus, 1981, s. 233 og register (ill.), Bygd og by i Norge
 • La Norvegia in Italia, 1981, s. 18–19, 43–44, 111, 350, 513
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 11, s. 603 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, 1981, bd. 5, s. 109, register bd. 7 (ill.)
 • Norske mesterverker i Nasjonalgalleriet, 1981, s. 63–65 (ill.)
 • Henrik Ibsen. Mennesket og kunstneren, 1981, register
 • Norsk malerkunst, 1981, register (ill.)
 • De store årene 1880–1900, 1982, register (ill.)
 • Maurice Cullen, 1982, s. 6, 50
 • Frits Thaulows farveraderinger, Kunst og Kultur, 1982, s. 116–28 (ill.)
 • "Naturens nectar", en vandring langs Lysakerelven, 1982, s. 65, 70 (ill.)
 • Edvard Munch, 1983, s. 24, 31, 32, 37, 285
 • Kvinner ved staffeliet, 1983, register
 • Jærmaleriet, 1983, s. 34 (ill.)
 • Teatermaler Jens Wang, 1984, register
 • Oslo, 1984, s. 546 og register, Bygd og by i Norge

Arkivalia

 • Thue, O., Christian Krohgs sosiale tendenskunst, 1955, magistergradsavhandling
 • En mindre samling brev til kunstneren, UBO Brevsamlingen 287. En noe større samling avisklipp etc. innkom 1977 spesifisert av V. Poulsson, UB, NA/A x 4223. Brev fra T. finnes i en rekke brevsamlinger på Universitetsbiblioteket, Oslo, spesielt til Frederik Collett (232A), Eilif Peterssen (209), Bjørnstjerne Bjørnson (Bjørnsonsamlingen), Andreas Aubert (32), Jonas Lie (119), Gerhard Munthe (90) og Erik Werenskiold (98)
 • Universitetsbiblioteket i Bergen
 • Det Kongelige Bibliotek, København
 • Kgl. Bibl. Stockholm (til K. Warburg), Staatsbibliothek, Berlin (Sammlung Darmstaedter), Schiller-Nationalmuseum, Marbach a.N. (til L.V. Hoffmann). Uspesifisert finnes en rekke Thaulow-brev i Oslo Kunstforenings arkiv hos Universitetsbiblioteket, Oslo Manuskript f. 1945, D, og Sveriges Allmänna Konstför.s arkiv i Stockholms Stadsarkiv. Hos Universitetsbiblioteket, Oslo vises ytterligere til materiale i Ms 40 3143
 • Ms 40 2500
 • Manuskript f. 1908:3, s. 13
 • Manuskript f. 3554 Skougaard
 • Ms 40 2501
 • Manuskript f. 1966 (Krohg, C.s utkast til Thaulow-bok)
 • Ms 80 2305 (Hjalmar Johnsens dagbok 1882)
 • Diriks Scrapbooks, Manuskript f. 2071, I b f. 2, 65–66, III f. 14–15, V f. 16, 19–22, VI f. 31, VIII f. 62, XII

Faktaboks

Frits Thaulow