Faktaboks

Erasmus Simon Kongsberg
Født
1695, Kongsberg
Gravlagt
28. mars 1774
Begravelsessted
Kongsberg

K. ble av sin far plassert i lære hos stempelskjærer Anders Jonsen Lunder ved Den kongelige Mynt på Kongsberg i 1715. Da læretiden utløp, fortsatte K. i enda to år som assistent for Lunder, som var svakelig og hadde problemer med å skjøtte sitt embete. K. ble trolig underholdt av sin far til dennes død sommeren 1720. I juli 1721 søkte K. Kongen om ekspektanse på stempelskjærerstillingen ved Mynten og samtidig om et stipend for å studere i utlandet. Med kgl. resolusjon 30. august 1721 ble begge deler innvilget. Stipendiet var 100 rd. i 3 år. Da K. vendte hjem til Kongsberg etter studieoppholdet i utlandet, var Olaus Wiff blitt ansatt i embetet som stempelskjærer, en klar forbigåelse. Forsøk på å få plassert K. som stempelskjærer i København mislyktes. Han ble i stedet ansatt som skiktmester ved sølvverket 3. januar 1729, i påvente av at det lovede embetet skulle bli ledig. Da Wiff døde året etter, fikk K. stempelskjærerstillingen 5. november 1730. 10. august 1763 søkte K. om avskjed på grunn av alder og sykdom. Ved kgl. resolusjon 31. januar 1764 fikk han beholde sin gasje, 268 rd. årlig. K. har utført stemplene til de norske myntene fra 1730 til 1763. Etter 1746 er nok en god del av stemplene også utført av hans assistent, Gabriel A. Lunder. K. har utført få medaljer. Den viktigste er medaljen i anledning Frederik 6.s Norgesreise i 1733 (Galster 368). K. var trolig også ansvarlig for Kongsberg Sølvverks lite vellykkede medalje til 100-års jubileet for innføring av eneveldet i 1760. (Galster 370).

Familierelasjoner

Sønn av

  • Jørgen Nielsen Kongsberg, sogneprest (1655 - 1720)
  • Maren Weinschenck (1674 - 1742)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • De største samlingene av K.s arbeider fins i Universitetets Myntkabinett, Oslo, og Den kgl. Mønt- og Medaljesamling, København

Litteratur

  • Finne Grønn, S.H., Rentekammerets Norske Bestallinger 1660–1814, særtrykk av Slektshistorisk tidsskrift II og III, Oslo, 1932
  • Galster, G., Danske og norske medailler og jetons ca. 1533 - ca. 1788, København, 1936, (ill.)
  • Finne Grønn, S.H., De tyske og norske prester på Kongsberg i perioden 1628–1770, Norsk Personalhistorisk Tidsskrift IX, Oslo, 1944
  • Wiff, Olaus, Skaare,K., stempelskjærer på Kongsberg 1723–1770 i lys av norsk arkivmateriale, Nordisk numismatisk årsskrift 1961, Stockholm, 1962
  • Rønning, B.R., Norges mynter 1628–1873, Oslo, 1971, (ill.)