S. arbeider både i sort-hvitt og farger. Han tar opp emner som mellommenneskelige forhold, religion og politikk i sine bilder, og gir dem en ofte grotesk og fantasifull fortolkning. Titlene hos S. er viktige, de underbygger og utfyller bildene, ofte med en ironisk snert. Han er motstander av forenklinger og båstenkning og vil med sine arbeider vise sammenhengen mellom de forskjellige emnene han behandler. I religiøse motiver, som f.eks. Pasjon I og II skildres misforstått kristendom. Den hvite sivilisasjon og kulturs innvirkning på dyr, natur og mennesker er behandlet i bilder fra Afrika, som Afrikas opne årer og Berre kjærleik og død, kjærleik og død. Det siste viser to zebraer som løper side om side i natten. De sorte og hvite stripene er filtret inn i hverandre som kjærligheten og døden er i livet. S.' personlige budskap kan illustreres ved tittelen på et av hans bilder: Me spela i fløyta, og de ville ikkje danse, me song sørgjesongar og de ville ikkje gråte. Menneskene burde danse og gråte mer og erkjenne både sin sorg og glede.