M. var ansatt ved Aker reguleringsvesen 1930–44 og i 1945, og hadde samtidig privat arkitektpraksis i Oslo. Han var ekstralærer i byplanlegging ved Norges landbrukshøgskole, Ås 1939–46, reguleringssjef i Bergen 1946–56, fra 1947 også leder av Generalplankontoret for Bergenshalvøya og Askøy, og professor i by- og regionplanlegging ved Norges Tekniske Høyskole 1956–71. Hans viktigste innsats er arbeid med reguleringsplaner i tiden like etter 2. verdenskrig, spesielt planen for gjenoppbygging av Hammerfest. I arbeidet med regulering av Bergen satte han fram forslag om radikale saneringer i sentrum og egne gater for biler og fotgjengere. M. hadde også forskjellige konsulentoppdrag for Industridepartementet i forbindelse med industribyer på Vestlandet. I Oslo har han tegnet Husebygrenda borettslag (1947–51), et hagebyanlegg med en- og tomannsboliger i forskutte rekker. Fasadene er typiske for periodens senfunksjonalisme med sprossevinduer.