G. var ingeniøroffiser fra 1810, oberst og sjef for den norske ingeniørbrigade 1845, generalmajor 1851, avskjed 1861. Gjennom sin militære utdannelse må G. ha skaffet seg stor teoretisk og praktisk kunnskap i bygningskunst som ingeniør-offiser. Hans arkitektvirksomhet er konsentrert i Halden-distriktet i tidsrommet 1825-1845. Her var miljøet blitt preget av Chr. H. Grosch og Fredrik Christoffer Gedde, influert av C. F. Hansens arkitektur, som resulterte i en slags borgerlig-militær empirestil, den såkalte Haldenstilen. I norsk arkitekturhistorie inntraff dette stilskiftet samtidig med en overgang fra den militære til sivile arkitektutdannelse i Norge. G.s arbeider er i særlig grad knyttet til Fredriksten festning, hvor han 1827–1835 ledet oppførelsen av flere militærbygninger. De særpreges som enkle og solide nyttebygninger med god tilpasning til sitt miljø. Innen sivilarkitekturen regnes Fredrikshalds teater som et hovedverk. Våningshusene på Knardal og Rishaugen danner slutten på den lange klassisistiske bygningstradisjon i Haldendistriktet.